زعفرانذخیره مقاله با فرمت پی دی افزعفران گیاهی خوشبو است وبرای رنگ آمیزی نیز استفاده می شود.


اصطلاح زعفران‌

[ویرایش]

زعفران کلاله و بخش انتهایى خشک شده گل گیاهى به همین نام است.
[۱] فرهنگ بزرگ سخن


کاربرد زعفران در فقه

[ویرایش]

از آن در بابهاى طهارت، صلات و حج سخن گفته‌اند.

احکام زعفران

[ویرایش]


← احکام زعفران در طهارت


خوش بو کردن بدن با زعفران مستحب استبه تصریح برخى، حضور کسى که خود را به زعفران معطر کرده، نزد محتضر مکروه است.
[۴] کشف الغطاء، ج۲، ص۲۵۳.


← احکام زعفران در صلات


بنابرتصریح برخى، نماز گزاردن در لباس رنگ آمیزى شده با رنگ زعفرانى مکروه است.
[۵] کفایة الأحکام، ج۱ ص۸۲.
[۶] کشف الغطاء، ج۳، ص۳۱.

بسیارى، حکم یاد شده را به مردان اختصاص داده‌اند.برخى نیز زن و مرد را مشمول آن دانسته‌اند.

← احکام زعفران در حج


استفاده از زعفران به بوییدن، خوردن و مانند آن بر محرم حرام و موجب ثبوت کفاره است.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرهنگ بزرگ سخن
۲. وسائل الشیعة، ج۲، ص۱۵۱.    
۳. الحدائق الناضرة، ج۳، ص۳۷۶.    
۴. کشف الغطاء، ج۲، ص۲۵۳.
۵. کفایة الأحکام، ج۱ ص۸۲.
۶. کشف الغطاء، ج۳، ص۳۱.
۷. المعتبر، ج۲، ص۹۴.    
۸. تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۵۰۱.    
۹. الدروس الشرعیة، ج۱، ص۱۴۷.    
۱۰. مستند الشیعة، ج۴، ص۳۷۷.    
۱۱. جواهر الکلام، ج۸، ص۲۳۵.    
۱۲. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۳۱۷-۳۲۴.    
۱۳. جواهر الکلام، ج۲۰، ص۳۹۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۴، ص‌۲۳۵.    


جعبه‌ابزار