دلالت لفظی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدلالت لفظی به معنی دلالت بر یک شیء به وسیله دالّ لفظی است که به آن دلالت لغوی نیز گفته می‌شود.


تعریف دلالت لفظی

[ویرایش]

دلالت لفظی، عبارت است از دلالت لفظ بر معنا، در صورتی که منشأ دلالت وضع واضع باشد، به گونه‌ای که به مجرد شنیدن لفظ، معنای آن به ذهن شنونده بیاید؛ بنابراین، دلالت لفظی منوط به علم به وضع است.
[۲] تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رسالة الشمسیه، قطب الدین رازی، محمد بن محمد، ص۲۸.
[۳] منطق التلویحات، سهروردی، یحیی بن حبش، ص۳.
[۷] منطق صوری، خوانساری، محمد، جزء۱، ص۵۹.
[۸] الشفا-المنطق، ابن سینا، حسین بن عبد الله، ج۱، جزء۵، ص۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. المنطق، مظفر، محمد رضا، ص۴۲-۴۳.    
۲. تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رسالة الشمسیه، قطب الدین رازی، محمد بن محمد، ص۲۸.
۳. منطق التلویحات، سهروردی، یحیی بن حبش، ص۳.
۴. اساس الاقتباس، نصیر الدین طوسی، محمد بن محمد،ص۶۱ و ۶۲.    
۵. منطق نوین، صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، ص۴.    
۶. الحاشیة علی التهذیب، ملا عبد الله بن حسین یزدی، ص ۳۹.    
۷. منطق صوری، خوانساری، محمد، جزء۱، ص۵۹.
۸. الشفا-المنطق، ابن سینا، حسین بن عبد الله، ج۱، جزء۵، ص۴.
۹. منطق المشرقیین، ابن سینا، حسین بن عبد الله، ص۱۴.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۴۶۰، برگرفته از مقاله «دلالت لفظی».    


جعبه ابزار