رده:اصطلاحات فقهیذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :
آجام‌
إقاله
إقرار
إکراه
ابضاع
اجابت
اجاره
اجازه
اجازه کاشف
اجباء
اجتماع (فقه)
اجتناب
اجحاف
اجرت
اجرت اجاره
اجزاء (فقه)
اجنبی
اجهاز
اجیر خاص
اجیر مشترک
احتباء
احتشاء
احتشاش
احتضار
احتطاب
احتفاز
احتلام
احتکار
احتیاط مستحب
احتیاط واجب
احجاج
احصار
احصان
احصان رجم
احصان قذف
احلال
احوط
احوط اقوی
احکام اولیه
احکام تکلیفی و وضعی
احکام ثانویه
احکام حکومتی
احکام خمسه
احکام شرعی
احیای موات
اختباء
اختلاس
اختلاط میاه
اختلاف سوق
اذن
اذن تقدیری
ارباب فروض
ارباب وقف
ارباح مکاسب
ارتثاث
ارتماس
ارتماسی
ارکان روزه
اسباب شرعی
اسباغ
استتابه
استتار قرص
استجمار
استدامه نیّت
استدبار
استرعا
استسعا
استسقا
استسلاف
استفتا
اسنان فرائض
اسوه غرما
اشرف ابوین
اشهار
اصح
اصطلاح
اصطلاحات فقهی
اطلاع بر عورات
اظهر
اعتصام
اعتکاف در سیره نبوی
اعلی القیم
افتضاض
افراز
افساد
افضل
افقه
اقاله
اقباض
اقرب
اقطاع
اقعاء
اقناع (فقه)
اقوی
التزام
التقاء ختانین
الفاظ فتوا
امام جمعه
اماکن عمومی
امتیاز
امرد
امضاء
امور حسبی
انتصاب
انحلال
انخناس
اندار
انزا
انضاض
انعام ثلاث
انعقاد
انعقاد بیع
انهاء حکم
اهل خبره
اهل ضلال
اهل کتاب
اکدریه
اکراه
اکل به باطل
اکل به معروف
اکمال سجدتین
باغی
برائت رحم
بغی
بلاد خلاف
بناء (فقه)
بنو اعیان
تأخیر تأدیه
تجنیب
تجنیح
تجهیز
تحاص
تحبیس
تحجیر
تحدی در قرآن
تحدیق
تحری
تحلیل فقهی حقوقی تعلیق
تحمل شهادت
تحنیک
تخمیس
تدارک
تدبیر
تدلیس (فقه)
ترادف (اصول)
ترامی
تراوح
ترتیب حکمی
ترتیب فعلی
ترصیف
تروی
ترکه
تسبیب
تسبیب در فقه و حقوق
تسبیح صغری
تسبیح کبری
تسبیحات ثلاث
تسعیر
تسویه (فقه)
تسکع
تشاح
تشبث به حریت
تشبیب
تصحیف و تحریف
تضمم
تضییع
تعریف (فقه)
تعصیب
تعهد
تغریر
تغلیس
تفریج
تفضیل
تفویض (فقه)
تقابض
تقاص
تقدیری
تقدیم
تلاحق
تلافی
تلف (فقه)
تلف حکمی
تلف شرعی
تلفیق
تلقی رکبان
تلقین
تمکین (فقه)
تنجز (فقه)
تنجز تکلیف
تنجیز (فقه)
تنزیل واقعی
تنفیذ
تهاتر
توارث (فقه)
توجه
توسعه
توفیر
تولیه
تکلیف (فقه)
تکلیف شرع
تیاسر
ثبات و تغییر
ثمن
ثمن المثل
جائفه
جاه
جبیره
جذع (تیر سقف)
جر ولاء
جزئیت
جزاء (نذر)
جست و جو
جلال (نجاست‌خوار)
جواز تعلیق در عقود و ایقاعات
جواز حقی
جواز حکمی
حاجب
حارصه
حاستین
حاسر
حاشیه نسب
حاکم در فقه
حاکم شرع
حایض متهم
حبس
حبوه
حتف انف
حجب
حجت در لغت
حد ترخص
حد مشترک
حداد (ترک زینت در عده وفات)
حدمشترک
حدیث نفس ( فقهی)
حرمت ابدی
حریم
حسن القضاء
حسن نیت
حطیطه
حق اختصاص
حق حبس
حلال زاده
حکم تکلیفی
حکم غریم
حکم غیابی
حکم فقهی
حکم وضعی
حکمیت در فقه
حیثیت تقییدی
خلفه
خلیه
خیار
خیار اشتراط
دادخواهی
دار الحرب
دارالاسلام
دارالاسلام و دارالاکفر
دامعه
دامغه
دسّاستین
دعوا
ذوق عسیله
ردء
رقبی
روث
روز
رکعت
رکن
زحف
زفاف
زمین خراجی
زکاتین
سائمه
سابق (مقدم)
سبب
سبک شمردن
سبی
سبیلین
سخله
سلطه
سهل الإقتضاء
سهم المصالح
سپر انسانی
شاذ
شارع
شاهد
شفیع
شقاق
شوط
شکایت
صروره
صفیف
ضرب الفحل
ضروری
طبیعت ثالثه
طعمه
طلق
ظرف
ظلمه
ظهرین
عاقله
عام البلوی
عامل
فتوا
فجر (سپیده صبح)
فدیه
قاعده تسلیط
قضا
جعبه‌ابزار