رضایت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرضایت به معنای خشنودی و خرسندی است که در باب بیع ، نکاح و ... به آن پرداخته شده است.


رده‌های این صفحه : واژه شناسی
جعبه ابزار