رده:مقولات عشر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ا

  • اجناس عالیه‌

  • اضافه (منطق)

  • انفعال‌

  • ع

  • عرض (فلسفه)

  • م

  • مقولات عرضی

  • جعبه ابزار