رده:مشایخ صوفیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ا

 • ابدال بیگ

 • ابراهیم ادهم

 • ابراهیم مجذوب

 • ابن ابی‌السرور بکری

 • ابن‌اعرابی ابوسعید احمد بن‌ محمد اموی بصری

 • ابن‌باکویه ابومحمد بن‌ عبدالله‌ شیرازی

 • ابن‌برجان ابوالحکم‌ عبدالسلام‌ بن‌ عبدالرحمان‌ لخمی‌ مغربی‌ آفریقی‌

 • ابن‌جلاء ابوعبدالله‌ احمد بن‌ یحیی‌

 • ابن‌خفیف ابوعبدالله‌ محمد بن‌ خفیف ضبی

 • ابن‌رفاعی ابوالعباس‌ احمد بن‌ علی‌

 • ابن‌عاشر ابوالعباس احمدعمر بن‌ محمد

 • ابن‌عاشور (اعلام)

 • ابن‌عجیبه ابوالعباس احمد بن محمد حسنی

 • ابن‌عریف ابوالعباس‌ احمد بن‌ محمد صنهاجی

 • ابن‌عریف ابوالعباس‌ احمد بن‌ محمد صنهاجی

 • ابن‌عطا ابوالعباس‌ احمد بن‌ محمد ادمی بغدادی

 • ابن‌عقیله ابوعبدالله‌ جمال‌الدین‌ محمد بن‌ احمد حنفی مکی

 • ابن‌علیوه ابوالعباس‌ احمد بن‌ مصطفی‌ مستغانمی‌

 • ابن‌فارض ابوحفص‌ شرف‌الدین‌ عمر بن‌ علی‌

 • ابن‌قسی ابوالقاسم احمد بن‌ حسین‌

 • ابن‌محلی‌ ابوالعباس‌ احمد بن عبدالله‌ سجلماسی‌

 • ابن‌ناصر

 • ابواسحاق‌ ابراهیم‌ بن‌ احمد خواص

 • ابواسحاق ابراهیم بن شهریار کازرونی

 • ابواسحاق شرف‌الدین شامی

 • ابوالبرکات بلفیقی

 • ابوالحجاج‌ یوسف‌ بن‌ عبدالرحیم‌ قرشی‌ مهدوی‌ اقصری

 • ابوالحسن علی بن احمد بوشنجی

 • ابوالعباس ابن عطاءالله سکندری‌ جذامی‌

 • ابوالعباس احمد بن عمر انصاری اسکندانی مرسی

 • ابوالعباس قاسم بن قاسم سیاری

 • ابوالفتیان احمد بدوی

 • ابوالقاسم بشریاسین

 • ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن قشیری نیشابوری

 • ابوالقاسم گرگانی

 • ابوالمجد بن آدم

 • ابوالمعالی باخرزی

 • ابوالمعالی خیرالدین بن رحمت‌الله لاهوری

 • ابوالمفاخر باخرزی

 • ابوبکر اسحاق بن علی ملتانی

 • ابوبکر شبلی

 • ابوبکر طمستانی

 • ابوبکر عبدالله بن طاهر طائی ابهری

 • ابوبکر محمد بن احمد فراء

 • ابوبکر محمد بن عمر ترمذی وراق بلخی

 • ابوجعفر حداد

 • ابوحفص عمر بن محمد سهروردی

 • ابوحمزه خراسانی

 • ابوذر بوزجانی

 • ابوسعید ابوالخیر فضل‌الله بن احمد میهنی

 • ابوسلیمان‌ شرف‌الدین‌ داوود بن‌ عمر اسکندری

 • ابوسلیمان عبدالرحمن بن احمد عنسی دارانی

 • ابوعبدالله ابن‌عباد محمد بن ابراهیم‌ نفزی‌ حمیری‌ رندی

 • ابوعبدالله احمد بن‌ عاصم‌ انطاکی

 • ابوعبدالله احمد بن عطاء رودباری

 • ابوعبدالله باکویی

 • ابوعبدالله محمد بن احمد قرشی هاشمی

 • ابوعثمان سعید بن سلام مغربی

 • ابوعلی جوزجانی

 • ابوعلی شقیق بن ابراهیم ازدی بلخی

 • ابومحمد احمد بن محمد جریری

 • ابومحمد احمد بن محمد جریری

 • ابومحمد جعفر حذاء

 • ابومنصور معمر بن احمد اصفهانی

 • ابویاسر بدلیسی

 • احمد افندی جاهدی

 • احمد بن ابی‌سعید جیون

 • احمد بن علی رفاعی

 • احمد بن محمد بناء

 • احمد بن محمد تهانیسری

 • احمد بن محمد جریری

 • احمد بن محمد طوسی‌غزالی

 • احمد بیجان

 • احمد جامی ژنده‌پیل

 • اسماعیل بن ابراهیم عقیلی جبرتی

 • اسماعیل حقی بروسوی

 • اسمر

 • اشرف جهانگیر

 • امداداللّه بن محمدامین فاروقی عمری تهانوی

 • انقروی

 • اوحدالدین بلیانی

 • اویسیه

 • ب

 • باب (مشایخ صوفی)

 • باباالیاس خراسانی

 • باباسماسی

 • باباسنکو

 • باباطاهر

 • بابافرج تبریزی

 • باباکمال جندی

 • بابانصیب

 • بادسی

 • باقر بن عثمان بخاری اوچی

 • باقی بالله

 • بایزید بسطامی

 • بایزید رومی

 • بدرالدین اسحاق بخاری دهلوی

 • بدرالدین بن ابراهیم سرهندی

 • بدرالدین بن قاضی سماونه

 • بدرالدین بن محمدپهلواروی

 • بدرالدین غزنوی دهلوی

 • بدهن‌شطاری

 • بدیع‌الدین قطب‌المدار

 • بدیع‌الدین مدار

 • براق‌بابا بن عزالدین کیکاووس

 • برجلانی

 • برکت‌همدانی

 • برکة همدانی

 • برهان‌الدین بن کبیر برهانپوری

 • برهان‌الدین جانم

 • برهان‌الدین جانم‌چشتی

 • برهان‌الدین ساغرچی

 • برهان‌الدین قطب‌عالم

 • برهان‌محقق

 • بزرگان تصوف

 • بشر حافی

 • بکتاش ولی

 • بلاول لاهوری بن سیدعثمان

 • بنان بن محمد حمال

 • بندار بن حسین شیرازی

 • بهاءالدین باجن

 • بهاءالدین سلطان ولد

 • بهاءالدین محمد ولد

 • پ

 • پارسائیه

 • پورحسن‌اسفراینی

 • پیر بدرالدین بهاری بدر

 • پیرجمال اردستانی

 • پیرعلی آقسرایی

 • پیرمحمد لکهنوی

 • ت

 • تاج‌الدین زکریا

 • تاج‌الدین‌ محمود بن‌ حداد اشنهی

 • تایبادی

 • تذکرة‌الاولیاء (عطار نیشابوری)

 • تین‌وو

 • ث

 • ثاقب

 • ثناءالله پانی‌پتی عثمانی

 • ج

 • جان جانان

 • جزولی

 • جعفر حذاء

 • جعفر خلدی

 • جلال‌الدین بخاری

 • جلال‌الدین تبریزی

 • جلال‌الدین حسین بخاری

 • جلال‌الدین محمد بن محمود تهانیسری

 • جلال‌مجرد سهلتی

 • جمال‌الدین ساوجی

 • جمال‌الدین‌محمود حلوی

 • ح

 • حاتم اصم

 • حاجی بیرام‌ولی

 • حامد بن فضل‌الله جمالی دهلوی

 • حجت علیشاه

 • حذیفة بن فتادة

 • حسام‌الدین چلبی

 • حسین‌علی‌شاه زین‌الدین محمدحسین اصفهانی

 • حمدون قصار

 • حمزه بالی

 • حمزه فنصوری

 • خ

 • خالد نقش‌بندی

 • خاندان بلیانی

 • خزینة‌الاصفیاء

 • خواجه ابواحمد ابدال چشتی

 • خواجه اسحاق ختلانی

 • خواجه عبدالله بن ابی‌منصور انصاری

 • خواجه قطب‌الدین بن کمال‌الدین بختیارکاکی

 • خواجه‌محمد پارسا

 • د

 • درویش خسرو

 • درویش‌علی بوزجانی

 • ر

 • رکن‌الدین‌محمد سجاسی

 • روزبهان بقلی شیرازی

 • ز

 • زاهد گیلانی

 • س

 • سادات برزنجی

 • سخی سرور سلطان

 • سلم بن حسن باروسی

 • سلیمان بن داوود پهلواروی

 • سمنون بن حمزه

 • سناءالله خراباتی

 • سهل بن عبدالله تستری

 • سید حیدر آملی

 • سید محمد عبدالله شاه

 • سیدامین‌الدین محمد بلیانی

 • سیدبرهان‌الدین محقق ترمذی

 • سیدشرف‌الدین بلبل‌شاه کشمیری

 • سیدشرف‌الدین پانی‌پتی بوعلی‌قلندر

 • سیدشهاب‌الدین برزش‌آبادی

 • ش

 • شاه‌لطیف بری

 • شرف بن مؤید بغدادی

 • شمس‌الدین‌ محمد بن‌ یحیی‌ اسیری‌ لاهیجی‌

 • شمس‌العرفا سیدحسین حسینی تهرانی

 • شهاب‌الدین بسطامی

 • شیخ جنید بن شیخ ابراهیم

 • شیخ عمر باغستانی

 • شیخ محمدبرهان‌الدین غریب

 • شیخ‌احمد بدیلی

 • شیخ‌بهاءالدین‌زکریا ملتانی

 • شیخ‌حسن گله‌زرد

 • شیخ‌حیدر

 • شیخ‌خواجه‌علی سیاه‌پوش

 • شیخ‌عمار بن محمد بدلیسی

 • ص

 • صبغة‌الله بن روح‌الله بروجی

 • صلاح بن مبارک بخاری

 • صلاح‌الدین حسن بلغاری نخجوانی

 • صوفی سعیدی ناگوری

 • ط

 • طبقات‌الصوفیه انصاری

 • طریقت بیرامیه

 • ع

 • عبدالرحمان بن احمد جامی

 • عبدالسلام بن سلیم فیتوری اسمر

 • عبدالغنی بن احمد رافعی

 • عبدالقادر عاشق‌آبادی اصفهانی

 • عبدالله‌ بن‌ احمد اشرف‌اوغلی رومی

 • عبدالله بن مسعود بلیانی

 • عبدالوهاب بن محمد بیدآبادی اصفهانی

 • عبدالوهاب بن محمد قاضی اصفهانی

 • عبدالوهاب زاهدی اصفهانی

 • عفیف‌الدین تلمسانی

 • علی بن ابراهیم حصری

 • علی بن محمد شیحی خازن

 • علی بن محمد لحیانی بستی

 • عمار یاسر بدلیسی

 • عمر بن سلمة حدادنیشابوری

 • ف

 • فرقه نعمت اللهیه

 • فریدالدین عطار نیشابوری

 • م

 • محمد بن ابراهیم بزاز بغدادی

 • محمد بن ابراهیم کلاباذی

 • محمد بن جمال‌الدین خلوتی

 • محمد بن حسن ختلی

 • محمد بن حسن سرخسی

 • محمد بن حسین برجلانی

 • محمد بن سعید صنهاجی بوصیری

 • محمد بن عبدالملک دیلمی

 • محمد بن عمر بحرق

 • محمد بن موسی واسطی

 • محمد ترجمانی

 • محمد مجذوب تبریزی

 • محمدامین خاکی شیرازی

 • محمدعاشق پهلتی

 • محمود بن باقر بحری قادری

 • محمود شبستری

 • محیی‌الدین ابن‌عربی

 • معین‌الدین بن غیاث‌الدین سجزی چشتی

 • ملاشاه محمد بدخشی

 • ملامحمد بدخشی (صوفی)

 • ممشاد دینوری

 • مولانا جلال‌الدین محمد مولوی بلخی

 • میرزا حسن صفی علیشاه

 • ن

 • نجم‌الدین رازی

 • نجیب‌الدین تبریزی

 • نظام‌الدین عبدالباقی

 • نورالدین جعفر بدخشی

 • جعبه ابزار