دنده

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدنده به معنی استخوان پهلو است که در زبان عربی به آن ضلع و اضلاع (جمع ضلع) نیز می گویند. از احکام آن در باب ارث و دیات سخن رفته است.


تعریف دنده

[ویرایش]

به هریک از استخوانهای بلند و قوسی شکلی که دیوارۀ قفسۀ سینۀ مهره داران را می‌سازد، دنده گویند.

تشخیص جنسیت خنثی با تعداد دنده

[ویرایش]

از نشانه‌های برشمرده شده از سوی برخی برای تشخیص جنسیّت خنثیٰ، تساوی و عدم تساوی دنده‌های سمت چپ و راست او است. در صورت تساوی دنده‌های دو طرف، ملحق به زن وگرنه ملحق به مرد می‌گردد.


اقسام دیه شکستن دنده

[ویرایش]

بنابر مشهور دیۀ شکستن هریک از دنده‌های محاذی قلب، ۲۵ دینار؛ دیۀ کوبیدن آن دوازده و نیم دینار؛ دیۀ جابه جایی آن هفت و نیم دینار و دیۀ سوراخ شدن و نیز نمایان شدن آن، یک چهارم دیۀ شکستن آن است.
به قول مشهور، دیۀ شکستن دنده‌های بالاتر از قلب، به طرف کتف و بازو، ده دینار؛ دیۀ کوبیدن آنها هفت دینار؛ دیۀ جابه جایی آنها پنج دینار و دیۀ آشکار شدن و نیز سوراخ شدن آنها، یک چهارم دیۀ شکستن آنها است.

← قول مطلق در دیه دنده


برخی برای شکستن هریک از دنده‌ها مطلقا قائل به ثبوت ۲۵ دینار شده‌اند.

← قول به تفصیل در دیه دنده


برخی دیگر، دیۀ شکستن دنده‌های سمت چپ را که محیط بر قلب‌اند، ۲۵ دینار و دیگر دنده‌ها را ده دینار ذکر کرده‌اند.
[۷] تفصیل الشریعة (الدیات)، ص۲۱۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۳۹، ص۲۸۴.    
۲. تحریر الوسیلة ج۲، ص۳۹۹-۴۰۰.    
۳. جواهر الکلام ج۴۳، ص۲۸۰-۲۸۱.    
۴. مبانی تکملة المنهاج ج۲، ص۳۲۵.    
۵. کتاب السرائر ج۳، ص۴۱۱.    
۶. تحریر الوسیلة ج۲، ص۵۸۵-۵۸۶.    
۷. تفصیل الشریعة (الدیات)، ص۲۱۰.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۶۵۸-۶۵۹.    


رده‌های این صفحه : ارث | دیات | فقه | واژه شناسی
جعبه ابزار