رده:درگذشتگان سده 14 (قمری)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

آ

 • آل جواهری

 • آل‌بلاغی

 • آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر

 • ا

 • ابن حسن جارچوی

 • احمد زی

 • احمد عارف الزین

 • احمد کافی

 • احمدشریف سنوسی

 • احمدیه

 • اسحاق رضایی

 • اسماعیل صدر

 • امام موسی صدر

 • ب

 • باقرخان

 • بطرس بن بولس بستانی

 • بطرس بن سلیمان بستانی

 • ج

 • جعفر شیخ‌راضی

 • جمال امامی

 • جواد آشتیانی

 • ح

 • حاجی سراج الدین

 • حبیب الرحمن بهیکن پوری

 • حزام بهلول

 • حسین حائری مازندرانی

 • حسین موحدی

 • حسینعلی راشد تربتی

 • حسین‌علی نوری بهاء الله

 • خ

 • خاندان امامی خویی

 • خاندان بافضل حضرمی

 • خاندان ترمانینی

 • ر

 • رجب‌علی منصور

 • رشید ترابی

 • رضاشاه

 • رکن‌الدین آشتیانی

 • رمضان سویحلی

 • رمضان‌علی شریفی

 • س

 • ساموری توری

 • سلسله پهلوی

 • سلطان محمد ترکستانی مزاری

 • سلیمان حلمی تونوخان

 • سید عباس موسوی

 • سید عبدالحسین شرف‌الدین عاملی

 • سید محمدرضا سعیدی

 • سید مرتضی اهرمی

 • سیدابوالفضل زنجانی

 • سیدابوالقاسم بن سیدنصرالله مجتهد کاشانی

 • سیدابوالقاسم موسوی خویی

 • سیداحمد صافی

 • سیداسدالله مدنی

 • سیدرضا موسوی زنجانی

 • سیدصدرالدین صدر عاملی

 • سیدضیاءالدین طباطبایی

 • سیدعبدالاعلی موسوی سبزواری

 • سیدعبدالوهاب صالح

 • سیدعیسی کمال‌الدین

 • سیدمحمد مجاهد طباطبایی

 • سیدمحمدسعید کمال الدین

 • سیدهادی زوین

 • سیف الرحمن طوکی

 • ش

 • شفیق منصور

 • شهاب الدین مرجانی

 • شیخ الحاج محمد افندی

 • شیخ شامل

 • شیخ عبدالحمید سائح

 • شیخ علی رفیش

 • شیخ کفایت‌الله دهلوی

 • شیخ محمد بلوکانی

 • شیخ محمد سلطان المتکلمین

 • شیخ محمدباقر شبیبی

 • شیخ محمدرضا شبیبی

 • شیخ محمدرضا شیرازی

 • شیخ محمدعلی دمشقی

 • شیخ‌حسن مجتهد صیقلانی

 • ص

 • صبحی صالح

 • صدرالدین افندی

 • صمدخان ممتازالسلطنه

 • ع

 • عبدالباقی سرور نعیم

 • عبدالرحیم بلبله

 • عبدالسلام بن محمد ترمانینی

 • عبدالغفار ناصری

 • عبدالکریم جزایری

 • عبداللطیف سلطانی

 • عبدالله گیلانی مازندرانی نجفی

 • عبدالمؤمن مردوخی

 • عبدالوهاب خان بدر

 • عبدالوهاب مجتهد رشتی

 • عبیدالله سندی

 • عثمان دقنه

 • علی اصغر نقدی

 • علی اکبر درخشانی

 • علی‌اکبر مدرس حکمی یزدی

 • غ

 • غلام سخی توکلی

 • غلام‌حسین صدیقی

 • ف

 • فتح الله شریعت اصفهانی

 • م

 • مبارک توزونینی

 • محمد ابراهیم رشید

 • محمد زیتونی

 • محمد عابدین

 • محمد منتظری

 • محمد مهدی سماوی

 • محمداسماعیل مبلغ

 • محمدامین شوشتری

 • محمدتقی شریعتی

 • محمدتقی فلسفی

 • محمدجعفر محلاتی

 • محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه

 • محمدحسین فهمیده

 • محمدحسین مصباح

 • محمدحسین نجفی (مبارز عراقی)

 • محمدعلی جابری

 • محمدعلی معصومی

 • محمدعلی نخجوانی

 • محمدمحمود صواف

 • محمدهادی معرفت

 • محمود نریمان

 • مرتضی‌قلی بیات

 • مصطفی آشتیانی

 • ملااحمد مدرس گرجی

 • منصور مزینی

 • میرزا ابوالقاسم خان ناصرالملک

 • میرزا اسماعیل آشتیانی

 • میرزا علی‌محمد اژه‌ای

 • میرزا محمدتقی شیرازی

 • میرزاابراهیم سلماسی کاظمی

 • میرزاابوالقاسم ضیاءالعلماء

 • میرزااحمد کفایی خراسانی

 • میرزاحسن مجتهد تبریزی

 • میرزاحسین کسمایی

 • میرزا‌هاشم آشتیانی

 • میرزای شیرازی

 • میرسیدحسن سبزواری

 • ن

 • نصرت حسین کوروی

 • نعیم‌الدین مراد آبادی

 • نورالدین امامی خویی

 • ه

 • هادی نجم‌آبادی تهرانی

 • هادی هدایتی

 • هسیو توون

 • ی

 • یحیی امامی خویی

 • جعبه ابزار