روشنایی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افروشنايى نور، روشنى، مقابل تاريکى را روشناي مي گويند.از آن به مناسبت در باب طهارت و صلح سخن گفته ‌اند.


حمل روشنايي در تشييع جنازه

[ویرایش]

حمل آتش در پى جنازه، هنگام تشییع آن مکروه است، مگر در شب که نياز به‌روشنايى باشد.

احکام روشنايي ساختمان

[ویرایش]

تصرف مالک در ملک خود از جمله بلند سازى ساختمان، هرچند منجر به کاهش روشنايى ملک مجاور گردد، جایز است و صاحب ملک مجاور حق جلوگيرى از آن را ندارد؛
[۲] رسائل و مسائل، ج۲، ص۴۱۱.
چنان که گشودن پنجره براى روشنايى و مانند آن در ملک خود؛ هرچند مستلزم اشراف بر خانههمسایه گردد، جايز است. البته همسايه مى‌تواند در ملک خود، مانعى ايجاد کند؛ هرچندمستلزم جلوگيرى از نفوذ روشنايى به خانه همسايه از طريق پنجره گردد.
احداث بالکن و مانند آن در فضايى که مردم آمد و شد دارند، در صورتى که منجر به تاريکى راه و يا کاهش روشنايى گردد، به حدّى که عابرى که چشمش کم نور است با گذر از آن جا هرچند در شب، دچار مشکل گردد، جايز نيست.


پانویس

[ویرایش]
۱. تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۵۴- ۵۵.    
۲. رسائل و مسائل، ج۲، ص۴۱۱.
۳. الحدائق الناضرة، ج۲۱، ص۱۲۲.    
۴. جواهر الکلام، ج۲۶، ص۲۴۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۱۹۵.    

رده‌های این صفحه : راه های عمومی | فقه | ملکیت
جعبه ابزار