رده:واژگان اندازه گیری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ب

 • باع

 • برید

 • ت

 • تومان

 • ج

 • جریب

 • چ

 • چارک

 • ح

 • حبه

 • حقه (واحد اندازه‌ گیری وزن)

 • د

 • دانق

 • ذ

 • ذراع

 • ر

 • رطل

 • روحه

 • ط

 • طسق

 • جعبه ابزار