ردا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرداء لباسی همانند عبا هست که مخصوص مردان است و قسمت بالای بدن را می پوشاند.


معنای ردا

[ویرایش]


← معنای اول


رِدا پوششى حوله مانند براى پوشاندن ‏قسمت بالاى بدن، مقابل لنگ است.

← معنای دوم


پوششى‏ بزرگ که بر دوش افکنده مى‏شود، مانندعبا.

ردا در ابواب فقه

[ویرایش]

از ردا به معناى نخست در باب حج و به معناى دوم در باب طهارت و صلات سخن رفته است.

احکام ردا

[ویرایش]


← حج


از واجبات احرام براى مرد، پوشیدن دو جامه است: یکى لنگ که پوشاننده قسمت پایین بدن است و دیگرى ردا که بر دوش انداخته مى‏شود و قسمت بالاى بدن را مى‏پوشاند

← عزاداری


برداشتن عبا از دوش در مصیبت جز براى صاحب عزا مکروه است.

← دفن میت


مستحب است کسى که میّت را داخل قبر مى‏گذارد رداى خود را بردارد

← امام جماعت


بنابر قول مشهور، پوشیدن ردا براى امام جماعت مستحب است و ترک آن کراهت دارد. چنان که به تصریح گروهى، براى نمازگزار غیر امام جماعت نیز استحباب دارد.برخى، پوشیدن ردا را براى نمازگزار،اعم از امام جماعت و غیر او، در فرضى مستحب دانسته‏ اند که وى نماز را با لباس غیر پوشاننده دوشها یا پوشاننده اما نازک بخواند. آنان در این صورت، پوشیدن ردا را براى امام جماعت مستحب مؤکد دانسته‏اند.
[۵] بحار الأنوار ۸۳/ ۱۸۹- ۱۹۰


← نماز


برخى دیگر گفته‏ اند: نماز گزاردن در دو لباس؛ یکى بالاى دیگرى، مستحب است؛ خواه لباس بالایى ردا باشد یا غیر ردا و نیز در صورت عریان بودن دوشهاى نمازگزار، پوشاندن آنها مستحب است، خواه با ردا یا غیر آن. استحباب یاد شده در هر دو مورد براى امام جماعت مؤکد است.
بنابر این قول، ردا خصوصیتى ندارد؛ آنچه مستحب است پوشاندن دوشها است نه پوشیدن ردا.

←← اسدال


اسدال ردا در نماز مکروه است.

← نماز باران


پس از خواندن نماز باران و قبل از خطبه بر امام و نیز بنابر قولى بر مأمومان تحویل عبا مستحب است. مراد از آن پشت و رو یا سر و ته کردن عبا است. برخى، جمع هر دو عمل را مطلوب دانسته‏اند.


پانویس

[ویرایش]
۱. جواهر الکلام ج۱۸، ص۲۳۲-۲۳۸.    
۲. جواهر الکلام ج۴، ص۲۷۱    
۳. وسائل الشیعة ج۳، ص۱۷۰.    
۴. جواهر الکلام ج۸، ص۲۵۷-۲۵۹    
۵. بحار الأنوار ۸۳/ ۱۸۹- ۱۹۰
۶. الحدائق الناضرة ج۷، ص۱۳۷-۱۳۸.    
۷. الحدائق الناضرة ج۷، ص۱۳۸.    
۸. جواهر الکلام ج۸، ص۲۶۲.    
۹. جواهر الکلام ج۱۲، ص۱۴۴.    
۱۰. الروضة البهیة ج۱، ص۶۹۱.    

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۸۷-۸۸.    


رده‌های این صفحه : حج | طهارت | فقه | نماز
جعبه ابزار