رضیع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه طفل شیر خوار رضیع (به فتح را) یا مرضع (به فتح ضاد) گویند.

فهرست مندرجات

۱ - منبع

منبع

[ویرایش]
جابری عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، ص۱۰۵.


رده‌های این صفحه : احکام رضاع | فقه | واژه شناسی
جعبه ابزار