رده:اقتصاددانان توسعه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ژ

  • ژوزف شومپیتر

  • گ

  • گونار میردال

  • جعبه ابزار