رده:مفسرین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

آ

 • آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی

 • آیت‌الله العظمی عبدالله جوادی آملی

 • آیت‌الله‌العظمی جعفر سبحانی

 • ا

 • ابان بن تغلب

 • ابراهیم بن عمر بقاعی

 • ابن عباس

 • ابن مسعود

 • ابن‌انباری‌ ابوبکر محمد بن‌ قاسم‌

 • ابن‌بنا ابوعلی حسن‌ بن‌ احمد بغدادی‌ حنبلی‌

 • ابن‌حاج ابوالفیض حمدون‌ بن‌ عبدالرحمان‌ سلمی‌ مرداسی‌

 • ابن‌زبیر ابوجعفر احمد بن‌ ابراهیم‌ ثقفی‌

 • ابن‌عطیه ابومحمد عبدالحق‌ بن‌ غالب‌ محاربی

 • ابن‌فتی ابوعبدالله‌ سلمان‌ بن‌ عبدالله‌ حلوانی‌ نهروانی‌

 • ابن‌فتی سلمان‌ بن‌ عبدالله‌ حلوانی‌ نهروانی‌

 • ابن‌کال ابوعبدالله‌ محمد بن‌ محمد بزاز حلی

 • ابن‌مخلد ابوعبدالرحمان بقی بن مخلد قرطبی

 • ابن‌مردویه ابوبکر احمد بن‌ موسی‌ اصفهانی

 • ابن‌مکتوم‌ تاج‌الدین‌ ابومحمد احمد بن‌ عبدالقادر قیسی‌

 • ابن‌منفلوطی ابوعبدالله‌ ولی‌الدین‌ محمد بن‌ احمد عثمانی‌ دیباجی‌ ملّوی‌

 • ابواسحاق احمد بن محمد نیشابوری ثعلبی

 • ابوالفتح جمال‌الدین حسین بن علی خزاعی رازی

 • ابوالفضل محمد بن محمد بخاری

 • ابوالقاسم تیمی

 • ابوالقاسم حسین بن محمد راغب اصفهانی

 • ابوالکلام آزاد

 • ابوالمحاسن حسین بن حسن جرجانی

 • ابوبکر عبدالرحمان‌ بن‌ کیسان‌ اموی اصم

 • ابوبکر محمد بن عزیر سجستانی

 • ابوعبدالله بن میرزا نصرالله زنجانی

 • ابونصر احمد بن‌ محمد بخاری ارفنجی

 • احمد بن علی بن ابی‌طالب طبرسی

 • احمد بن علی جصاص

 • احمد بن محمد بخاری ارفنجی

 • احمد بن محمد ثعالبی

 • اسماعیل بن احمد حیری

 • المقنع ابن خیاط

 • امکان تفسیر

 • امین‌حسن اصلاحی

 • ب

 • بهاءالدین محمد عاملی

 • ت

 • تاج‌العلی

 • ج

 • جمال‌الدین محمد آق‌سرایی

 • خ

 • خضر بن نصر اربلی

 • خطیب قزوینی

 • خفاف نیشابوری

 • ز

 • زید بن علی بن حسین (علیه‌السلام)

 • س

 • سعید حوی

 • سید علی بن عبدالکریم نیلی نجفی

 • سیدمحمد حسینی شیرازی

 • سیدمحمود طالقانی

 • ش

 • شرایط مفسر

 • ط

 • طبقات مفسران

 • ع

 • عبدالکریم محمود خطیب

 • عبدالله بن یوسف جوینی

 • عبدعلی بن جمعه حویزی

 • عطیه عوفی

 • علامه سیدمحمدحسین طباطبایی

 • م

 • محمد بن عبدالله خطیب عمری تبریزی

 • محمد جواد مغنیه

 • محمود بن محمد حسنی‌واعظ

 • محیی‌الدین ابوالکلام آزاد

 • معرف قرآن بودن امام علی

 • مفسران صحابه مشهور

 • مفسرین اصلی قرآن

 • جعبه ابزار