رده:الفاظ غیر واضح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ل

  • لفظ خفی

  • لفظ مؤوّل

  • لفظ متشابه

  • لفظ مشکل

  • جعبه ابزار