روش تحقیق علوم قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشیوه‌های رسیدن به حقایق و معارف علوم قرآن را روش تحقیق علوم قرآن گویند.


روش تحقیق

[ویرایش]

به مجموعه اسلوب‌ها و راه‌هایی که به کارگرفتن آن‌ها کار تحقیق را آسان و رسیدن به حقیقت را میسر می‌سازد «روش تحقیق» می‌گویند.

روش حسی و عقلی

[ویرایش]

مشخص کننده روش تحقیق در هر علمی موضوع آن است. اگر موضوع علم پدیده‌ای حسی باشد، خواه ناخواه روش تحقیق در دستیابی به حالات و عوارض آن پدیده نیز باید روش حسی باشد، و اگر موضوع آن، پدیده‌ای باشد که از راه‌های عقلی و انتزاع‌های دقیق عقل به دست می‌آید، ناچار روش تحقیق آن هم روش عقلی است.

روش مشاهده حسی مستقیم یا غیرمستقیم

[ویرایش]

چون موضوع در علوم قرآنی، « قرآن » است و قرآن خود از راه نقل به ما رسیده و با مشاهده حسی (سمعی) دریافت شده است، روش تحقیق درباره حالات آن نیز روش مشاهده حسی غیرمستقیم یا مستقیم است؛ مثلا در علم مربوط به تعداد کلمات، حروف، آیات و سوره‌ها ، روش تحقیق روش مشاهده مستقیم و بر اساس شمارش است. در دیگر علوم قرآنی نیز بیش تر از روش مشاهده غیرمستقیم و احادیث و روایات بهره می‌جویند.
[۱] صالحی کرمانی، محمد رضا، درآمدی برعلوم قرآن، ص(۶۳-۶۵).
[۲] صالحی کرمانی، محمد رضا، درآمدی برعلوم قرآن، ص۲۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. صالحی کرمانی، محمد رضا، درآمدی برعلوم قرآن، ص(۶۳-۶۵).
۲. صالحی کرمانی، محمد رضا، درآمدی برعلوم قرآن، ص۲۲.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «روش تحقیق علوم قرآن».    جعبه ابزار