درد (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدرد ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

درد (به فتح دال) به فتح دال به معنی احساس ناراحتی از آسیب در بدن
درد (به ضم دال) به ضم دال به معنی مواد ناخالص ته‌نشين شده مايعاترده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار