دکترین مهدویت تنها راه نجات‌ (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف« دكترين مهدويت تنها راه نجات» اثر فارسى على اصغر رضوانى، از مجموعه كتب« سلسله مباحث مهدويت» بوده و نگاهى است به انديشه مهدويت و تأثيرات آن بر زندگى بشر.


ساختار کتاب

[ویرایش]

كتاب با مقدمه مؤلف، در نقد منكرين فايده طرح و بررسى موضوع مهدویت در عصر غيبت، آغاز شده و مطالب در دو بخش، ارائه گرديده است.
نويسنده، گفتارهاى عالمان شیعه و سنی درباره اعتقاد به مهدويت و تأثير شگرف آن در اميد به آينده و تلاش براى جهانى بهتر را طرح و بررسى كرده و برخى از علائم ظهور و ويژگى‌هاى جامعه مهدوى را برشمرده است.

گزارش محتوا

[ویرایش]

در بخش اول، نويسنده با اشاره به اين كه بررسى و بحث از مهدويت و آينده درخشانى كه در انتظار بشر است، نه تنها بى‌فايده نيست، بلكه آثار و فوايد بسيارى نيز بر آن مترتب است، به برخى از اين آثار اشاره كرده و آن‌ها را توضيح داده است؛ از جمله:
۱- راه‌گشا بودن مهدويت به آينده بشريت‌
۲- شناخت آرمان‌هاى اسلامى‌
۳- ايجاد روحيه اميد در سطح جامعه‌
۴- احتمال فرج در هر زمان‌
۵- زمينه‌سازى براى ظهور
۶- ضرورت معرفت امام زمان ( عج) و...
نويسنده معتقد است مطابق قواعد عمومى، حد زمان لازم براى حكومت عدل جهانى و توحيدى امام زمان( عج)، بايد وقت وسيعى باشد كه بتواند اهداف عالى خلقت بشر در آن مدت، تحقق يابد؛ زيرا هدف خلقت بشر بر دو نوع است:
۱- كلى: براى مجموعه بشر كه در نهايت بايد به نحو عام استغراقى، تمام بشر به كمال برسند.
۲- مقطعى: كه براى بشر در هر برهه زمانى متصور است و به نحو عام بدلى براى برخى از افراد بشر تحقق يافته است.

مهدويت عامل وحدت

[ویرایش]

دوم، با عنوان« مهدويت؛ عامل وحدت»، به موارد اتفاق شيعه و سنى در موضوع مهدويت و اختصاص داشته كه ضمن اشاره به اين موارد، براى هر كدام، شاهدى از روايات يا كلمات هر دو گروه آورده است.
اين موارد عبارتند از:
۱- اصل قضيه مهدويت‌
۲- وجوب اعتقاد به امر مهدی ( عج)
۳- فراگير بودن دعوت و حكومت او در قرآن و روایات‌
۴- اين كه لقب او مهدى است‌
۵- اين كه او از اهل بیت پیامبر ( ص) است‌
۶- اتفاق در برخى از اوصاف شخصى آن حضرت‌
۷- برخى علائم ظهور؛ از جمله برپايى دولت اسلامی و دولت مخالف.
۸- اقتداى حضرت عيسى به آن حضرت‌
۹- اصلاح امر او در يك شب‌
۱۰- بيعت كردن با او بين ركن و مقام‌

مهدويت و مؤلفان فريقين

[ویرایش]

مباحث پايانى، به« مهدويت و مؤلفان فريقين» اختصاص دارد كه در آن، از تعدادى از مؤلفان شیعه و سنی كه درباره مهدويت قلم زده‌اند، نام برده شده است؛ از جمله عباد بن يعقوب رواجنى صاحب اخبار المهدى، ابوبكر بن ابى خيثمه، ابوالحسن احمد بن جعفر منارى و...

وضعيت كتاب‌

[ویرایش]

فهرست مطالب در ابتداى كتاب آمده است.
پاورقى‌ها به ذكر منابع اختصاص دارد.
[۱] «امام مهدى( عج) در آينه قلم كارنامه منابع پيرامون امام مهدى( عليه‌السلام) و مهدويت»، ج۱، ص ۶۹۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. «امام مهدى( عج) در آينه قلم كارنامه منابع پيرامون امام مهدى( عليه‌السلام) و مهدويت»، ج۱، ص ۶۹۴.


منبع

[ویرایش]

نرم افزار کتابخانه مهدویت، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه‌ابزار