رده:اصطلاحات ادبیات فارسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

آ

 • آداب لحق

 • آرکی‌تایپ

 • آشنایی‌زدایی

 • ا

 • ابداع (ادبیات فارسی)

 • ابهام (ادبیات فارسی)

 • اجازه (شعر)

 • اخلال (علم بدیع)

 • ادات (ادبیات فارسی)

 • ادب (ادبیات)

 • ادبیات

 • ادبیات تطبیقی

 • ادبیات تعلیمی

 • ادبیات داستانی

 • ادبیات ژورنالیستی

 • ادبیات عامه

 • ادبیات غنایی

 • ادبیات مشروطه

 • ادبیات نمایشی

 • ارسال المثل

 • اسباغ (ادبیات فارسی)

 • استثناء (علم بدیع)

 • استخدام (علم بدیع)

 • استدراک (علم بدیع)

 • استطراد (علم بدیع)

 • استعاره

 • استغراق

 • استفهام انکاری (علم بدیع)

 • استقبال (شعر)

 • استیناف

 • اسطوره (ادبیات فارسی)

 • اسلوب معادله

 • اسناد (علم معانی)

 • اسناد مجازی

 • اشتقاق (ادبیات فارسی)

 • اصوات

 • اضراب (ادبیات فارسی)

 • اضمار (ادبیات فارسی)

 • اضمار (عروض)

 • اطراد (علم بدیع)

 • اعتدال (شعر)

 • اعتراض (علم بدیع)

 • اعنات

 • اغراق

 • افاعیل عروضی

 • افتنان (علم بدیع)

 • التفات (ادبیات فارسی)

 • ب

 • باستان‌گرایی

 • بحر (عروض)

 • برجسته‌سازی

 • ت

 • ترانه و تصنیف

 • ترصیع (ادبیات فارسی)

 • تضمین (علم بدیع)

 • تناسب (ادبیات فارسی)

 • تناقض (ادبیات)

 • تنسیق‌الصفات

 • توارد

 • ر

 • رباعی

 • رویین‌تنی

 • س

 • سبک عراقی

 • سبک هندی

 • ش

 • شعر (ادبیات فارسی)

 • شعر آزاد

 • شعر نیمایی

 • شهر آشوب (شعر)

 • ط

 • طنز (ادبیات)

 • غ

 • غزل

 • ق

 • قصه

 • قصیده

 • ل

 • لف و نشر (ادبیات فارسی)

 • م

 • مجاز (ادبیات)

 • مدح

 • مسمط

 • ن

 • نثر

 • و

 • وزن (ادبیات)

 • جعبه ابزار