دلیل محکوم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدلیل محکوم به معنی دلیل تصرف شده در مدلول آن _ به توسعه یا تضییق _ توسط دلیل دیگر است.


تعریف دلیل محکوم

[ویرایش]

دلیل محکوم، مقابل دلیل حاکم بوده و به دلیلی گفته می شود که دلیل دیگر بر آن نظارت داشته و به وسیله آن تبیین و تفسیر و یا تنزیل شده و دایره موضوع یا متعلق یا حکم آن، تعبداً توسعه یا تضییق یافته است، مانند دلیلی که می گوید: " اذا شککت فابن علی الاکثر " که چون دلیل: " لا شک لکثیر الشک " بر آن نظارت داشته و شک کثیر الشک را تعبداً از آن خارج می نماید ( تفسیر مضیّق )، به آن دلیل اول _ دلیل محکوم می گویند.
[۱۰] مبادی فقه و اصول، فیض، علیرضا، ص ۲۰۱-۲۰۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. انوارالاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج ۳، ص ۵۰۳-۵۰۴.    
۲. الحلقة الثالثة فی اسلوبهاالثانی، ایروانی، باقر، ج ۳، ص ۹۹.    
۳. الحلقة الثالثة فی اسلوبهاالثانی، ایروانی، باقر، ج ۴، ص۲۹۳.    
۴. اجودالتقریرات، نائینی، محمد حسین، ج ۲، ص ۵۰۷.    
۵. فوائدالاصول، نائینی، محمد حسین، ج ۴، ص ۷۱۳.    
۶. مصباح الاصول، خویی، ابو القاسم، ج ۳، ص ۳۵۰.    
۷. دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج ۲، ص ۵۴۹.    
۸. بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج ۷، ص ۱۶۸.    
۹. المحکم فی اصول الفقه، حکیم، محمد سعید، ج ۶، ص ۶۷.    
۱۰. مبادی فقه و اصول، فیض، علیرضا، ص ۲۰۱-۲۰۲.
۱۱. دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج ۱، ص ۴۵۷.    
۱۲. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۲ ص۲۰۱-۲۰۲.    
۱۳. اجود التقریرات، نائینی، محمد حسین، ج ۱، ص ۵۰۲.    
۱۴. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج ۱، ص ۳۳۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۴۶۸، برگرفته از مقاله «دلیل محکوم».    


جعبه ابزار