رده:شرایط عامه تکلیف‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ق

  • قدرت (صفت خدا)

  • جعبه ابزار