رده:اقسام قضایا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ا

  • اوّلیات

  • ف

  • فطریات

  • م

  • متواترات

  • مجربات

  • مشاهدات

  • و

  • وهمیات‌

  • جعبه ابزار