رده:قرینه غیر لفظی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ق

  • قرینه ارتکازی

  • قرینه حسی

  • قرینه عقلی

  • قرینه فعلی

  • جعبه ابزار