دانشنامه بزرگ اسلامی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین مقالات دانشنامه بزرگ اسلامی.


جلد اول

[ویرایش]

آب [۱]     از بخش III. در فقه اسلامي به بعد کامل گذاشته شود ولی بخش‌های قبلی یک خلاصه‌ای اضافه شود. همچنین پس از تکمیل سه بخش آخر به صورت مجزا نیز با هماهنگی مقاله مجزا شود.
آب (ماه) [۲]    
آبا [۳]    
آبادان [۴]    
آباده (شهر)؛ آباده [۵]    
آباده (شهرستان) [۶]     #
آبادی (جغرافیا) [۷]    
آبازه حسن‌پاشا [۸]    
آبازه محمدپاشا جلالی [۹]    
آب‌انبار [۱۰]    
آب حیات (کتاب) [۱۱]     ویرایش شود. بخش‌هایی که قابلیت مجزا بودن را دارست، مجزا نیز مقاله شود.
آبدار [۱۲]    
آبرنگ (هنر اسلامی)؛ آبرنگ [۱۳]    
آب زلال [۱۴]     ویرایش شود. بخش‌هایی که قابلیت مجزا بودن را دارست، مجزا نیز مقاله شود.
آبسکون [۱۵]    
آب‌سنجی [۱۶]     #
آبگرم [۱۷]    
آبل (محل) [۱۸]     نیاز به ابهام‌زدایی
آبل الزیت [۱۹]    
آبله (شهر) [۲۰]     نیاز به ابهام‌زدایی
آبنوس [۲۱]    
وزیر ذوالمعالی منصور بن حسین آبی؛ ابوسعد منصور بن حسین آبی؛ وزیر ذوالمعالی [۲۲]    
رضی‌الدین محمد بن محمد حسینی آبی؛ رضی‌الدین آبی [۲۳]    
فاضل آبی؛ عزالدین حسن بن ابی‌طالب یوسفی آبی؛ عزالدین آبی [۲۴]    
آبیاری (جغرافیا) [۲۵]     نیاز به ابهام‌زدایی
آپولونیوس پرگایی [۲۶]    
آپولونیوس تیانایی [۲۷]    
آتا [۲۸]    
مصطفی کمال‌پاشا آتاتورک؛ مصطفی کمال آتاتورک [۲۹]     ویرایش
آتالیق [۳۰]    
ابوالمظفر علاءالدین والدوله آتسز [۳۱]    
آتش [۳۲]     ویرایش شود. سپس بخش‌های مختلف با هماهنگی به صورت مجزا نیز مقاله شود.
احمد آتش [۳۳]    
میرزا حسن آتش اصفهانی [۳۴]    
تذکره آتشکده (آذر بیگدلی) [۳۵]    
تذکره آتشکده (صادق تفرشی) [۳۶]    
خواجه حیدرعلی آتش لکهنوی [۳۷]    
آتشی [۳۸]     پس از تکمیل بخش‌های مختلف به صورت مجزا مقاله شود.
حکیم محمدامین آتشی [۳۹]    
خباز شیرازی طوسی آتشی [۴۰]    
آثار الخیار (کتاب)؛ آثار الخیار [۴۱]    
الآثار الباقیه عن القرون الخالیه (کتاب)؛ الآثار الباقیة عن القرون الخالیة (کتاب) [۴۲]     ویرایش
آثار البلاد و اخبار العباد (کتاب) [۴۳]     ویرایش
آثار جعفری (کتاب)؛ آثار جعفری [۴۴]    
آثار عجم (کتاب)؛ آثارعجم‌ (کتاب)؛ آثار عجم [۴۵]     ویرایش
آثار علوی (کتاب) [۴۶]     نیاز به ابهام‌زدایی
آثار الوزراء (کتاب)؛ آثار الوزراء [۴۷]    
زین‌الدین شعبان بن محمد آثاری [۴۸]    
آجرستان [۴۹]    
آجر [۵۰]    
آجودان [۵۱]    
آجودان‌باشی اسماعیل‌خان [۵۲]    
آجودان‌باشی الهیارخان افشار [۵۳]    
آجودان‌باشی جهانگیرخان [۵۴]    
آجودان‌باشی حسنعلی‌خان خویی [۵۵]    
آجودان‌باشی نظام‌الدوله محمدحسین‌خان [۵۶]    
سیدمحمد آجودان حضور [۵۷]    
آچه [۵۸]    
آخال تکه [۵۹]    
آخر النهر؛ آخرالنهر [۶۰]    
آخسقه [۶۱]    
آخور [۶۲]    
آخورسالار [۶۳]    
میرزافتحعلی آخوندزاده [۶۴]     نیاز به ابهام‌زدایی
آداب (عرفان) [۶۵]     نیاز به ابهام‌زدایی
آداب الحرب و الشجاعه (کتاب)؛ آداب الحرب و الشجاعه [۶۶]    
آداب المشق (کتاب)؛ آداب المشق [۶۷]    
آدر الکریمه [۶۸]    
پیمان آدریانوپل [۶۹]    
یاکوپ گیارگ کریستیان آدلر [۷۰]    
آدم بن عبدالعزیز [۷۱]    
روزنامه آدمیت [۷۲]    
آده قلعه [۷۳]    
آذار [۷۴]    
آذربایجان (ناحیه) [۷۵]     پس از تکمیل، در صورت امکان تفکیک با هماهنگی تفکیک شود.
جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان؛ جمهوری آذربایجان [۷۶]     ویرایش
آذر برزین‌نامه (کتاب) [۷۷]    
آذر بیگدلی [۷۸]    
آذرشهر [۷۹]     ویرایش
آذر و سمندر [۸۰]    
آذری (زبان)؛ زبان آذری [۸۱]     نیاز به ابهام‌زدایی
آذری (معماری) [۸۲]     نیاز به ابهام‌زدایی
ابراهیم بن احمد معلم‌زاده آذری چلبی [۸۳]    
آذین بن هرمزان [۸۴]    
آرابسک [۸۵]    
آرارات [۸۶]    
آراکان [۸۷]    
آراگون [۸۸]    
آرال [۸۹]    
آرامی (زبان)؛ زبان آرامی؛ آرامی [۹۰]    
آرایش نگار [۹۱]    
آرتورجان آربری [۹۲]    
آرپاخان [۹۳]    
آرپالیق [۹۴]    
آرازو [۹۵]    
آراکات [۹۶]    
آرمونیقی [۹۷]     #
سرتوماس واکر آرنولد [۹۸]    
آریانا (دائرة المعارف) [۹۹]     نیاز به ابهام‌زدایی
آریانا (مجله) [۱۰۰]     نیاز به ابهام‌زدایی
آریاییان؛ آریایی [۱۰۱]    
ابوکلام محیی‌الدین احمد آزاد [۱۰۲]    
شمس‌العلماء محمدحسین آزاد [۱۰۳]    
آزادخان افغان [۱۰۴]    
آزاددرخت [۱۰۵]    
آزاد کابلی [۱۰۶]    
آزادوار [۱۰۷]    
آزادی شرق (نشریه) [۱۰۸]    
آزوف [۱۰۹]    
آس (ده) [۱۱۰]     نیاز به ابهام‌زدایی
آسام [۱۱۱]    
آستارا؛ آستارا (شهرستان)؛ آستارا (شهر) [۱۱۲]     [۱۱۳]    
آستاراخان [۱۱۴]    
آسفی (بندر) [۱۱۵]    
آسک [۱۱۶]    
مثنوی آسمان هشتم؛ آسمان هشتم [۱۱۷]    
آقا محمدمهدی آسوده شیرازی؛ آسوده شیرازی [۱۱۸]    
آسوریان [۱۱۹]    
آسی (زبان)؛ زبان آسی [۱۲۰]    
آسیا (ابزار) [۱۲۱]     نیاز به ابهام‌زدایی
آسیای صغیر [۱۲۲]    
میگل آسین پالاسیوس [۱۲۳]    
آسیه (همسر فرعون) [۱۲۴]     ویرایش
آشب (در طالقان)؛ آشب (طالقان) [۱۲۵]     نیاز به ابهام‌زدایی
آشب (موصل)؛ آشب (در موصل) [۱۲۶]     نیاز به ابهام‌زدایی
یوزف ریترفون آشباخ [۱۲۷]    
آشتیان (شهر) [۱۲۸]     نیاز به ابهام‌زدایی
آشتیان (شهرستان) [۱۲۹]     نیاز به ابهام‌زدایی
میرزا اسماعیل آشتیانی [۱۳۰]     ویرایش
میرزا محمدحسین آشتیانی [۱۳۱]    
آشتیانی (لهجه)؛ لهجه آشتیانی [۱۳۲]    
میرزا احمد آشتیانی [۱۳۳]    
کلب‌حسین‌بیگ آشفته ایروانی [۱۳۴]    
محمدکاظم آشفته شیرازی [۱۳۵]    
آشوب‌نامه (کتاب)؛ آشوب‌نامه [۱۳۶]    
آشوراده (آبادی)؛ آشوراده [۱۳۷]    
نظام‌الملک قمرالدین آصف‌جاه [۱۳۸]    
ابوالحسن آصف‌خان [۱۳۹]    
خواجه غیاث‌الدین آصف‌خان قزوینی [۱۴۰]    
میرزا جعفر آصف‌خان قزوینی [۱۴۱]    
آصف‌الدوله الهیارخان [۱۴۲]    
حاج غلامرضاخان آصف‌الدوله شاهسون اینانلو [۱۴۳]    
حاج محمدقلی‌خان آصف‌الدوله [۱۴۴]    
عبدالوهاب بن محمد آصف‌الدوله [۱۴۵]    
محمدیحیی آصف‌الدوله علی‌خان بهادر [۱۴۶]    
میرزا صالح‌خان آصف‌الدوله باغمیشه‌ای [۱۴۷]    
آصف دیوان میرزا علی‌نقی کردستانی [۱۴۸]    
آصف اللغات (کتاب)؛ آصف اللغات [۱۴۹]    
آصفیه (کتابخانه)؛ کتابخانه آصفیه [۱۵۰]    
آصفی هروی [۱۵۱]    
آغاجاری (بخش) [۱۵۲]    
آغاجاری (دهستان) [۱۵۳]    #
آغاجاری (ایل)؛ ایل آغاجاری [۱۵۴]    
آغاجی (منصب)؛ منصب آغاجی [۱۵۵]     نیازمند ابهام‌زدایی
ابوالحسن علی بن الیاس آغاجی بخارایی [۱۵۶]    
آقاحسین پاشا [۱۵۷]    
محمدشاه آغاحشر کشمیری [۱۵۸]    
آفتاب (روزنامه)؛ روزنامه آفتاب [۱۵۹]     نیازمند ابهام‌زدایی
آفتاب (مجله) [۱۶۰]     نیازمند ابهام‌زدایی
آفتاب‌پرستی [۱۶۱]     ویرایش
ابوالمظفر مروج‌الدین آفتاب دهلوی [۱۶۲]    
شاه فقیرالله آفرین لاهوری [۱۶۳]    
آفرین‌نامه [۱۶۴]    
آقا؛ آغا [۱۶۵]    
مولوی آقا احمدعلی؛ آقا احمدعلی [۱۶۶]    
آقاباباخان (مدرسه)؛ مدرسه آقاباباخان [۱۶۷]    
آقابزرگ (مسجد و مدرسه)؛ مسجد و مدرسه آقابزرگ؛ مدرسه آقابزرگ؛ مسجد آقابزرگ [۱۶۸]    
آقابزرگ شیرازی [۱۶۹]    
میرزا آقاخان نوری اعتمادالدوله [۱۷۰]     ویرایش
فاضل دربندی حایری [۱۷۱]    
آق‌اردو [۱۷۲]    
حاجی میرزا عباس آقاسی؛ میرزا آقاسی [۱۷۳]    
یوسف آق‌چورا [۱۷۴]    
آقچه (سکه)؛ سکه آقچه [۱۷۵]    
آقچه (شهرک) [۱۷۶]    
آقچه‌حصار (آق‌حصار) [۱۷۷]    
آق‌حصار [۱۷۸]    
محیی‌الدین محمد حنفی صاروخانی رومی آق‌حصاری [۱۷۹]    
آق‌دربند [۱۸۰]    
آق‌سرای [۱۸۱]    
خواجه کریم‌الدین آق‌سرایی [۱۸۲]    
قسیم‌الدوله آق‌سنقر [۱۸۳]    
آق‌سنقر احمدیلی [۱۸۴]    
آق‌سنقر قسیم‌الدوله سیف‌الدین برسقی غازی [۱۸۵]    
آق‌سو (شهر)؛ آق‌سو [۱۸۶]    
آق‌شهر (آناطولی مرکزی) [۱۸۷]    
آق‌شهر (شمال شرقی آناطولی) [۱۸۸]    
آق‌شهری شمس‌الدین محمد بن احمد [۱۸۹]    
آق‌قلعه [۱۹۰]    
ترکمانان آق‌قویونلو [۱۹۱]     ویرایش شود و پس از تکمیل بخش‌های مختلف مقالات مجزا نیز شود.
آق‌کرمان (شهر)؛ آق‌کرمان [۱۹۲]    
آق‌مسجد (سیمفروپل) [۱۹۳]    
آق‌مسجد (قزل‌اردا) [۱۹۴]    
مغتاح‌الدین آق‌ملا [۱۹۵]    
جمال‌الدین آقوش اشرفی [۱۹۶]    
جمال‌الدین آقوش افرم منصوری [۱۹۷]    
آقینچی [۱۹۸]    
آکرا (شهر)؛ آکرا [۱۹۹]    
آندرآس آکولوتوس [۲۰۰]    
اردشیر میرزا آگاه قاجار [۲۰۱]    
آگره (شهر)؛ آگره [۲۰۲]    
آگهی (تخلص)؛ آگهی [۲۰۳]     پس از تکمیل، بخش‌های مختلف مقالات مجزا نیز شود.
منصور چلبی آگهی [۲۰۴]    
آل (موجود خیالی) [۲۰۵]    
آلالات الرصدیه (کتاب)؛ آلالات الرصدیه [۲۰۶]    
آلات موسیقی [۲۰۷]     ویرایش
آل‌اخشید؛ اخشیدیان [۲۰۸]     ویرایش
آل‌ارتق [۲۰۹]    
آلاشهر (شهر)؛ آلاشهر [۲۱۰]    
آل‌الیاس [۲۱۱]     بخش‌های مختلف امکان تفکیک را دارد. (با هماهنگی)
آلان (قوم)؛ آلان [۲۱۲]    
آلای [۲۱۳]    
کشور آلبانی؛ آلبانی [۲۱۴]    
آل‌باوند؛ آل باوند [۲۱۵]     ویرایش شود. برخی از بخش‌ها امکان تفکیک را دارد (با هماهنگی)
آل‌بختیشوع؛ بختیشوع [۲۱۶]     ویرایش
آل‌برهان [۲۱۷]     ویرایش شود. بخش‌های مختلف قابل تفکیک را دارد. (با هماهنگی)
آل‌بنجیر [۲۱۸]     بخش‌های مختلف قابل تفکیک را دارد. (با هماهنگی)
آل‌بوسعید [۲۱۹]     بخش‌های مختلف قابل تفکیک را دارد. (با هماهنگی)
آل‌بوکرد [۲۲۰]    
آلپاگو [۲۲۱]    
آلپ تکین [۲۲۲]    
آلپمیش [۲۲۳]    
آلتای [۲۲۴]     #
آلتاییان [۲۲۵]    
آلت مخروطه [۲۲۶]    
آل تمغا [۲۲۷]    
آلتونتاش [۲۲۸]    
آلتون‌خان [۲۲۹]    
آلتون‌کوپری [۲۳۰]    
آلتی‌شهر [۲۳۱]    
آلتین اردو [۲۳۲]    
آل‌ثانی [۲۳۳]    
آل‌خنجد [۲۳۴]     بخش‌های مختلف قابل تفکیک را دارد. (با هماهنگی)
آل‌دابویه [۲۳۵]     بخش‌های مختلف قابل تفکیک را دارد. (با هماهنگی)

جلد دوم

[ویرایش]

خاندان آل‌زهره؛ خاندان بنوزهره [۲۳۶]     ویرایش
آل زیار [۲۳۷]    
آلس [۲۳۸]    
آل‌سعود [۲۳۹]     ویرایش
آل‌صباح [۲۴۰]    
آل‌عراق [۲۴۱]    
آل‌عسیران [۲۴۲]    
آل‌فریغون [۲۴۳]    
آلفونسو [۲۴۴]    
آل‌قاورد [۲۴۵]    
آل‌کاکویه [۲۴۶]    
آل‌کثیر [۲۴۷]    
آل‌کرت [۲۴۸]    
آلماآتا [۲۴۹]    
آل‌ماکولا [۲۵۰]    
آل‌مأمون [۲۵۱]    
آل‌محتاج [۲۵۲]    
آل‌مرداس [۲۵۳]    
آل‌مظفر (سلسه پادشاهی) [۲۵۴]     اطلاع برای ابهام زدایی
آل‌موید [۲۵۵]    
آل میکال [۲۵۶]    
ادموند هنری هینمن آلنبی [۲۵۷]    
آل‌نجاح [۲۵۸]    
آل‌نوبخت [۲۵۹]    
فون ویلهلم تئودور آلوارت [۲۶۰]    
آلوس (شهر)؛ آلوس؛ شهر آلوس [۲۶۱]    
آلی و آلت [۲۶۲]    
میکله بندتوگائتانو آماری [۲۶۳]    
آماسیه (شهر)؛ آماسیه؛ شهر آماسیه [۲۶۴]    
آمد (شهر)؛ آمد [۲۶۵]    
آمدجی [۲۶۶]    
هنری فردریک آمدرز [۲۶۷]    
الآمر باحکام الله ابوعلی منصور بن ابی‌القاسم احمد [۲۶۸]    
آمره‌ای (لهجه)؛ آمره‌ای [۲۶۹]    
آمل (شهر ایران)؛ آمل [۲۷۰]    
آمل (شهر ترکمنستان) [۲۷۱]    
آمودریا [۲۷۲]     #
مجله آموزش و پرورش [۲۷۳]    
آناطولی حصاری [۲۷۴]    
آنا کساگوراس [۲۷۵]    
آنالوطیقا [۲۷۶]    
آنکارا [۲۷۷]    
آنندراج [۲۷۸]    
آنندرام [۲۷۹]    
آنی (شهر)؛ آنی [۲۸۰]    
قوم آوار؛ آوار (قوم)؛ آوار [۲۸۱]    
آوه (شهر)؛ آوه [۲۸۲]    
آهار مهره [۲۸۳]     #
آهنگ [۲۸۴]     تغییرمسیر پاک و مقاله جایگزین شود.
آهوان [۲۸۵]    
آیات الاحکام (آیات فقهی) [۲۸۶]     ویرایش
آیاس (قصبه)؛ آیاس [۲۸۷]    
آیاس پاشا [۲۸۸]    
عزالدین‌ بن‌ عبدالله‌ صالحی نجمی آیبک [۲۸۹]    
قطب‌الدین‌ آیبک [۲۹۰]    
ابراهیم آیبه سلطان بایندر [۲۹۱]    
محمد آی تیموری [۲۹۲]    
آیدین (شهر)؛ آیدین [۲۹۳]    
آیدین اوغوللری [۲۹۴]     در صورت امکان بخشهای مختلف با هماهنگی تفکیک و مقاله جدید شوند.
آینه [۲۹۵]     ویرایش
آینه‌کاری [۲۹۶]    
آیواز [۲۹۷]    
آیة الکرسی [۲۹۸]     ویرایش
آیین اسکندری (کتاب)؛ آیین اسکندری [۲۹۹]    
آیین اکبری (کتاب)؛ آیین اکبری [۳۰۰]    
آییین دادرسی [۳۰۱]    
آیین عالمشاهی (کتاب)؛ آیین عالمشاهی [۳۰۲]    
آیین‌نامه [۳۰۳]    
آیینه اسکندری (کتاب)؛ آیینه اسکندری [۳۰۴]    
آیینه جهان‌نما و طلسم گنج‌گشا (کتاب)؛ آیینه جهان‌نما و طلسم گنج‌گشا [۳۰۵]    
آیینه سکندری (کتاب)؛ آیینه سکندری [۳۰۶]    
اب (به تشدید باء) [۳۰۷]     ابهام زدایی شود.
ابادان [۳۰۸]     #
مذهب اباضیه [۳۰۹]     ویرایش
عزیز بن محمد اباظه [۳۱۰]    
اباقاخان [۳۱۱]    
ابوالعباس نخشبی [۳۱۲]    
ابالیش [۳۱۳]    
ابوعبدالله ابان بن عثمان لؤلؤی بجلی احمر [۳۱۴]    
ابان بن عبدالحمید لاحقی [۳۱۵]    
ابان بن ولید بجلی زیدی [۳۱۶]    
ابتر (شهر) [۳۱۷]    #
میرمحمداسماعیل ابجدی [۳۱۸]    
ابوطالب عبیدالله بن قاسم ابجر [۳۱۹]    
ابخار [۳۲۰]    
ابدال بلخی [۳۲۱]     بخش مربوطه درج شود.
ابدال اصفهانی [۳۲۲]     بخش مربوطه درج شود.
قره ابدال شمسی [۳۲۳]    
ابدال الادویة المفردة و المرکبة (کتاب)؛ ابدال الادویة المفردة و المرکبة [۳۲۴]    
قبیله ابدالی؛ ابدالی [۳۲۵]    
ابدع البدایع (کتاب)؛ ابدع البدایع [۳۲۶]    
ابده (شهر)؛ ابده [۳۲۷]    
ابر (نگارگری) [۳۲۸]    
ابراهیم ادهم پاشا [۳۲۹]    
سیدابراهیم اردوبادی اصفهانی؛ ابراهیم اردوبادی [۳۳۰]    
ابراهیم استرابادی [۳۳۱]    
میرزا ظهیرالدین ابراهیم اصفهانی [۳۳۲]    
ابراهیم امام [۳۳۳]    
ابراهیم اینال [۳۳۴]    
ابواسحاق ابراهیم بن احمد اغلبی [۳۳۵]    
ابراهیم بن احمد عثمانی [۳۳۶]    
ابواسحاق ابراهیم بن اغلب تمیمی [۳۳۷]    
ابراهیم بن جریر هندی [۳۳۸]    
ابراهیم بن ذکوان حرانی [۳۳۹]    
ابواسحاق ابراهیم بن سنان حرانی [۳۴۰]    
ابراهیم بن سندی بن شاهک [۳۴۱]    
ابراهیم بن سیابه [۳۴۲]    
الملک المنصور ناصرالدین ابراهیم بن شیرکوه [۳۴۳]    
ابراهیم بن صلت [۳۴۴]    
ابوالحسن ابراهیم بن عبدالله قتیل باخمرا [۳۴۵]    
ابراهیم بن علاءالدوله [۳۴۶]    
شمس‌النهار ابراهیم بن عماد [۳۴۷]    
ابواسحاق ابراهیم بن محمد ثقفی کوفی اصفهانی [۳۴۸]     ویرایش
ابواسحاق ابراهیم بن مهدی [۳۴۹]    
سیف‌الاسلام ابراهیم بن یحیی [۳۵۰]    
ابراهیم بن‌ یعقوب‌ اسرائیلی طرطوشی [۳۵۱]    
ابراهیم‌بیک کبیر [۳۵۲]    
ابراهیم پاشای مقبول [۳۵۳]    
ابراهیم پاشا پسر محمدعلی پاشا [۳۵۴]    
ابراهیم پاشا داماد [۳۵۵]    
ابراهیم پاشا قره کدخدا [۳۵۶]    
ابراهیم پاشا نوشهرلی [۳۵۷]    
میرزا عمو ابراهیم تهرانی [۳۵۸]    
ابواسحاق ابراهیم ‌بن اسحاق بغدادی مروزی حربی؛ ابراهیم ‌بن اسحاق حربی [۳۵۹]     ویرایش
ابوالقاسم‌ ابراهیم‌ بن‌ عبدالله‌ حصیری [۳۶۰]    
ابراهیم حقی ارزرومی‌ [۳۶۱]    
ابراهیم حقی پاشا [۳۶۲]    
ابراهیم‌خان صدراعظم [۳۶۳]    
ابراهیم‌خان بغایری [۳۶۴]    
ابراهیم‌خان صدیق الممالک [۳۶۵]    
ابراهیم‌خان ظهیرالدوله افشار [۳۶۶]    
ابراهیم‌خان ظهیرالدوله قاجار [۳۶۷]    
ابراهیم‌خلیل‌خان جوانشیر [۳۶۸]    
ابراهیم درویش پاشا [۳۶۹]    
ابواسحاق ابراهیم بن احمد سامانی [۳۷۰]    
ابوالفتح‌ معزالدین ابراهیم سلطان بن شاهرخ [۳۷۱]    
ابراهیم سیمجور دواتی [۳۷۲]    
ابراهیم شاه افشار [۳۷۳]    
شمس‌الدین ابراهیم شاه شرقی [۳۷۴]    
سلطان ابوالمظفر ابراهیم غزنوی [۳۷۵]    
ابراهیم قوام فاروقی [۳۷۶]    
اعتمادالدوله ابراهیم‌خان کلانتر، ابراهیم خان کلانتر [۳۷۷]     ویرایش
ابراهیم لودی [۳۷۸]    
ابراهیم متفرقه [۳۷۹]    
ابراهیم مرزوق [۳۸۰]    
ابواسحاق‌ ابراهیم بن‌ ماهان‌ موصلی [۳۸۱]    
ابراهیم میرزا جاهی صفوی [۳۸۲]     ویرایش
صارم‌الدین‌ ابراهیم‌ بن‌ صالح‌ هندی [۳۸۳]    
ابرائیل (شهر)؛ ابرائیل [۳۸۴]    
ابرشهر (شهر)؛ ابرشهر [۳۸۵]    
ابرغان [۳۸۶]    #
ابر قباذ (ناحیه)؛ ابر قباذ [۳۸۷]    
ابرکوه (شهر)؛ ابرکوه؛ ابرقوه [۳۸۸]    
ابر گهربار (کتاب)؛ ابر گهربار [۳۸۹]    
ابری (هنر اسلامی)؛ ابری [۳۹۰]    
عمیدالدین‌ ابونصر اسعد بن نصر انصاری فالی‌ ابزری [۳۹۱]    
آبش خاتون [۳۹۲]    
ابشه (شهر)؛ ابشه [۳۹۳]    
ابوالفتح‌ بهاءالدین محمد بن احمد آبشیهی [۳۹۴]    
ابشین (شهر)؛ ابشین [۳۹۵]    
ابصار [۳۹۶]    
ابعاد و اجرام (کتاب)؛ ابعاد و اجرام [۳۹۷]    
ابقیق [۳۹۸]    #
ابکاریس [۳۹۹]     پس از تکمیل مقاله، تک‌تک افراد نیز مقاله شود.
ابل [۴۰۰]     ویرایش
ابلق الفرد [۴۰۱]    
ابله (شهر) [۴۰۲]     ابهام‌زدایی
ابوعبداللهب‌ محمد بن‌ بختیار ابله بغدادی [۴۰۳]    
بنوالاحرار؛ ابناء فارس‌؛ ابناء [۴۰۴]    
ابن‌آجروم محمد بن‌ محمد صنهاجی مراکشی [۴۰۵]    
ابن‌الآدمی ابوعلی‌ حسین‌ بن‌ محمد [۴۰۶]    
ابن‌ابار ابوجعفر احمد بن‌ محمد خولانی‌ [۴۰۷]    
ابن‌ابی‌الاشعب ابوجعفر احمد بن محمد [۴۰۸]    
ابن‌ابی‌اصبع ابوالقاسم‌ عبدالعزیز بن‌ تمام‌ عراقی‌ [۴۰۹]    
ابن‌ابی‌اصبع زکی‌الدین‌ ابومحمد عبدالعظیم‌ بن‌ عبدالواحد [۴۱۰]    
ابن‌ابی‌اصیبعه موفق‌الدین احمد بن قاسم سعدی خزرجی؛ ابن ابی اصیبعه [۴۱۱]    
ابن‌ابی‌اصیبعه رشیدالدین‌ علی‌ بن‌ خلیفه خزرجی انصاری [۴۱۲]    
ابن‌ابی‌البیان سدیدالدین ابوالفضل‌ داوود بن سلیمان‌ [۴۱۳]    
ابن‌ابی‌توبه ابوالقاسم نصیرالدین‌ محمود بن مظفر مروزی [۴۱۴]    
ابن‌ابی‌ثابت ابومحمد [۴۱۵]    
ابن‌ابی‌الثلج [۴۱۶]     ویرایش و تفکیک به دو مقاله دیگر
ابن‌ابی‌حجله شهاب‌الدین‌ احمد بن‌ یحیی‌ تلمسانی [۴۱۷]    
ابن‌ابی‌حصینه ابوالفتح‌ حسن‌ بن‌ عبدالله‌ سلمی [۴۱۸]    
ابن‌ابی‌حفص ابومحمد عبدالواحد بن‌ عمر هنتاتی‌ [۴۱۹]    
ابن‌ابی‌حکم افضل‌الدوله‌ ابوالمحد محمد [۴۲۰]    
ابن‌ابی‌الربیع محمد بن‌ سلیمان‌ معافری شاطبی‌ مالکی‌ [۴۲۱]    
ابن‌ابی‌الرجال ابوالحسن‌ علی‌ کاتب‌ شیبانی‌ مغربی‌ [۴۲۲]    
ابن‌ابی‌زرع ابوالحسن‌ علی‌ بن‌ عبدالله‌ فاسی [۴۲۳]    
ابن‌ابی‌الشکر محیی‌الدین‌ ابوالفتح‌ یحیی [۴۲۴]    
ابن‌ابی‌شنب محمد بن عربی [۴۲۵]    
ابن‌ابی‌الشوارب (افراد خاندان)؛ ابن‌ابی‌الشوارب [۴۲۶]     ویرایش و سپس بخش‌های مختلف با هماهنگی تفکیک و مقاله مجزا شود
ابن‌ابی‌صادق ابوالقاسم عبدالرحمان بن علی نیشابوری [۴۲۷]    
ابن‌ابی‌الضیاف ابوالعباس‌ احمد [۴۲۸]    
ابن‌ابی‌طاهر ابوالفضل احمد طیفور [۴۲۹]    
ابن‌ابی‌العافیه موسی‌ مکناسی [۴۳۰]    
ابن‌ابی‌عتیق عبدالله‌ بن‌ محمد [۴۳۱]    
ابن‌ابی‌عذبیه شهاب‌الدین‌ احمد بن‌ محمد مقدسی [۴۳۲]    
ابن‌ابی‌العلاء ابوسعید عثمان‌ [۴۳۳]    
ابن‌ابی‌عون ابراهیم‌ بن‌ محمد [۴۳۴]    
ابن‌ابی‌عیینه [۴۳۵]     پس از تکمیل، بخش‌های مقاله نیز تفکیک و مقاله شود.
ابن‌ابی‌منصور ابوعلی یحیی؛ یحیی بن ابی‌منصور [۴۳۶]     ویرایش
ابن‌اثردی [۴۳۷]     پس از تکمیل، بخش‌های مختلف به صورت مجزا مقاله شود.
ابن‌اثیر عزالدین ابوالحسن علی بن محمد جزری شیبانی؛ ابوالحسن ابن‌اثیر [۴۳۸]     ویرایش
ابن‌اثیر ضیاءالدین ابوالفتح‌ نصرالله‌ بن محمد شیبانی‌ جزری [۴۳۹]    
ابن‌اجا محب‌الدین‌ ابوالثنا محمود بن‌ محمد قونوی [۴۴۰]    
ابن‌اجا ابوعبدالله محمد بن محمود قونوی [۴۴۱]    
ابن‌اجدایی ابواسحاق‌ ابراهیم‌ بن‌ اسماعیل‌ لواتی‌ طرابلسی‌ [۴۴۲]    
ابن‌احمر ابوالخطاب‌ عمرو باهلی‌ [۴۴۳]    
ابن‌ادریس ابوعبدالله‌ محمد عمراوی فاسی‌ [۴۴۴]    
ابن‌اذنیه عمر بن‌ محمد بصری [۴۴۵]    

جلد سوم

[ویرایش]

ابن‌ارزق شمس‌الدین‌ محمد بن علی‌ اصبحی‌ اندلسی‌ مالکی‌ [۴۴۶]    
ابن‌اسد ابونصر حسن‌ بن‌ اسد فارقی [۴۴۷]    
ابن‌اسرائیل نجم‌الدین‌ ابوالمعالی‌ محمد بن‌ سوار شیبانی‌ [۴۴۸]    
ابن‌اسفندیار بهاءالدین‌ محمد بن‌ حسن‌ کاتب [۴۴۹]    
ابن‌اسلت ابوقیس‌ انصاری خطمی [۴۵۰]    
ابن‌اشعث عبدالرحمان بن محمد کندی ازدی کوفی [۴۵۱]     ویرایش
ابن‌اطنابه عمرو بن‌ عامر مناة [۴۵۲]    
ابن‌اعوج ابوالفوارس‌ حسن‌ بن‌ محمد [۴۵۳]    
ابن‌اغلب ابراهیم‌ بن‌ عبدالله‌ تمیمی [۴۵۴]    
ابن‌افضل الاکمل ابوعلی‌ احمد بن‌ افضل‌ شاهنشاه‌ ارمنی [۴۵۵]    
ابن‌اکفانی شمس‌الدین ابوعبدالله محمد بن ابراهیم انصاری؛ ابن اکفانی [۴۵۶]     ویرایش
ابن‌امام ابوعمرو عثمان‌ بن‌ علی‌ شلبی [۴۵۷]    
ابن‌ام‌مکتوم عمرو بن‌ قیس‌؛ ابن ام‌مکتوم [۴۵۸]     ویرایش
ابن‌امیرالغرب ناصرالدین حسین‌ بن‌ خضر [۴۵۹]    
ابن‌امیل ابوعبدالله‌ محمد بن‌ امیل‌ تمیمی [۴۶۰]    
ابن‌ایاس ابوالبرکات محمد بن احمد ناصری حنفی؛ محمد بن احمد ناصری حنفی‌ [۴۶۱]     ویرایش
ابن‌ایبک شهاب‌الدین‌ احمد بن‌ ایبک حسامی‌ دمیاطی‌ [۴۶۲]    
ابن‌بابک ابوالقاسم‌ عبدالصمد بن‌ منصور [۴۶۳]    
ابن‌بادیس عبدالحمید بن‌ محمدالمصطفی‌ صنهاجی‌ [۴۶۴]    
ابن‌بازیار ابوعلی‌ احمد بن‌ نصر [۴۶۵]    
ابن‌بازیار محمد بن‌ عبدالله‌ بغدادی قمی [۴۶۶]    
ابن‌بانه عمرو بن‌ محمد [۴۶۷]    
ابن‌بختویه ابوالحسین‌ عبدالله‌ بن‌ عیسی‌ [۴۶۸]    
ابن‌بدرون ابوالقاسم‌ عبدالملک بن‌ عبدالله‌ حضرمی‌ سبتی‌ [۴۶۹]    
ابن‌بذوخ ابوجعفر عمر بن‌ علی‌ قلعی مغربی [۴۷۰]    
ابن‌بر ابوبکر محمد بن‌ علی‌ تمیمی‌ غوثی‌ [۴۷۱]    
ابن‌برد اصغر ابوحفص احمد بن محمد [۴۷۲]    
ابن‌برد اکبر ابوحفص احمد بن‌ برد [۴۷۳]    
ابن‌برذعی ابوعبدالله‌ محمد بن یحیی انصاری خزرجی [۴۷۴]    
ابن‌بری ابوالحسن‌ علی‌ بن‌ محمد رباطی‌ مالکی‌ [۴۷۵]    
ابن‌بری ابومحمد عبدالله‌ [۴۷۶]    
ابن‌بزاز توکل بن اسماعیل اردبیلی [۴۷۷]    
ابن‌بسام ابوالحسن‌ علی‌ بن‌ محمد عبرتایی [۴۷۸]    
ابن‌بسام ابوالحسن‌ علی‌ بن‌ بسام‌ [۴۷۹]    
ابن‌بشار احمد بن‌ محمد [۴۸۰]    
ابن‌بشرون عثمان‌ بن‌ عبدالرحیم‌ [۴۸۱]    
ابن‌بشری ابوالحسن‌ علی‌ بن‌ بشری اغرناطی‌ [۴۸۲]    
ابن‌بصال ابوعبدالله محمد بن ابراهیم اندلسی طلیطلی‌ [۴۸۳]    
ابن‌بصیص نجم‌الدین‌ موسی‌ بن‌ علی‌ حلبی [۴۸۴]    
ابن‌بطریق ابوزکریا یحیی بن بطریق [۴۸۵]    
ابن‌بطلان ابوالحسن مختار بن حسن؛ مختار بن حسن عبدون [۴۸۶]     ویرایش
ابن‌بطوطه ابوعبدالله محمد بن عبدالله لواتی طنجی؛ ابن بطوطه [۴۸۷]     ویرایش
ابن‌بقی ابوبکر یحیی بن احمد طلیطلی [۴۸۸]    
ابن‌بقلیه عبدالمسیح‌ بن‌ عمرو غسانی‌ ازدی مسیحی‌ [۴۸۹]    
ابن‌بقیه ابوطاهر محمد [۴۹۰]    
ابن‌بکس عشاری [۴۹۱]     پس از تکمیل، بخش های مختلف به صورت مجزا نیز مقاله شود.
ابن‌بکلارش یونس‌ بن‌ اسحاق‌ [۴۹۲]    
ابن‌بلخی [۴۹۳]     ویرایش
ابن‌بلدی شرف‌الدین‌ ابوجعفر احمد بن‌ محمد تمیمی [۴۹۴]    
ابن‌بنا ابوالعباس‌ احمد بن‌ محمد ازدی مراکشی [۴۹۵]    
ابن‌بنان ابوطاهر محمد بن محمد انباری [۴۹۶]    
ابن‌بواب ابوالحسن‌ علی‌ بن‌ هلال‌؛ ابن‌بواب [۴۹۷]     ویرایش
ابن‌بی‌بی حسین‌ بن‌ محمد جعفری رغدی [۴۹۸]    
ابن‌بیطام ابومحمد ضیاءالدین‌ عبدالله‌ بن‌ احمد مالقی‌ [۴۹۹]    
ابن‌ترک ابومحمد عبدالحمید بن‌ واسع‌ جیلی [۵۰۰]    
ابن‌تغری ابوالمحاسن‌ جمال‌الدین‌ یوسف‌ بردی؛ ابن تغری بردی [۵۰۱]     ویرایش
ابن‌تلمیذ هبةالله‌ بن‌ ابی‌العلاء [۵۰۲]    
ابن‌تیانی ابوغالب‌ تمام‌ بن‌ غالب‌ [۵۰۳]    
ابن‌ثمنه القادر بالله‌ محمد بن‌ ابراهیم‌ [۵۰۴]    
ابن‌ثوابه [۵۰۵]     پس از تکمیل، بخش های مختلف به صورت مجزا نیز مقاله شود.
ابن‌جابر ابوعبدالله‌ محمد بن‌ احمد اندلسی‌ [۵۰۶]    
ابن‌جامع ابوالقاسم‌ اسماعیل‌ [۵۰۷]    
ابن‌جاندار حسین‌ بن‌ شهاب‌الدین‌ بقاعی‌ کرکی‌ عاملی‌ [۵۰۸]    
ابن‌جبیر ابوالحسین‌ محمد بن‌ احمد؛ محمد بن احمد بن جبیر [۵۰۹]     ویرایش
ابن‌جراح [۵۱۰]     پس از تکمیل، بخش های مختلف به صورت مجزا نیز مقاله شود.
ابن‌جزار ابوجعفر احمد بن‌ ابراهیم‌ [۵۱۱]    
ابن‌جلجل ابوداوود سلیمان بن حسان اندلسی؛ ابن جلجل سلیمان بن حسان اندلسی [۵۱۲]     ویرایش
ابن‌جماز ابوالربیع‌ سلیمان‌ بن‌ مسلم‌ زهری مدنی [۵۱۳]    
ابن‌جمیع موفق‌الدین‌ هبةالله‌ بن‌ زین‌ اسرائیلی‌ [۵۱۴]    
سبط ابن‌جوزی یوسف‌ ترکی‌ عونی‌ هبیری [۵۱۵]    
ابن‌جهیر [۵۱۶]     پس از تکمیل، بخش های مختلف به صورت مجزا نیز مقاله شود.
ابن‌حاتم بدرالدین‌ محمد بن‌ حاتم‌ یامی‌ همدانی‌ [۵۱۷]    
ابن‌حاج ابوالحسن‌ جعفر بن‌ ابراهیم‌ معافری [۵۱۸]    
ابن‌حاج ابوعبدالله‌ محمد بن‌ علی‌ [۵۱۹]    
ابن‌حاج ابوعبدالله‌ محمد بن‌ محمد عبدری فاسی [۵۲۰]    
ابن‌حاج ابوعبدالله‌ محمدطالب‌ بن‌ حمدون‌ سلمی‌ [۵۲۱]    
ابن‌حاج احمد بن‌ محمد ورنیدی [۵۲۲]    
ابن‌حاجب ابوالحسن‌ علی‌ بن‌ عبدالعزیز نعمان [۵۲۳]    
ابن‌حازم ابوجعفر محمد باهلی‌ [۵۲۴]    
ابن‌حبش ابوعلی‌ حسین‌ بن‌ محمد دینوری [۵۲۵]    
ابن‌حبیش ابوالقاسم‌ عبدالرحمان‌ بن‌ محمد انصاری [۵۲۶]    
ابن‌حجاج ابوعبدالله‌ حسین‌ بن احمد [۵۲۷]    
ابن‌حجه تقی‌الدین‌ ابوبکر بن‌ علی‌ حموی [۵۲۸]    
ابن‌حداد ابوعبدالله‌ محمد بن‌ احمد مازن قیسی‌ [۵۲۹]    
خاندان ابن‌حزم؛ ابن‌حزم (خاندان) [۵۳۰]     پس از تکمیل، بخش های مختلف به صورت مجزا نیز مقاله شود.
ابن‌حسام جمال‌الدین‌ محمد بن حسام‌ خوافی؛ ابن حسام [۵۳۱]     ویرایش
ابن‌حسام شمس‌الدین‌ محمد بن‌ حسام‌الدین‌ قهستانی [۵۳۲]    
ابن‌حسدای ابوالفضل‌ حسدای بن یوسف اسرائیلی [۵۳۳]    
ابن‌حفصون عمر بن‌ حفصون‌ [۵۳۴]    
ابن‌حمدون؛ ابن‌حمدون (خاندان) [۵۳۵]     پس از تکمیل، بخش های مختلف به صورت مجزا نیز مقاله شود.
ابن‌حمدون ابوالمعالی محمد بن‌ حسن‌ [۵۳۶]    
ابن‌حمدیس ابومحمد عبدالجبار بن‌ ابی‌بکر ازدی [۵۳۷]    
ابن‌حمزه نصیرالدین‌ عبدالله‌ بن‌ حمزه طوسی مشهدی شارحی [۵۳۸]    
ابن‌حناط ابوعبدالله‌ محمد بن‌ سلیمان‌ رعینی‌ [۵۳۹]    
ابن‌حواس علی‌ بن‌ نعمه‌ [۵۴۰]    
ابن‌حوشب منصورالیمن‌ ابوالقاسم‌ رستم‌ بن‌ حسن‌ [۵۴۱]    
ابن‌حوقل ابوالقاسم محمد بن حوقل‌ نصیبی؛ ابوالقاسم محمد بن حوقل‌ [۵۴۲]     ویرایش
ابن‌حی حسین‌ بن‌ احمد تجیبی‌ قرطبی‌ [۵۴۳]    
ابن‌حیان ابومروان‌ حیان‌ بن‌ خلف‌ قرطبی [۵۴۴]    
ابن‌حیوس ابوالفتیان‌ محمد بن‌ سلطان‌ غنوی [۵۴۵]    
ابن‌خازن ابوالفضل‌ احمد بن‌ محمد بغدادی [۵۴۶]    
ابن‌خراسان ابوالحسین‌ احمد بن‌ حسین‌ طرابلسی‌ [۵۴۷]    
ابن‌خردادبه ابوالقاسم‌ عبیدالله‌ بن‌ عبدالله‌ [۵۴۸]    
ابن‌خروف [۵۴۹]     پس از تکمیل، بخش های مختلف به صورت مجزا نیز مقاله شود.
ابن‌خشاب ابوالحسن‌ محمد بن‌ یحیی‌ [۵۵۰]    
ابن‌خصیب ابوبکر حسن‌ [۵۵۱]    
ابن‌خصیب ابوعلی‌ احمد بن‌ اسماعیل‌ انباری بصری [۵۵۲]    
ابن‌خفاجه ابواسحاق‌ ابراهیم‌ بن‌ ابوالفتح‌ [۵۵۳]    
ابن‌خلاد ابوعلی‌ محمد بصری [۵۵۴]    
ابن‌خلدون ابوزکریا یحیی‌ حضرمی [۵۵۵]    
ابن‌خلدون اشبیلیه ابومسلم‌ عمر بن‌ محمد اندلسی [۵۵۶]    
ابن‌خلف ابوالحسن‌ علی‌ بن‌ خلف‌ [۵۵۷]    
ابن‌خلکان ابوالعباس‌ شمس‌الدین‌ احمد بن‌ محمد؛ قاضی ابن خلکان [۵۵۸]     ویرایش شود.
ابن‌خلوف شهاب‌الدین‌ ابوالعباس‌ احمد بن‌ محمد سخاوی [۵۵۹]    
ابن‌خمار ابوالخیر حسن بن سوار خوارزمی؛ ابوالخیر حسن خوارزمی [۵۶۰]     ویرایش
ابن‌خمیس ابوعبدالله محمد بن‌ عمر حجری رعینی تلمسانی [۵۶۱]    
ابن‌خوام عبدالله‌ بن‌ محمد حربوی بغدادی اصفهانی؛ ابن خوام بغدادی عبداللّه بن محمد اصفهانی [۵۶۲]     ویرایش
ابن‌خیاط ابوبکر یحیی‌ بن‌ احمد اندلسی [۵۶۳]    
ابن‌خیاط ابوالحسن‌ علی‌ بن‌ محمد ربعی‌ [۵۶۴]    
ابن‌خیاط ابوعبدالله‌ احمد بن‌ محمد دمشقی [۵۶۵]    
ابن‌خیره ابوالقاسم‌ محمد بن‌ ابراهیم‌ مواعینی‌ [۵۶۶]    
ابن‌دارست ابوطالب‌ تاج‌الدین‌ بن‌ دارست‌ شیرازی [۵۶۷]    
ابن‌دارست ابوالفتح‌ منصور بن‌ احمد [۵۶۸]    
ابن‌دانیال شمس‌الدین‌ محمد بن‌ دانیال‌ خزاعی‌ موصلی‌ [۵۶۹]    
ابن‌داوود ابوبکر محمد بن‌ داوود اصفهانی‌ [۵۷۰]     ویرایش
ابن‌دایه [۵۷۱]     پس از تکمیل، بخش های مختلف به صورت مجزا نیز مقاله شود.
ابن‌دراج ابوعمر احمد بن‌ محمد قسطلی‌ [۵۷۲]    
ابن‌درید ابوبکر محمد بن حسن ازدی؛ ابن درید [۵۷۳]    
ابن‌دریهم علی‌ بن‌ محمد تغلبی‌ شافعی‌ موصلی‌ [۵۷۴]    
ابن‌دقماق صارم‌الدین بن محمد علائی؛ صارم‌الدین بن محمد علائی [۵۷۵]     ویرایش
ابن‌دقیق العبد ابوالفتح‌ محمد بن‌ علی‌ قشیری منفلوطی [۵۷۶]    
ابن‌دمینه ابوالسری عبدالله‌ بن‌ عبیدالله‌ [۵۷۷]    
ابن‌دنینیر ابواسماعیل‌ ابراهیم‌ بن‌ محمد موصلی‌ [۵۷۸]    
ابن‌دواداری ابوبکر بن‌ عبدالله‌ [۵۷۹]    
ابن‌دواس ابوطاهر قمرالدوله‌ جعفر بن‌ علی‌ کتامی مصری [۵۸۰]    
ابن‌دواس سیف‌الدوله‌ حسین‌ بن‌ علی‌ کتامی [۵۸۱]    
ابن‌دهان وجیه ابوبکر مبارک‌ بن‌ ابی‌طالب‌ [۵۸۲]    
ابن‌دهان ابومحمد سعید بن‌ مبارک بغدادی [۵۸۳]    
ابن‌ذکوان [۵۸۴]     پس از تکمیل، بخش های مختلف به صورت مجزا نیز مقاله شود.
ابن‌ذکوان ابوعمرو عبدالله‌ بن‌ احمد دمشقی [۵۸۵]    
ابن‌راعی محمد بن‌ مصطفی‌ [۵۸۶]    
ابن‌راهب ابوالکرم‌ بطرس‌ بن‌ مهذب‌ قبطی‌ مصری‌ [۵۸۷]    
ابن‌رائق ابوبکر محمد بن‌ رائق‌ [۵۸۸]    
ابن‌ربن ابوالحسن‌ علی‌ بن‌ سهل‌ طبری؛ ابوالحسن علی بن سهل‌ [۵۸۹]     ویرایش
ابن‌ربیب ابوعلی‌ حسن‌ بن‌ محمد تمیمی‌ تاهرتی‌ قیروانی‌ [۵۹۰]    
ابن‌رستم ابوجعفر احمد بن‌ محمد طبری [۵۹۱]    
ابن‌رستم ابوجعفر محمد بن جریر طبری [۵۹۲]    
ابن‌رسته ابوعلی احمد بن عمر اصفهانی [۵۹۳]    
ابن‌رشیق ابوعلی‌ حسن‌ بن‌ رشیق‌ قیروانی‌ [۵۹۴]    
ابن‌رشیق عبدالرحمان‌ قشیری [۵۹۵]    
ابن‌رضوان ابوالحسن‌ علی‌ بن‌ رضوان‌ [۵۹۶]    
ابن‌رضوان ابوالقاسم‌ عبدالله‌ بن‌ یوسف‌ نجاری [۵۹۷]    
ابن‌رقیقه ابوالثناء سدیدالدین‌ محمود بن‌ عمر شیبانی‌ حانوی‌ [۵۹۸]    
ابن‌رومی ابوالحسن‌ علی‌ بن‌ عباس‌ [۵۹۹]    
ابن‌زباده قوام‌الدین‌ ابوطالب‌ یحیی‌ بن‌ سعید شیبانی‌ [۶۰۰]    
ابن‌زبیر ابوکثیر عبدالله‌ بن‌ زبیر اسدی [۶۰۱]    
ابن‌زرعه ابوعلی‌ عیسی‌ بن‌ اسحاق‌ [۶۰۲]    
ابن‌زریق ابوالحسن‌ علی‌ [۶۰۳]    
ابن‌زقاعه ابواسحاق‌ برهان‌الدین‌ ابراهیم‌ بن‌ محمد غزی [۶۰۴]    
ابن‌زقاق ابوالحسن‌ علی‌ بن‌ عطیةالله‌ [۶۰۵]    
ابن‌زمرک ابوعبدالله‌ محمد بن‌ یوسف‌ صریحی‌ [۶۰۶]    
ابن‌زنبل نورالدین‌ احمد بن‌ علی‌ محلی شافعی [۶۰۷]    
ابن‌زولاق ابومحمد حسن‌ بن‌ ابراهیم‌ مصری‌ لیثی‌؛ ابن‌زولاق [۶۰۸]     ویرایش
ابن‌زیات ابوجعفر محمد بن‌ عبدالملک [۶۰۹]    
ابن‌زیاد ابوحفص‌ عبیدالله‌ [۶۱۰]    
ابن‌زیان [۶۱۱]     پس از تکمیل، بخش های مختلف به صورت مجزا نیز مقاله شود.
ابن‌زیدون ابوالولید احمد بن‌ عبدالله‌ مخزومی [۶۱۲]    
ابن‌زیله ابومنصور حسین بن محمد اصفهانی [۶۱۳]     ویرایش
ابن‌ساعاتی ابوالحسن‌ بهاءالدین‌ علی‌ بن‌ محمد خراسانی [۶۱۴]    
ابن‌ساعاتی فخرالدین‌ رضوان‌ بن محمد خراسانی [۶۱۵]    
ابن‌ساعی تاج‌الدین‌ ابوطالب‌ علی‌ بن‌ انجب‌ بغدادی‌ [۶۱۶]    
ابن سبیل [۶۱۷]     ویرایش
ابن‌سدید عبدالله‌ بن‌ سدید قبطی‌؛ ابن‌سدید فخرالدین‌ ماجد بن‌ ابوالفضائل‌ قبطی [۶۱۸]    
ابن‌سرابیون سهراب‌ [۶۱۹]    
ابن‌سرابیون یوحنا بن‌ سرابیون‌ [۶۲۰]    
ابن‌سراج ابوبکر محمد بن سری؛ ابن سراج محمد بن سری [۶۲۱]     ویرایش
ابن‌سریج ابوالحسین‌ اسحاق‌ بن‌ یحیی نصرانی [۶۲۲]    
ابن‌سریج ابویحیی‌ عبید [۶۲۳]     #
ابن‌سعدان ابوجعفر محمد ضریر [۶۲۴]    
ابن‌سعدان ابوعبدالله‌ حسین‌ بن‌ احمد [۶۲۵]    
ابن‌سعید علی بن موسی مذحجی غرناطی قلعی مغربی؛ علی بن موسی ابن سعید مغربی‌ [۶۲۶]     ویرایش
ابن‌سکره ابوالحسن‌ محمد بن‌ عبدالله‌ هاشمی‌ [۶۲۷]    
ابن‌سلار الملک‌العادل‌ سیف‌الدین‌ ابوالحسن‌ علی‌ [۶۲۸]    
ابن‌سلام ابوعبدالله‌ محمد بن‌ سلام‌ جمحی بصری [۶۲۹]    
ابن‌سلوم صالح بن نصرالله حلبی؛ ابن سلوم [۶۳۰]     ویرایش
ابن‌سلیم عبدالله‌ بن‌ احمد اسوانی‌ [۶۳۱]    
ابن‌سمجون ابوبکر حامد [۶۳۲]    
ابن‌سمح ابوالقاسم‌ اصبغ‌ بن‌ محمد غرناطی [۶۳۳]    
ابن‌سمعون ابوالحجاج‌ یوسف‌ بن‌ یهودا سبتی‌ [۶۳۴]    
ابن‌سمعون ابوالحسین‌ محمد بن‌ احمد [۶۳۵]    
ابن‌سمیفع ابوعبدالله‌ محمد بن‌ عبدالرحمان‌ [۶۳۶]    
ابن‌سناءالملک ابوالقاسم‌ هبةالله‌ بن‌ جعفر؛ ابن‌سناءالملک قاضی سعید [۶۳۷]    
ابن‌سنان ابومحمد عبدالله‌ بن‌ محمد خفاجی [۶۳۸]    
ابن‌سودون علی‌ بن‌ سودون‌ بشبغاوی [۶۳۹]    
ابن‌سوده [۶۴۰]     پس از تکمیل، بخش های مختلف به صورت مجزا نیز مقاله شود.
ابن‌سویدی ابواسحاق‌ عزالدین‌ ابراهیم‌ بن‌ محمد انصاری [۶۴۱]    
ابن‌سهل ابواسحاق‌ ابراهیم‌ بن‌ سهل‌ اسرائیلی‌ [۶۴۲]    
ابن‌سهلان زین‌الدین عمر بن سهلان ساوی؛ عمر بن سهلان ساوی‌ [۶۴۳]     ویرایش
ابن‌سیار ابوماهر موسی‌ بن‌ یوسف‌ [۶۴۴]    
ابن‌سیحان عبدالرحمان‌ [۶۴۵]    
ابن‌سید ابوالقاسم‌ صاحب شرطه احمد بن‌ ابان‌ [۶۴۶]    
ابن‌سیده ابوالحسن علی بن اسماعیل اندلسی [۶۴۷]    
ابن‌سیده ابوالحسن علی بن اسماعیل اندلسی؛ سیده ابوالحسن علی بن اسماعیل     [۶۴۹]     ویرایش

جلد چهارم

[ویرایش]

ابن‌سینا [۶۵۰]     مقالات ابوعلی سینا؛ زندگینامه ابن‌سینا؛ آثار ابن سینا؛ ادبیات ابن سینا؛ دیدگاه‌های اقتصادی ابن سینا؛ ریاضیات ابن سینا؛ طب ابن سینا علاوه بر باقی ماندن در مقاله مجزا، در مقاله ابن‌سینا تجمیع بشوند و اگر احیانا از فایل، بخشی باقی مانده باشد، نیز اضافه شود.
ابن‌شاس ابومحمد جلال‌الدین‌ عبدالله‌ بن‌ محمد جذامی‌ [۶۵۱]     با مقاله عبدالله بن نجم بن شاس موجود در ویکی تست، تلفیق شود.
ابن‌شاطر ابوالحسن‌ علاءالدین‌ علی‌ بن‌ ابراهیم‌ انصاری [۶۵۲]    
ابن‌شاکر صلاح‌الدین‌ محمد بن‌ شاکر کتبی دارانی [۶۵۳]    
ابن‌شاهین غرس‌الدین‌ خلیل‌ ظاهری [۶۵۴]    
ابن شحته [۶۵۵]     پس از تکمیل، بخش‌های مختلف به صورت مقاله مجزا درج شود.
ابن‌شداد عزالدین‌ محمد بن‌ علی‌ انصاری حلبی [۶۵۶]    
ابن‌شرفشاه سیدرکن‌الدین‌ حسن‌ بن‌ محمد حسینی استرآبادی جرجانی [۶۵۷]    
ابن‌شرف محمد بن‌ ابی‌سعید جذامی قیروانی [۶۵۸]    
ابن‌شریه عبید جرهمی [۶۵۹]    
ابن‌شعار ابوالبرکات کمال‌الدین مبارک بن احمد موصلی [۶۶۰]    
ابن‌شنبوذ ابوالحسن‌ محمد بن‌ احمد مقری بغدادی [۶۶۱]    
ابن شهر آشوب محمد بن علی مازندرانی؛ ابن شهر آشوب مازندرانی [۶۶۲]     ویرایش
ابن‌شهید ابوحفص‌ عمر تجیبی [۶۶۳]    
ابن‌شهید ابوعامر احمد بن‌ عبدالملک اشجعی [۶۶۴]    
ابن صاحب‌الصلاة ابومروان‌ عبدالملک بن محمد باجی اشبیلی [۶۶۵]    
ابن‌صالح ابراهیم بن صالح عباسی [۶۶۶]    
ابن‌صائغ ابوعبدالله‌ شمس‌الدین‌ محمد بن‌ حسن‌ [۶۶۷]    
ابن‌صدقه [۶۶۸]     پس از تکمیل، هر فرد به صورت جداگانه مقاله شود.
ابن‌صدقه احمد بن‌ صدقه [۶۶۹]    
ابن‌صغیر [۶۷۰]    
ابن‌صفار ابوالقاسم‌ احمد بن‌ عبدالله‌ غافقی‌ [۶۷۱]    
ابن‌صفوان ابوجعفر احمد بن‌ ابراهیم قیسی [۶۷۲]    
ابن‌صقاعی الموفق‌ فضل‌الله‌ بن‌ ابی‌الفخر نصرانی [۶۷۳]    
ابن‌صلاح نجم‌الدین ابوالفتوح‌ احمد بن‌ محمد همدانی [۶۷۴]    
ابن‌صوری رشیدالدین‌ ابومنصور بن‌ ابی‌الفضل‌ صوری [۶۷۵]    
ابن‌صیرفی ابوبکر یحیی بن محمد انصاری غرناطی مالکی [۶۷۶]    
ابن‌صیرفی تاج‌الریاسه ابوالقاسم‌ علی‌ بن‌ منجب [۶۷۷]    
ابن‌طثریه ابوالمکشوح‌ یزید بن‌ الطثریه [۶۷۸]    
ابن‌طراد ابوالقاسم‌ شرف‌الدین‌ علی‌ بن‌ طراد زینبی هاشمی [۶۷۹]    
ابن‌طراوه ابوالحسین سلیمان بن محمد [۶۸۰]    
ابن‌طربای احمد حارثی [۶۸۱]    
ابن‌طلحه ابوجعفر احمد بن‌ محمد انصاری [۶۸۲]    
ابن‌طملوس ابوالحجاج‌ یوسف‌ بن‌ محمد [۶۸۳]    
جامع ابن‌طولون؛ مسجد جامع ابن‌طولون [۶۸۴]    
ابن‌طویر ابومحمد عبدالسلام‌ بن‌ حسن‌ قیصرانی‌ [۶۸۵]    
ابن‌ظافر جمال‌الدین‌ ابوالحسن‌ علی‌ بن‌ ظافر [۶۸۶]    
ابن‌عاشر عبدالواحد بن‌ احمد انصاری فاسی [۶۸۷]    
ابن‌عالمه نجم‌الدین‌ ابوالعباس‌ احمد بن‌ اسعد دمشقی [۶۸۸]    
ابن‌عامر ابوعمران‌ عبدالله‌ عامر بن‌ یزید یحصبی [۶۸۹]    
ابن‌عایشه ابراهیم بن محمد [۶۹۰]    
ابن‌عایشه ابوجعفر محمد [۶۹۱]     #
ابن‌عباد ابوالحسن‌ احمد بن‌ عبدالله‌ اکیلی [۶۹۲]    
ابن‌عبدربه ابوعثمان سعید بن ابراهیم [۶۹۳]    
ابن‌عبدربه شهاب‌الدین‌ ابوعمر احمد بن‌ محمد [۶۹۴]    
ابن‌عبدالصمد ابوبحر یوسف بن خلف [۶۹۵]    
ابن‌عبدالظاهر محیی‌الدین عبدالله‌ بن‌ عبدالظاهر سعدی روحی [۶۹۶]    
ابن‌عبدالملک ابوعبدالله محمد بن محمد اوسی‌ [۶۹۷]    
ابن‌عبدالمنعم حمیری؛ ابن عبدالمنعم حمیری [۶۹۸]     مقاله قبلی برداشته شده و این مقاله جایگزین شود. پس از تکمیل، بخش‌های مختلف به صورت مجزا نیز مقاله شود.
ابن‌عبدوس ابوعامر احمد بن‌ جهور [۶۹۹]    
ابن‌عبدون عبدالمجید بن‌ عبدالله‌ قرشی فهری یابری نحوی [۷۰۰]    
ابن‌عبدون محمد بن‌ احمد تجیبی [۷۰۱]    
ابن‌عبری ابوالفرج یوحنا مارغوریغوریوس ملطی؛ ابوالفرج جمال‌الدین عربی [۷۰۲]    
ابن‌عتائقی کمال‌الدین‌ عبدالرحمان‌ بن‌ محمد بن‌ ابراهیم‌ حلی‌ [۷۰۳]    
ابن‌عثمان ابوعبدالله‌ محمد بن‌ عبدالوهاب‌ بن‌ عثمان‌ مکناسی‌ [۷۰۴]    
ابن‌عذاری ابوالعباس‌ احمد بن‌ محمد عذاری مراکشی [۷۰۵]    
ابن‌عربی ابوبکر محمد بن‌ عبدالله‌ معافری اشبیلی [۷۰۶]    
ابن‌عروس ابوالعباس‌ احمد بن‌ عبدالله‌ [۷۰۷]    
ابن‌عریف ابوالعباس‌ احمد بن‌ محمد صنهاجی [۷۰۸]    
ابن‌عریف ابوالقاسم حسین بن ولید [۷۰۹]    
ابن‌عزرا ابراهام‌ بن‌ مئیر [۷۱۰]    
ابن‌عزم ابوعبدالله‌ شمس‌الدین‌ محمد بن‌ عمر تمیمی [۷۱۱]    
ابن‌عسال [۷۱۲]     پس از تکمیل، بخش‌های مختلف به صورت مجزا نیز مقاله شوند.
ابن‌عسکر ابوعبدالله محمد بن‌ علی‌ حسنی سریفی [۷۱۳]    
ابن‌عصفور ابوالحسن‌ علی‌ بن‌ مؤمن‌ اشبیلی حصرمی [۷۱۴]    
ابن‌عطاش احمد بن عبدالملک عطاش اصفهانی؛ ابن‌عطاش احمد بن عبدالملک اصفهانی [۷۱۵]    
ابن‌عفیف محمد بن‌ سلیمان‌ تلسمانی [۷۱۶]    
ابن‌عقیل ابومحمد بهاءالدین عبدالله بن عبدالرحمان؛ ابن عقیل عبدالله بن عبدالرحمن [۷۱۷]     ویرایش
ابن‌عقیل ابوالوفاء علی بن عقیل ظفری بغدادی [۷۱۸]    
ابن‌علاف ابوبکر حسن بن علی نهروانی [۷۱۹]    
ابن‌علان شهاب‌الدین احمد بن‌ ابراهیم‌ شافعی [۷۲۰]    
ابن‌علان محمدعلی بن‌ محمدعلان‌ بکری صدیقی [۷۲۱]    
ابن‌علقمی مؤیدالدین‌ ابوطالب‌ محمد بن‌ محمد [۷۲۲]    
ابن‌علوان ابوالحسن‌ احمد [۷۲۳]    
ابن‌عماد علاءالدین‌ محمد بن‌ عمادالدین‌ خراسانی [۷۲۴]    
ابن‌عمار ذوالوزارتین‌ ابوبکر محمد بن‌ عمار [۷۲۵]    
ابن‌عمید [۷۲۶]     پس از تکمیل مقاله، بخش‌های مختلف، به مقالات مختلف تفکیک شوند.
ابن‌عنین ابوالمحاسن‌ شرف‌الدین‌ محمد بن‌ نصرالله‌ [۷۲۷]    
ابن‌عوام ابوزکریا یحیی بن‌ محمد [۷۲۸]    
ابن‌عیاش ابوالفرج زین‌الدین عبدالرحمان‌ بن‌ احمد [۷۲۹]    
ابن‌عیسی ابوعبدالله‌ محمد بن‌ احمد صنهاجی [۷۳۰]    
ابن‌عین موفق‌الدین‌ ابونصر عدنان‌ بن‌ نصر زربی [۷۳۱]    
ابن‌غالب محمد بن‌ ایوب‌ غرناطی [۷۳۲]    
ابن‌غانم (اعلام) [۷۳۳]     پس از تکمیل، به مقالات متعدد نیز تفکیک شود.
ابن‌غراب سعدالدین‌ ابراهیم‌ بن‌ عبدالرزاق‌ [۷۳۴]    
ابن‌غرسیه ابوعامر [۷۳۵]    
ابن‌غصائری احمد بن‌ حسین‌ [۷۳۶]    
ابن‌غطوس ابوعبدالله‌ محمد بن‌ عبدالله‌ [۷۳۷]    
ابن‌غنام ابوطاهر ابراهیم بن یحیی نمیری [۷۳۸]    
ابوالوفاء محمودالدوله‌ مبشر بن فاتک آمری؛ مبشر بن فاتک آمری [۷۳۹]     ویرایش
ابن‌فاخر ابوالکرم مبارک بن فاخر [۷۴۰]    
ابن‌فارس ابوالحسین احمد بن فارس [۷۴۱]     ویرایش
ابن‌فتحون ابوبکر محمد بن‌ خلف‌ [۷۴۲]    
ابن‌فحام ابوالقاسم عبدالرحمان‌ بن عتیق صقلی قرشی [۷۴۳]    
ابن‌فخار ابوعبدالله‌ محمد بن‌ علی‌ بیری [۷۴۴]    
ابن‌فرات (اعلام) [۷۴۵]     پس از تکمیل، به بخش های مختلف نیز تفکیک شود.
ابن‌فرج ابوعمر احمد بن‌ محمد جیانی [۷۴۶]    
ابن‌فضلان احمد بن فضلان بن عباس؛ احمد بن فضلان بن عباس [۷۴۷]     ویرایش
ابن‌فضل‌الله شهاب‌الدین احمد بن یحیی قرشی عدوی عمری [۷۴۸]    
ابن‌فقیه ابوبکر احمد بن محمد همدانی [۷۴۹]     ویرایش
ابن‌فلیته ابوالعباس‌ شهاب‌الدین‌ احمد بن‌ محمد [۷۵۰]    
ابن‌فورجه ابوعلی‌ محمد بن‌ حمد بروجردی [۷۵۱]    
ابن‌فورک ابوبکر محمد بن‌ حسن‌ انصاری‌ اصفهانی‌؛ ابن‌فورک ابوبکر محمد بن حسن اصفهانی [۷۵۲]     ویرایش
ابن‌فوطی عبدالرزاق‌ بن‌ احمد شیبانی‌ حنبلی‌ بغدادی [۷۵۳]    
ابن‌قاسم ابوعبدالله‌ عبدالرحمان‌ بن‌ قاسم‌ عتقی [۷۵۴]    
ابن‌قاسم یحیی بن حسین [۷۵۵]    
ابن‌قاصح ابوالبقاء نورالدین‌ علی‌ بن‌ عثمان‌ عذری [۷۵۶]    
ابن‌قبطرنه [۷۵۷]    
ابن‌قتیبه ابوجعفر احمد بن‌ عبدالله‌ [۷۵۸]    
ابن‌قریه ابوسلیمان‌ ایوب‌ بن‌ زید [۷۵۹]    
ابن‌قصاب مؤیدالدین ابوالفضل محمد بن علی بغدادی [۷۶۰]    
ابن‌قطاع ابوالاصبغ‌ عیسی بن‌ سعید یحصبی [۷۶۱]    
ابن‌قطاع ابوالقاسم‌ علی بن‌ جعفر سعدی [۷۶۲]    
ابن‌قطلوبغا ابوالعدل‌ زین‌الدین قاسم‌ بن‌ عبدالله‌ سودونی‌ [۷۶۳]    
ابن‌قف امین‌الدوله‌ ابوالفرج‌ بن‌ موفق‌الدین‌ یعقوب‌ کرکی [۷۶۴]    
ابن‌قلاقس قاضی اعز نصرالله‌ بن‌ عبدالله‌ اسکندری [۷۶۵]    
ابن‌قلانسی ابویعلی حمزة بن اسد تمیمی؛ ابن قلانسی [۷۶۶]    
ابن‌قیسرانی ابوعبدالله‌ محمد بن‌ نصر [۷۶۷]    
ابوعبدالله ابن قیسرانی [۷۶۸]    
ابن‌قیس الرقیات عبیدالله‌ بن‌ قیس‌ [۷۶۹]    
ابن‌کبر شمس‌الریاسه ابوالبرکات‌ هبةالله‌ بن‌ کبر [۷۷۰]    
ابن‌کتانی ابوعبدالله‌ محمد بن‌ حسن‌ مذحجی‌ قرطبی‌ [۷۷۱]    
ابن‌کتبی ابوالمحاسن‌ نصیرالدین‌ یوسف‌ بن‌ اسماعیل‌ [۷۷۲]    
ابن‌کرینب [۷۷۳]     پس از تکمیل، بخش‌های مختلف تفکیک و مقاله جداگانه نیز شود.
ابن‌کلاب ابومحمد بن‌ عبدالله‌ قطان‌ بصری [۷۷۴]    
ابن‌کلس ابوالفرج‌ یعقوب‌ بن‌ یوسف‌ [۷۷۵]    
ابن‌کمونه سعد بن‌ منصور [۷۷۶]    
ابن‌کنان محمد بن‌ عیسی‌ صالحی‌ دمشقی‌ خلوتی‌ [۷۷۷]    
ابن‌کیسان ابوالحسن‌ محمد بن‌ احمد [۷۷۸]    
ابن‌کیغلغ [۷۷۹]     پس از تکمیل، بخش‌های مختلف تفکیک و مقاله جداگانه نیز شود.
ابن‌لبانه ابوبکر محمد بن‌ عیسی‌ لخمی‌ دانی‌ [۷۸۰]    
ابن‌لبودی [۷۸۱]     پس از تکمیل، بخش‌های مختلف تفکیک و مقاله جداگانه نیز شود.
ابن‌لجأ عمر بن‌ لجأ [۷۸۲]    
ابن‌لسان الحمره ابوکلاب‌ وقاء بن‌ الاشعر [۷۸۳]    
ابن‌لقمان فخرالدین‌ ابراهیم‌ بن‌ لقمان‌ شیبانی اسعردی [۷۸۴]    
ابن‌لنکک ابوالحسین‌ محمد بن‌ محمد بصری [۷۸۵]    
ابن‌لیون‌ ابوعثمان‌ سعد بن‌ احمد تجیبی‌ [۷۸۶]    
ابن‌ماء السماء ابوبکر عبادة بن‌ عبدالله‌ انصاری خزرجی [۷۸۷]    
ابن‌ماجد احمد بن‌ ماجد [۷۸۸]    
ابن‌المارستانیه فخرالدین‌ ابوبکر عبیدالله‌ بن‌ ابی‌الفرج‌ بکری [۷۸۹]    
ابن‌ماسای مسعود بن‌ عبدالرحمان‌ [۷۹۰]     پس از تکمیل، بخش‌های مختلف تفکیک و مقاله جداگانه نیز شود.
ابن‌ماسویه ابوزکریا یوحنا بن ماسویه خوزی [۷۹۱]    
ابن‌ماشطه ابوالحسن‌ علی‌ بن‌ حسن‌ [۷۹۲]    
ابن‌مالک ابوعبدالله‌ جمال‌الدین‌ محمد بن‌ عبدالله‌ جیانی [۷۹۳]    
ابن‌مالک ابوعبدالله‌ محمد بن‌ مالک حمادی یمانی [۷۹۴]    
ابن‌ماهان‌ علی‌ بن‌ عیسی‌ [۷۹۵]    
ابن‌ماهان‌ یعقوب سیرافی [۷۹۶]    
ابن‌مبارک ابوعثمان سعدان [۷۹۷]    
ابن‌مبارکشاه‌ شهاب‌الدین‌ احمد بن‌ محمد [۷۹۸]    
ابن‌متوج جمال‌الدین‌ بن‌ عبدالله‌ بحرانی‌ [۷۹۹]    
ابن‌متویه ابومحمد حسن‌ بن‌ احمد [۸۰۰]    
ابوالفتح نجم الدین ابن مجاور [۸۰۱]    
ابن‌مجاور ابوالفتح‌ نجم‌الدین‌ یوسف‌ بن‌ حسین‌ فارسی [۸۰۲]    
ابن‌مجاور ابوالفتح‌ نجم‌الدین‌ یوسف‌ بن‌ یعقوب‌ شیبانی دمشقی [۸۰۳]    
ابن‌مجاهد ابوبکر احمد بن‌ موسی‌ [۸۰۴]    
ابن‌مجبر ابوبکر یحیی‌ بن‌ عبدالجلیل‌ فهری [۸۰۵]    
ابن‌محرز ابوالخطاب‌ مسلم [۸۰۶]     #
ابن‌محرز ابوالعباس‌ احمد بن‌ محرز [۸۰۷]    
ابن‌مخلد (اعلام) [۸۰۸]     پس از تکمیل، بخش‌های مختلف تفکیک و مقاله جداگانه نیز شود.
ابن‌مخلد ابوالحسن‌ محمد بن‌ محمد بزاز [۸۰۹]    
ابن‌مخلد ابوالعلاء صاعد [۸۱۰]    
ابن‌مدبر [۸۱۱]     پس از تکمیل، بخش‌های مختلف تفکیک و مقاله جداگانه نیز شود.
ابن‌مرابع ابومحمد عبدالله‌ بن‌ ابراهیم ازدی [۸۱۲]    
ابن‌مراغی ابوالفتح‌ محمد بن‌ جعفر همدانی وادعی [۸۱۳]    
ابن‌مردنیش‌ ابوعبدالله‌ محمد بن‌ سعد جذامی‌ [۸۱۴]    
ابن‌مسجع ابوعثمان‌ سعید بن مسجح [۸۱۵]    
ابن‌مسلمه [۸۱۶]     پس از تکمیل، بخش‌های مختلف تفکیک و مقاله جداگانه نیز شود.
ابن‌مسیحی [۸۱۷]     پس از تکمیل، بخش‌های مختلف تفکیک و مقاله جداگانه نیز شود.
ابن‌مشطوب‌ عمادالدین ابوالعباس‌ احمد بن‌ علی‌ هکاری [۸۱۸]    
ابن‌مصال‌ ابوالفتح‌ نجم‌الدین‌ سلیم بن محمد لکی مغربی [۸۱۹]    
ابن‌مطران‌ ابونصر موفق‌الدین‌ اسعد بن‌ ابی‌الفتح‌ الیاس‌؛ ابن مطران‌ [۸۲۰]     ویرایش
ابن‌مطروح‌ ابوالحسن‌ جمال‌الدین‌ یحیی‌ بن‌ عیسی‌ [۸۲۱]    
ابن‌مطلب ولی‌الدوله ابوالمعالی هبةاللّه بن محمد بغدادی اصفهانی؛ ابن‌مطلب ابوالمعالی هبةاللّه بن محمد اصفهانی [۸۲۲]     ویرایش
ابن‌مطیر حسین بن مطیر اسدی [۸۲۳]    
ابن‌معتوق‌ شهاب‌الدین بن سعید موسوی حویزی [۸۲۴]    
ابن‌معذل‌ ابوالقاسم‌ عبدالصمد [۸۲۵]    
ابن‌معطی ابوالحسین یحیی بن معطی زواوی [۸۲۶]    
ابن‌معلم‌ ابوالغنائم‌ نجم‌الدین محمد بن‌ علی جابانی هرثی واسطی [۸۲۷]    
ابن‌مفرغ ابوعثمان‌ یزید بن زیاد حمیری [۸۲۸]    
ابن‌مقدم شمس‌الدین محمد بن عبدالملک [۸۲۹]    
ابن‌مقرب ابوعبدالله‌ علی‌ بن‌ مقرب‌ عیونی [۸۳۰]    
ابن‌المقری ابومحمد اسماعیل بن ابی‌بکر [۸۳۱]    
ابن‌مقله ابوعلی‌ محمد بن‌ علی‌ بغدادی [۸۳۲]    
ابن‌مکانس‌ [۸۳۳]     پس از تکمیل، بخش‌های مختلف تفکیک و مقاله جداگانه نیز شود.
ابن‌مماتی ابوالمکارم‌ اسعد بن‌ مهذب‌ مماتی [۸۳۴]    
ابن‌مناذر ابوجعفر محمد بن‌ مناذر بصری [۸۳۵]    
ابن‌مندویه ابوعلی احمد بن عبدالرحمان اصفهانی [۸۳۶]     ویرایش
ابن‌منذر ابوبکر بن‌ بدر بیطار ناصری [۸۳۷]     #
ابن‌منظور ابوالفضل جمال‌الدین‌ محمد بن‌ مکرم رویفعی؛ ابن‌منظور [۸۳۸]     ویرایش
ابن‌منلا ابوالعباس‌ شهاب‌الدین‌ احمد بن‌ محمد حصکفی [۸۳۹]    
ابن‌منیر مهذب‌الدین ابوالحسین احمد بن منیر طرابلسی [۸۴۰]    
ابن‌مولی ابوعبدالله‌ محمد بن‌ عبدالله‌ [۸۴۱]    
ابن‌مهران ابوبکر احمد بن‌ حسین‌ نیشابوری [۸۴۲]    
ابن‌میاده ابوشرحبیل رماح بن ابرد مری [۸۴۳]    
ابن‌میسر ابوعبدالله‌ تاج‌الدین‌ محمد بن‌ علی‌ [۸۴۴]    

جلد پنجم

[ویرایش]

ابوالحسن علاءالدین علی بن میمون مغربی فاسی غماری [۸۴۵]    
ابن‌ناصرالدین محمد بن ابی‌بکر قیسی؛ ابن ناصرالدین [۸۴۶]    
ابن‌ناظر الجیش تقی‌الدین عبدالرحمان بن محمد تیمی [۸۴۷]    
ابن‌ناعمه عبدالمسیح بن عبداللّه حمصی ناعمی [۸۴۸]    
ابن‌ناقیا ابوالقاسم عبداللّه بن محمد بغدادی [۸۴۹]    
ابن‌نباته ابوبکر جمال‌الدین محمد بن محمد فارقی حذاقی [۸۵۰]    
ابن‌نباته ابونصر عبدالعزیز بن عمر [۸۵۱]    
ابن‌نباته عبدالرحیم بن محمد فارقی [۸۵۲]    
ابن‌نبیه ابوالحسن کمال‌الدین علی بن محمد [۸۵۳]    
ابن‌نحاس ابوعبدالله بهاءالدین محمد بن ابراهیم حلبی [۸۵۴]    
ابن‌نحاس فتح‌الله بن عبداللّه حلبی مدنی [۸۵۵]    
ابن‌ندیم ابوالفرج محمد بن ابی‌یعقوب اسحاق؛ ابن ندیم ابوالفرج محمد بن ابی‌یعقوب اسحاق [۸۵۶]     ویرایش
ابن‌نظر ابوبکر احمد بن سلیمان سموئلی [۸۵۷]    
ابن‌نفیس ابوالحسن علاءالدین علی بن ابی‌الحزم قرشی؛ ابن نفیس [۸۵۸]     ویرایش
ابن‌نقرات ابوالحسن علی بن موسی [۸۵۹]    
ابن‌نقیب ناصرالدین حسن بن شاور نقیسی [۸۶۰]    
ابن‌واصل محمد بن واصل تمیمی حنظلی [۸۶۱]    
ابن‌وافد ابوالمطرف عبدالرحمن بن محمد لخمی [۸۶۲]    
ابن‌وحشیه ابوبکر احمد بن علی کسدانی [۸۶۳]    
ابن‌وردی ابوحفص سراج‌الدین عمر بن مظفر قرشی بکری [۸۶۴]    
ابن‌وزان ابوالقاسم ابراهیم بن عثمان [۸۶۵]    
ابن‌وزیر عبدالله بن احمد [۸۶۶]    
ابن‌وصیف شاه ابواسحاق ابراهیم [۸۶۷]    
ابن‌وکیع ابومحمد حسن بن علی [۸۶۸]    
ابن‌ولاد [۸۶۹]     پس از تکمیل تک تک افراد موجود، جداگانه مقاله شود.
ابن‌ونان ابوالعباس احمد بن محمد حمیری فاسی [۸۷۰]    
ابن‌وهب ابوالحسین اسحاق [۸۷۱]    
ابن‌وهبون ابومحمد عبدالجلیل بن وهبون مرسی [۸۷۲]    
ابن‌هانی ابوالحسن محمد بن هانی [۸۷۳]    
ابن‌هانی ابوعبدالله محمد بن علی لخمی سبی [۸۷۴]    
ابن‌هباریه نظام‌الدین ابویعلی محمد [۸۷۵]    
ابن‌هبل ابوالحسن مهذب‌الدین علی بن احمد بغدادی [۸۷۶]    
ابن‌هبیره فزاری [۸۷۷]     پس از تکمیل تک تک افراد موجود، جداگانه مقاله شود.
ابن‌هذیل ابوزکریا یحیی بن احمد [۸۷۸]    
ابن‌هذیل علی بن عبدالرحمن فزاری اندلسی [۸۷۹]    
ابن‌هرمه ابواسحاق ابراهیم بن علی قرشی [۸۸۰]    
ابن‌هشام ابوعبدالله محمد بن احمد لخمی [۸۸۱]    
ابن‌هشام ابومحمد جمال‌الدین عبدالله بن یوسف انصاری [۸۸۲]    
ابن‌همشک ابواسحاق ابراهیم بن احمد [۸۸۳]    
ابن‌هندو [۸۸۴]     پس از تکمیل تک تک افراد موجود، جداگانه مقاله شود.
ابن‌هیثم ابوعلی حسن بن حسن بصری [۸۸۵]    
ابن‌هیصم امین‌الدین ابراهیم بن مجدالدین عبدالغنی قبطی [۸۸۶]    
ابن‌یاسمین عبدالله محمد بن حجاج اشبیلی مراکشی [۸۸۷]    
ابن‌یزداد [۸۸۸]     پس از تکمیل تک تک افراد موجود، جداگانه مقاله شود.
ابن‌یزیدی ابوعبدالرحمن عبدالله بن یحیی عدوی [۸۸۹]    
ابن‌یعیش [۸۹۰]     پس از تکمیل تک تک افراد موجود، جداگانه مقاله شود.
ابن‌یعیش ابوالبقاء موفق‌الدین یعیش بن علی اسدی [۸۹۱]    
ابن‌یمین امیر فخرالدین محمود بن یمین‌الدین طغرایی فریومدی [۸۹۲]    
ابن‌یونس ابوالحسن علی بن عبدالرحمن صدفی [۸۹۳]    
ابواحمد بن ابی‌بکر کاتب [۸۹۴]    
ابواسامه جنادة بن محمد ازدی هروی [۸۹۵]    
ابواسحاق ابرهیم بن آلپ تکین [۸۹۶]    
ابواسحاق اینجو امیر جمال‌الدین شاه [۸۹۷]    
ابواسحاق ابراهیم بن عیاش [۸۹۸]    
ابواسحاق ابراهیم بن علی فارسی [۸۹۹]    
ابواسحاق بن عبدالله کوبنانی یزدی [۹۰۰]    
ابوالاسد نباتة بن عبدالله حمانی [۹۰۱]    
ابوالاسوار شاور بن فضل [۹۰۲]    
ابوایوب سلیمان بن ایوب مدینی [۹۰۳]    
ابوایوب سلیمان بن ابی‌سلیمان مخلد موریانی [۹۰۴]    
ابوبشر متی بن یونس [۹۰۵]    
سیدابوالبقاء بن ابوالولی موسوی ابرقویی اصفهانی؛ ابوالبقاء موسوی [۹۰۶]    
ابوبکر بن احمد مروزی [۹۰۷]    
ابوکر بن شهاب علوی حسینی حضرمی [۹۰۸]    
ابوبکر زین‌الدین علی تایبادی؛ تایبادی [۹۰۹]     ویرایش
ابوبکر عبدالله بن یوسف سیستانی حصیری [۹۱۰]    
ابوبکر محمد بن عباس خوارزمی [۹۱۱]    
ابوبکر محمد بن خلیل رقی [۹۱۲]    
ابوبکر طوسی حیدری [۹۱۳]    
ابوبکر طهرانی اصفهانی (مورخ) [۹۱۴]     ویرایش
ابوالعتیق فخرالدین ابوبکر بن احمد عند یمنی [۹۱۵]    
ابوالبیداء اسعد بن عصمه ریاحی [۹۱۶]    
ابوبیهس هیصم بن جابر [۹۱۷]    
ابوتراب ترابای اصفهانی [۹۱۸]    
ابوتراب‌خان غفاری کاشانی [۹۱۹]    
ابوتراب عسکر بن حصین نخشبی [۹۲۰]    
میرابوتراب ولی گجراتی؛ ابوتراب ولی [۹۲۱]    
ابوتمام حبیب بن اوس طائی [۹۲۲]    
ابوثروان عکلی [۹۲۳]    
ابوثمامه عمرو بن عبدالله صائدی [۹۲۴]    
ابوجعفر احمد بن محمد (امیر صفاری) [۹۲۵]    
ابوجعفر استاد هرمز بن حسن [۹۲۶]    
ابوجعفر بن حبش [۹۲۷]    
ابوجعفر بن شیرزاد [۹۲۸]    
ابوجعفر احمد بن غزال؛ ابوجعفر بن غزال [۹۲۹]    
ابوجعفر خازن محمد بن حسین صاغانی خراسانی [۹۳۰]    
ابوجعفر احمد بن یوسف غرناطی مالکی رعینی [۹۳۱]    
ابوحاتم سهل بن محمد جشمی سجستانی [۹۳۲]    
ابو حاتم یعقوب بن لبیب ملزوزی [۹۳۳]    
ابوالحارث لیث بن خالد بغدادی [۹۳۴]    
ابوحامد محمد بن سلیمان مازنی قیسی غرناطی [۹۳۵]    
ابوحبه (مکان) [۹۳۶]    
ابوالحجاج یوسف بن احمد نیشابوری [۹۳۷]    
ابوحذیفه قیس بن عتبه مخزومی [۹۳۸]    
ابوحزابه ولید بن حنیفه تمیمی [۹۳۹]    
ابوحسان حسن بن عثمان زیادی [۹۴۰]    
ابوالحسن علی بن احمد ابیوردی [۹۴۱]    
ابوالحسن احمد بن حسین اهوازی [۹۴۲]    
ابوالحسن احمد بن علی بتی [۹۴۳]    
ابوالحسن علی بن محمد بسیوی [۹۴۴]    
ابوالحسن علی بن احمد پوشنجی [۹۴۵]    
فخرالملک ابوالحسن‌خان اردلان [۹۴۶]    
ابوالحسن‌خان ایلچی شیرازی [۹۴۷]    
ابوالحسن‌خان بهرامی تفرشی [۹۴۸]    
ابوالحسن‌خان بیگلربیگی محلاتی [۹۴۹]    
ابوالحسن محمد بن ابراهیم سیمجوری دواتی [۹۵۰]    
ابوالحسن شمسی هروی [۹۵۱]    
ابوالحسن احمد بن محمد طبری؛ ابوالحسن طبری [۹۵۲]    
ابوالحسن علی بن عبدالله قاینی [۹۵۳]    
ابوالحسن بن محمدامین گلستانه اصفهانی [۹۵۴]     ویرایش
ابوالحسن غفاری مستوفی کاشانی؛ ابوالحسن مستوفی [۹۵۵]    
صنیع‌الملک ابوالحسن معمارباشی اصفهانی [۹۵۶]    
ابوالحسن علی بن حسین مغربی [۹۵۷]    
ابوالحسن محمد بن احمد مغربی افریقی [۹۵۸]    
ابوالحسن نادرالزمان [۹۵۹]    
ابوالحسین محمد بن علی طبیب بصری [۹۶۰]    
ابوالحسین علی بن هند قرشی فارسی؛ ابوالحسین بن هند [۹۶۱]    
ابوالحسین احمد بن سعد کاتب [۹۶۲]    
ابوحفص عمر بن سلمه حداد نیشابوری؛ ابوحفص حداد [۹۶۳]     ویرایش
ابوحفص سغدی [۹۶۴]    
ابوحفص عمر بن عیسی بلوطی اقریطیشی [۹۶۵]    
ابوالحکم عبیدالله بن مظفر مغربی باهلی [۹۶۶]    
ابوحلیقه رشیدالدین ابوالوحش بن ابی‌الخیر فارس [۹۶۷]    
ابوحمزه محمد بن ابراهیم بزاز بغدادی؛ ابوحمزه بغدادی [۹۶۸]     ویرایش
ابوحمزه مختار بن عوف خارجی ازدی [۹۶۹]    
ابوحنیفه نعمان بن ثابت [۹۷۰]     مقالات ساختار فقه ابوحنیفه؛ کتاب‌شناسی ابوحنیفه؛ مکتب اعتقادی ابوحنیفه؛ مکتب روایی ابوحنیفه و مکتب فقهی ابوحنیفه همین مقاله است که تفکیک شده. از این مقالات می توان استفاده کرد و مقاله اصلی را کاملتر نمود.
ابوحنیفه اسکافی [۹۷۱]     و [۹۷۲]    
ابوحیان اثیرالدین محمد بن یوسف نفری غرناطی [۹۷۳]     و [۹۷۴]    
ابوحیه نمیری [۹۷۵]    
ابوخراش خویلد بن مره هذلی [۹۷۶]    
ابوالخطیب [۹۷۷]    
ابوالخطار حسام بن ضرار کلبی [۹۷۸]    
ابوالخیر اشبیلی [۹۷۹]     ویرایش
ابوالخیر جرائحی [۹۸۰]    
ابوالخیر‌خان ازبک [۹۸۱]    
ابوالخیرخان قزاق [۹۸۲]    
ابوالخیر تقی‌الدین محمد بن محمد فارسی [۹۸۳]    
ابودلامه زند بن جون اسدی [۹۸۴]    
مسجد جامع ابودلف؛ ابودلف [۹۸۵]    
ابودلف مسعر بن مهلهل [۹۸۶]    
ابودلف قسام بن عیسی عجلی کرجی؛ ابودلف عجلی [۹۸۷]    
ابودواد جاریة بن حجاج ایادی [۹۸۸]    
ابودهبل وهب بن زمعه جمحی [۹۸۹]    
ابوذویب خویلد بن خالد هذلی [۹۹۰]    
ابوالذهب محمدبیگ خازندار [۹۹۱]    
ابورأس محمد بن احمد هذلی جربی [۹۹۲]    
ابوالرقعمق ابوحامد احمد بن محمد انطاکی [۹۹۳]    
ابورکوه ولید بن هشام [۹۹۴]    
ابوزعبل [۹۹۵]    
ابوزکریا یحیی بن خیر جناونی [۹۹۶]     مقاله یحیی بن خیر جناونی موجود در ویکی تست با این مقاله تلفیق شود.
ابوزکریا یحیی بن ابی‌بکر ورجلانی [۹۹۷]    
ابوزیاد یزید بن عبدالله کلابی [۹۹۸]    
ابوزید آباد [۹۹۹]     #
ابوزید محمد بن ابی‌الخطاب قرشی [۱۰۰۰]    
ابوزید سیدشمس‌الدین بن محمد حسنی کاشانی [۱۰۰۱]    
ابوزین کحال [۱۰۰۲]    
ابوالساج دیوداد بن دیودست [۱۰۰۳]    
ابوالسعادت اسعد بن عبدالقاهر اصفهانی [۱۰۰۴]    
ابوسعد ابراهیم بن سهل تستری [۱۰۰۵]    
ابوسعد عیسی بن خالد مخزومی [۱۰۰۶]    
ابوالسعود عبدالله بن عبدالله [۱۰۰۷]    
ابوسعید بهادرخان [۱۰۰۸]    
ابوسعید محمد بن علی ضریر جرجانی؛ ابوسعید ضریر جرجانی [۱۰۰۹]     ویرایش
ابوسعید محمد بن محمد رستمی اصفهانی [۱۰۱۰]    
ابوسعید بکر بن مالک فرغانی [۱۰۱۱]    
ابوسعید محمد بن سعید کدمی [۱۰۱۲]    
ابوسعید مظفرالدین بن کوچکونجی [۱۰۱۳]    
ابوسعید گورکان [۱۰۱۴]    
ابوسعید فضل بن عیسی یمامی [۱۰۱۵]    
ابوصخر هذلی [۱۰۱۶]    
ابوسلمه حفص بن سلیمان خلال؛ ابوسلمه خلال [۱۰۱۷]    
ابوسلیک گرگانی [۱۰۱۸]    
ابوسهل احمد بن حسن حمدری [۱۰۱۹]    
ابوسهل خجندی [۱۰۲۰]    
ابوسهل محمد بن حسین زوزنی [۱۰۲۱]    
ابوسهل عیسی بن یحیی جرجانی مسیحی [۱۰۲۲]    
ابوسهل اسماعیل بن علی نوبختی؛ اسماعیل نوبختی [۱۰۲۳]     ویرایش
ابوشادی احمدزکی بن محمد [۱۰۲۴]    
ابوشیکه الیاس بن یوسف [۱۰۲۵]    
ابوشراعه احمد بن محمد [۱۰۲۶]    
ابوشعیب صالح بن محمد هروی [۱۰۲۷]    
ابوشکور بلخی [۱۰۲۸]    
ابوالشمقمق ابومحمد مروان بن محمد [۱۰۲۹]    
ابوالشیص ابوجعفر محمد بن عبدالله خزاعی [۱۰۳۰]    
ابوصالح منصور [۱۰۳۱]    
ابوصخر عبدالله بن سلمه هذلی [۱۰۳۲]    
ابوصخیر (شهر)؛ ابوصخیر [۱۰۳۳]    
ابوالصلت امیة بن عبدالعزیز [۱۰۳۴]    
ابوالضیا محمد توفیق [۱۰۳۵]    
ابوطالب تبریزی (شاعر) [۱۰۳۶]    
ابوطالب حسینی عریضی تربتی [۱۰۳۷]    
ابوطالب‌خان بن محمدبیگ‌خان تبریزی اصفهانی لکهنویی؛ ابوطالب بن محمد تبریزی اصفهانی [۱۰۳۸]     ویرایش
ابوطالب مدرس همدانی [۱۰۳۹]    
ابوطالب عزیزالدین اسماعیل بن حسین مرزوی [۱۰۴۰]    
خاندان ابوطاهر [۱۰۴۱]    
موفق‌الدوله ابوطاهر حسین بن حیدر بجلی خاتونی [۱۰۴۲]    
ابوطاهر سمرقندی [۱۰۴۳]    
ابوطاهر محمد بن حسن طرسوسی [۱۰۴۴]    
وجیه‌الملک ابوطاهر شرف‌الدین سعد بن علی قمی [۱۰۴۵]    
ابوطاهر موفق‌الدین احمد بن محمد واسطی [۱۰۴۶]    
ابوطلیح [۱۰۴۷]    
ابوالطمحان حنظلة بن شرقی قینی [۱۰۴۸]    
ابوطیب عبدالواحد بن علی عسکری حلبی لغوی [۱۰۴۹]    
ابوطیب محمد بن حاتم مصعبی [۱۰۵۰]    
ابوظبی (شهر)؛ ابوظبی [۱۰۵۱]    
ابوالعباس فضل بن عباس اسفراینی [۱۰۵۲]    
ابوالعباس احمد بن سعد غسانی اندرشی عکری [۱۰۵۳]    
ابوالعباس مروزی [۱۰۵۴]    
ابوعبدالرحمن عبدالله بن حبیب کوفی سلمی [۱۰۵۵]     ویرایش
ابوعبدالله یعقوب بن داوود [۱۰۵۶]    
ابوعبدالله حسین بن علی کاغذی بصری [۱۰۵۷]    
ابوعبدالله محمد بن اسماعیل مغربی [۱۰۵۸]    
ابوالعبر ابوالعباس احمد بن محمد هاشمی [۱۰۵۹]    
ابوعبیدالله معاویة بن عبیدالله اشعری [۱۰۶۰]    
ابوعبید عبدالله بن عبدالعزیز بکری [۱۰۶۱]    
ابوعبید عبدالواحد بن محمد جوزجانی [۱۰۶۲]     ویرایش با مقالات ابوعبید عبدالواحد جوزجانی اصفهانی و ابوعبید جوزجانی
ابوالعتاهیه ابواسحاق اسماعیل بن قاسم [۱۰۶۳]    
ابوعثمان سعید بن اسماعیل حیری [۱۰۶۴]    
ابوعثمان سعید بن یعقوب دمشقی [۱۰۶۵]    
ابوعریش؛ ابوعریش (شهر) [۱۰۶۶]    
ابوالعز محمد بن حسین قلانسی [۱۰۶۷]    

جلد ششم

[ویرایش]

ابوالفتح‌خان بختیاری [۱۰۶۸]    
ابوالفتح‌خان جوانشیر [۱۰۶۹]    
ابوالفتح‌خان زند [۱۰۷۰]    
ابوالفتح مسیح‌الدین گیلانی [۱۰۷۱]    
ابوالفتح میرزا مویدالدوله [۱۰۷۲]    
ابوالفداء الملک المؤید عمادالدین اسماعیل بن علی؛ ابوالفداء [۱۰۷۳]     ویرایش
ابوفراس حارث بن سعید [۱۰۷۴]    
ابوالفرج عبدالله بن طیب [۱۰۷۵]    
ابوالفرج علی بن حسین اصفهانی؛ علی بن حسین ابوالفرج اصفهانی [۱۰۷۶]     ویرایش
ابوالفرج رونی [۱۰۷۷]    
ابوالفرج سجزی [۱۰۷۸]    
ابوالفرج محمد بن جعفر مغربی [۱۰۷۹]     ویرایش
ابوالفرج یمامی [۱۰۸۰]    
ابوالفضل تاج‌الدین نصر بن خلف [۱۰۸۱]    
ابوالفضل مجدالدین محمد بن فضل‌الله ساوجی [۱۰۸۲]    
ابوالفضل محمد بن حسن سرخسی؛ ابوالفضل سرخسی [۱۰۸۳]     ویرایش
ابوالفضل احمد بن ابی‌سعد هروی [۱۰۸۴]    
ابوفطرس [۱۰۸۵]    
ابوالقاسم عبدالله بن احمد بلخی؛ ابوالقاسم بلخی [۱۰۸۶]    
ابوالقاسم اسحاق بن محمد حکیم سمرقندی [۱۰۸۷]    
ابوالقاسم قوام‌الدین ناصر بن علی درگزینی [۱۰۸۸]    
ابوالقاسم سلطان [۱۰۸۹]    
ابوالقاسم علی بن محمد سیمجور [۱۰۹۰]    
ابوالقاسم علی بن محمد میکالی [۱۰۹۱]    
ابوالقاسم فرهنگ [۱۰۹۲]    
سیدابوالقاسم بن میرزابیک حسینی موسوی فندرسکی [۱۰۹۳]     ویرایش
ابوالقاسم جمال‌الدین عبدالله بن علی کاشانی [۱۰۹۴]    
ابوالقاسم شیخ‌العمید منصور بن محمد کثیر [۱۰۹۵]    
ابوالقاسم عبدالله بن علی کرگانی طوسی [۱۰۹۶]    
ابوالقاسم محمد اسلم [۱۰۹۷]    
ابوالقاسم حسین بن علی مغربی؛ وزیر مغربی [۱۰۹۸]     ویرایش
ابوالقاسم ابراهیم بن محمد نصرآبادی؛ ابوالقاسم نصرآبادی [۱۰۹۹]    
ابوالقاسم ربیب‌الدین هارون بن علی [۱۱۰۰]    
ابوقره اسقف [۱۱۰۱]    
ابوقطیفه عمرو بن ولید اموی [۱۱۰۲]    
ابوقیر [۱۱۰۳]    
ابوکبیر عامر بن حلیس هذلی [۱۱۰۴]    
ابوالکرم مبارک بن حسن شهرزوری [۱۱۰۵]    
ابومحجن [۱۱۰۶]    
ابومحمد عبدالله بن احمد خازن اصفهانی [۱۱۰۷]    
ابومحمد صالح ابن ینصارن بن غفیان ماجری دکالی [۱۱۰۸]    
ابومخنف لوط بن یحیی ازدی؛ ابومخنف [۱۱۰۹]     ویرایش
ابومسلم خراسانی [۱۱۱۰]     ویرایش
ابومسلم عبدالله بن ثوب خولانی؛ ابومسلم خولانی [۱۱۱۱]     ویرایش
ابومطهر محمد بن احمد ازدی [۱۱۱۲]    
ابومطیع حکم بن عبدالله بلخی [۱۱۱۳]     ویرایش
ابوالمعالی نحاس رازی؛ ابوالمعالی رازی [۱۱۱۴]    
ابومعشر جعفر بن محمد بلخی؛ ابومعشر بلخی [۱۱۱۵]    
ابومعشر ستدی [۱۱۱۶]    
ابومعشر عبدالکریم بن عبدالصمد قطان طبری؛ ابومعشر طبری [۱۱۱۷]    
ابوالمفاخر رازی [۱۱۱۸]    
ابومنصور عبدالله بن محمد بن یوسف؛ ابومنصور عبدالله بن محمد [۱۱۱۹]    
ابومنصور محمد بن عبدالرزاق [۱۱۲۰]    
ابومنصور معمری [۱۱۲۱]    
ابومنصور موفق هروی [۱۱۲۲]    
ابومنصور الیاس نفوسی؛ ابومنصور نفوسی [۱۱۲۳]    
ابوموسی (مکان)؛ ابوموسی (جزیره) [۱۱۲۴]    
اثولوجیا [۱۱۲۵]    

جلد هفتم

[ویرایش]

ابوالحسن علی بن مبارک احمر [۱۱۲۶]    
احوال (کلام) [۱۱۲۷]    
عبدالله‌ بن‌ محمد احوص انصاری [۱۱۲۸]    
احیمر سعدی [۱۱۲۹]    
اخبار الدولة العباسیه (کتاب) [۱۱۳۰]    
اخبار الصین و الهند (کتاب)؛ سلسلة التواریخ یا اخبار الصین و الهند (کتاب) [۱۱۳۱]    
احمدبیک اختر گرجی؛ احمدبیگ بن فرامرزبیک اختر گرجی اصفهانی [۱۱۳۲]     ویرایش
محمدصادق‌خان اختر [۱۱۳۳]    
روزنامه اختر [۱۱۳۴]    
تاج‌الدین محمد بن صدر عبدوسی‌ اختسان‌ [۱۱۳۵]    
خواجه‌ اختیار بن‌ علی‌ گنابادی منشی‌ [۱۱۳۶]    
اختیاریه‌ [۱۱۳۷]    
عبدالغفار بن‌ عبدالواحد اخرس [۱۱۳۸]    
اخرید [۱۱۳۹]    
اخسیکت‌ [۱۱۴۰]    
غیاث‌ بن‌ غوث‌ اخطل؛ اخطل [۱۱۴۱]    
سوره اخلاص [۱۱۴۲]     ویرایش
شهر اخلاط؛ اخلاط [۱۱۴۳]    
اخلاط اربعه‌ [۱۱۴۴]    
علم اخلاق‌ [۱۱۴۵]     ویرایش. کل مقاله پاک و این مقاله جایگزین شود. در ضمن دو بخش بزرگ مقاله با عناوین اخلاق فلسفی و اخلاق دینی ذخیره شده است. می توانید از همان محل نیز استفاده کنید.
اخمیم‌ [۱۱۴۶]    
مهدی اخوان ثالث [۱۱۴۷]     ویرایش
اخوان‌ المسلمین‌ [۱۱۴۸]     ویرایش
ابوبکر ربیع بن احمد اخوینی بخاری؛ ربیع بن احمد اخوینی بخاری [۱۱۴۹]     ویرایش
اخی‌ جوق‌ [۱۱۵۰]    
اخیضر [۱۱۵۱]    
ادایی‌ [۱۱۵۲]     پس از تکمیل، بخش‌های مختلف به صورت مقاله جداگانه نیز درج شود.
نشریه ادب [۱۱۵۳]    
ارمناک [۱۱۵۴]    

جلد هشتم

[ویرایش]

اسباط [۱۱۵۵]    
اسپارتا [۱۱۵۶]    
اسپنجه‌ [۱۱۵۷]    
اسپیجاب‌ [۱۱۵۸]    
استادالدار [۱۱۵۹]    
استادسیس [۱۱۶۰]    
استار [۱۱۶۱]    
استان‌ [۱۱۶۲]    
استانبول [۱۱۶۳]    
استپاناکرت‌ [۱۱۶۴]     #
استجه‌ [۱۱۶۵]    
استخاره‌ [۱۱۶۶]     ویرایش
استخر [۱۱۶۷]    
استرآباد [۱۱۶۸]    
سیدشرف‌الدین علی حسینی استر‌آبادی نجفی؛ سیدشرف‌الدین علی حسینی استر‌آبادی؛ شرف‌الدین استرابادی [۱۱۶۹]    
میرزا محمدمهدی‌خان استرآبادی [۱۱۷۰]    
استرقه‌ [۱۱۷۱]    
استرگوم‌ [۱۱۷۲]    
استسقا [۱۱۷۳]     ویرایش
استصحاب‌ [۱۱۷۴]     ویرایش
استعاذه‌ [۱۱۷۵]     ویرایش
استغفار [۱۱۷۶]     ویرایش
استفان‌ بن‌ بسیل‌ [۱۱۷۷]    
استوائیه [۱۱۷۸]    
استهبان‌ [۱۱۷۹]    
دیوان استیفاء [۱۱۸۰]    
ادیب اسحاق‌ [۱۱۸۱]    
خواجه اسحاق افندی؛ اسحاق افندی [۱۱۸۲]    
ابویعقوب اسحاق‌ بن‌ احمد سامانی‌ [۱۱۸۳]    
اسحاق‌ بن‌ حسین‌؛ اسحاق بن الحسین المنجم [۱۱۸۴]    
ابویعقوب اسحاق بن حنین عبادی [۱۱۸۵]    
ابویعقوب اسحاق‌ بن‌ سلیمان‌ اسرائیلی‌؛ ابویعقوب اسحاق بن سلیمان [۱۱۸۶]    
اسحاق بن عمران [۱۱۸۷]    
اسحاق‌ بن‌ مراد [۱۱۸۸]    
اسحاق‌ سکوتی‌ [۱۱۸۹]    
ابومحمد اسحاق بن ابراهیم موصلی [۱۱۹۰]    
اسدآباد (افغانستان)؛ اسدآباد [۱۱۹۱]    
اسدالله اصفهانی (شمشیرساز) [۱۱۹۲]    
اسدالله‌ شیرازی [۱۱۹۳]    
اسدالله بن بایزید صادقی‌ صوفی‌ کرمانی‌ [۱۱۹۴]    
ابوالمنذر اسد بن عبدالله قسری [۱۱۹۵]    
ابوعبدالله‌ اسد بن فرات [۱۱۹۶]    
اسد بن موسی اموی [۱۱۹۷]    
اسد کاشی [۱۱۹۸]    
اسدود [۱۱۹۹]    
ابومنصور علی بن احمد اسدی طوسی [۱۲۰۰]    
محمد اسراردده‌ [۱۲۰۱]    
اسرافیل‌ [۱۲۰۲]     ویرایش
اسروشنه‌ [۱۲۰۳]    
اسطبه‌ [۱۲۰۴]    
اسطرلاب‌ [۱۲۰۵]     ویرایش
اسعار [۱۲۰۶]     ویرایش
احمد اسعد افندی [۱۲۰۷]    
محمد بن اسماعیل اسعد افندی [۱۲۰۸]    
محمد بن سعدالدین اسعد افندی [۱۲۰۹]    
محمد بن عبدالله اسعد افندی [۱۲۱۰]    
احمد اسعد پاشا [۱۲۱۱]    
اسفار بن شیرویه [۱۲۱۲]    
اسفراین [۱۲۱۳]    
ابومحمد نورالدین‌ عبدالرحمان‌ بن‌ محمد کسرقی‌ اسفراینی [۱۲۱۴]    
تاج‌الدین محمد بن محمد اسفراینی [۱۲۱۵]    
اسفرورین [۱۲۱۶]    
اسفزار [۱۲۱۷]    
ابوحاتم مظفر بن‌ اسماعیل‌ اسفزاری [۱۲۱۸]    
معین‌الدین‌ محمد زمچی اسفزاری؛ معین‌الدین محمد اسفزاری [۱۲۱۹]     ویرایش
اسفند (ماه شمسی) [۱۲۲۰]    
اسفند (گیاه) [۱۲۲۱]    
اسفندیار اغلی‌؛ بنی‌جاندار [۱۲۲۲]    
اسک [۱۲۲۳]    
اسکاف [۱۲۲۴]    
ابوالفضل‌ جعفر بن‌ محمود اسکافی [۱۲۲۵]    
ابوالقاسم‌ علی‌ بن‌ محمد اسکافی [۱۲۲۶]    
اسکچه‌ [۱۲۲۷]    
اسکلیپ‌ [۱۲۲۸]    
اسکندر مقدونی [۱۲۲۹]     ویرایش
اسکندر بت‌شکن‌ [۱۲۳۰]    
اسکندربیک سردار [۱۲۳۱]    
اسکندربیک منشی [۱۲۳۲]    
اسکندر لودی [۱۲۳۳]    
اسکندرنامه [۱۲۳۴]    
اسکندرون‌ [۱۲۳۵]    
اسکندرونه‌ [۱۲۳۶]    
اسکندریه‌ [۱۲۳۷]    
اسکو [۱۲۳۸]    
اسکوپیه‌ [۱۲۳۹]    
اسکودار [۱۲۴۰]    
سلسله اسکیا؛ اسکیا [۱۲۴۱]    
اسکی‌شهر [۱۲۴۲]    
اسلام‌آباد (پاکستان) [۱۲۴۳]    
اسلام‌آباد (کشمیر) [۱۲۴۴]    
اسلام‌آباد (هند) [۱۲۴۵]    
اسلام آباد غرب [۱۲۴۶]    
اسلامشهر [۱۲۴۷]     #
اسلام‌گرای [۱۲۴۸]     پس از تکمیل، بخش‌های مختلف مثل اسلام‌گرای‌خان اول و ... به صورت مجزا مقاله شوند.
شهر اسلامیه [۱۲۴۹]     #
رود اسلی‌؛ اسلی‌ [۱۲۵۰]    
اسلیمی [۱۲۵۱]    
صفات‌ الهی‌ در علم‌ کلام‌ از مقاله اسماء و صفات‌ بخش بررسی صفات‌ الهی‌ در علم‌ کلام‌ کپی و مقاله شود.
شهر اسماعیل [۱۲۵۲]    
مولای اسماعیل ابوالنصر المظفر بالله‌ حسنی‌ علوی طالبی‌ [۱۲۵۳]    
اسماعیل اول صفوی؛ شاه اسماعیل صفوی [۱۲۵۴]     ویرایش
ابوابراهیم اسماعیل بن احمد سامانی [۱۲۵۵]    
ابوالصقر اسماعیل‌ بن‌ بلبل‌ [۱۲۵۶]    
ابوطاهر اسماعیل بن خلف انصاری‌ سرقسطی‌ اندلسی‌ [۱۲۵۷]    
اسماعیل‌ بن‌ سبکتگین‌ [۱۲۵۸]    
ابوابراهیم منتصر اسماعیل‌ بن‌ نوح‌ [۱۲۵۹]    
ابوفائد اسماعیل بن یسار نسایی [۱۲۶۰]    
اسماعیل‌ پاشا نشانچی‌ [۱۲۶۱]    
اسماعیل‌ جلایر [۱۲۶۲]    
اسماعیل‌ حقی‌ عالیشان‌ [۱۲۶۳]    
اسماعیل‌ دوم‌ صفوی [۱۲۶۴]    
محمداسماعیل شهید [۱۲۶۵]    
اسماعیل صبری [۱۲۶۶]    
اسماعیل‌ صفا [۱۲۶۷]    
اسماعیل‌ نقاشباشی‌ اصفهانی‌ [۱۲۶۸]    
ابوبکر احمد بن‌ ابراهیم‌ اسماعیلی جرجانی [۱۲۶۹]    
اسماعیلیه (مکان) [۱۲۷۰]    
اسمره [۱۲۷۱]    
مارگارت اسمیث‌ [۱۲۷۲]    
اسنا [۱۲۷۳]    
اسوان‌ [۱۲۷۴]    
ابوجراح‌ اسود بن‌ یعفر [۱۲۷۵]    
ابومحمد حسن‌ بن‌ احمد اعرابی‌ غندجانی‌ [۱۲۷۶]    
اسهام‌ [۱۲۷۷]    
یوسف‌ بن‌ عبدالقادر حسینی‌ اسیر [۱۲۷۸]    
جلال بن مؤمن اسیر شهرستانی اصفهانی [۱۲۷۹]     ویرایش
اسیرگره‌ [۱۲۸۰]    
میرمظفرعلی اسیر لکهنوی [۱۲۸۱]    
اسیوط [۱۲۸۲]    
اشبیلیه‌ [۱۲۸۳]    

جلد نهم

[ویرایش]

اشتب‌ [۱۲۸۴]    
اشتران‌کوه [۱۲۸۵]    
مسجدجامع اشترجان [۱۲۸۶]    
اشترخانیان [۱۲۸۷]    
اشترینان‌ [۱۲۸۸]     #
شهر اشتهارد [۱۲۸۹]    
میرزا عبدالله‌ اشتهای گرجی‌ [۱۲۹۰]    
ابوالولید اشجع‌ بن‌ عمرو سلمی [۱۲۹۱]    
اشراط الساعه‌ [۱۲۹۲]     ویرایش
دیوان اشراف [۱۲۹۳]    
اشرس‌ بن عبدالله سلمی‌ [۱۲۹۴]     ویرایش
محمد اشرف [۱۲۹۵]    
اشرف‌ افغان‌ [۱۲۹۶]    
اشرف‌ اوغوللری [۱۲۹۷]    
اشرف‌ چوپانی‌ [۱۲۹۸]    
اشرف‌الدین‌ گیلانی‌ قزوینی‌ [۱۲۹۹]    
اشرف‌ علی‌خان‌ فغان‌ [۱۳۰۰]    
زین‌العابدین‌ اشرف‌ الکتاب‌ اصفهانی‌ [۱۳۰۱]    
ابوعلی‌ حسین‌ بن‌ حسن‌ اشرف مراغی‌ تبریزی [۱۳۰۲]    
اشرفی (سکه طلا) [۱۳۰۳]     ویرایش
معین‌الدین‌ اشرفی‌ سمرقندی [۱۳۰۴]    
شهر اشکذر [۱۳۰۵]    
اشکنان [۱۳۰۶]    
اشکنجی‌ [۱۳۰۷]    
اشکی قمی؛ میراشکی [۱۳۰۸]    
اشمونین‌ [۱۳۰۹]    
اشنویه [۱۳۱۰]    
اشونه‌ [۱۳۱۱]    
ابوعمرو اشهب‌ بن‌ عبدالعزیز عامری جعدی [۱۳۱۲]    
جمال‌الدین‌ شاهفور بن‌ محمد اشهری نیشابوری [۱۳۱۳]    
اشیر [۱۳۱۴]    
اصانلو [۱۳۱۵]    
اصبع‌ [۱۳۱۶]     ویرایش
اصحاب‌ حدیث‌ [۱۳۱۷]     ویرایش
اصحاب‌ فیل‌ [۱۳۱۸]     ویرایش
اصحاب‌ کهف‌ [۱۳۱۹]     ویرایش
ابواسحاق‌ ابراهیم‌ بن‌ محمد فارسی‌ اصطخری کرخی؛ ابواسحاق اصطخری کرخی [۱۳۲۰]     ویرایش
اصفر [۱۳۲۱]    
شهر اصفهان [۱۳۲۲]    
سبک اصفهانی [۱۳۲۳]    
اصلاح‌طلبی [۱۳۲۴]    
اصلاندوز [۱۳۲۵]    
محمد اصلح‌ کشمیری [۱۳۲۶]    
اصلی‌ و کرم‌ [۱۳۲۷]    
اصناف [۱۳۲۸]    
اضطرار (اصول) [۱۳۲۹]     ویرایش
اطعمه‌ و اشربه‌ [۱۳۳۰]     ویرایش
اطفیح‌ [۱۳۳۱]    
اطلس‌ [۱۳۳۲]    
اطولوقس‌ [۱۳۳۳]    
محمدظهیرالدین‌ میرزا علی‌بخت‌ اظفری گورکانی [۱۳۳۴]    
اظهر تبریزی [۱۳۳۵]    
اعتبارخان‌ [۱۳۳۶]    
یوسف اعتصامی [۱۳۳۷]    
علیقلی‌خان‌ اعتضادالسلطنه‌ [۱۳۳۸]    
اعتقادخان‌ محمدمراد کشمیری [۱۳۳۹]    
اعتکاف‌ [۱۳۴۰]     ویرایش
اعتمادالدوله‌ [۱۳۴۱]    
غیاث‌بیک اعتمادالدوله تهرانی‌ [۱۳۴۲]    
محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه [۱۳۴۳]     ویرایش
اعراب (نحو) [۱۳۴۴]    
ابوعبدالله‌ جعفر بن‌ محمد کاظمی‌ اعرجی‌ [۱۳۴۵]    
محمداعظم‌ اعظم‌شاه‌ [۱۳۴۶]    
اعظم‌گره [۱۳۴۷]    
ابواسحاق‌ ابراهیم‌ بن‌ قاسم‌ اعلم‌ بطلیوسی‌؛ اعلم بطلیوسی [۱۳۴۸]    
ابوالحجاج‌ یوسف‌ بن‌ سلیمان‌ اعلم شنتمری؛ اعلم شنتمری [۱۳۴۹]    
ابومحمد سلیمان‌ بن‌ مهران‌ اسدی اعمش [۱۳۵۰]    
ابوجعفر احمد بن‌ عبدالله‌ اعمی‌ تطیلی [۱۳۵۱]    
اعیاص‌ [۱۳۵۲]    
الاغانی‌ [۱۳۵۳]     ویرایش
اغریبوز [۱۳۵۴]    
اغلب بن جشم‌ اغلب‌ عجلی [۱۳۵۵]    
اغلب عجلی [۱۳۵۶]    
اغمات [۱۳۵۷]    
اغواط [۱۳۵۸]    
اغوز [۱۳۵۹]    
اغوزخان‌ [۱۳۶۰]    
افامیه‌ [۱۳۶۱]    
افتراء [۱۳۶۲]     ویرایش
خاندان افراسیاب‌ [۱۳۶۳]     اشخاص طرح شده در مقاله به صورت مجزا تبدیل به مقاله شود.
افراغه‌ [۱۳۶۴]    
قبیله افریدی؛ افریدی [۱۳۶۵]    
افریقا؛ آفریقا [۱۳۶۶]    
افریقیه‌ [۱۳۶۷]    
محمدهاشم‌ میرزا افسر [۱۳۶۸]    
مهدی‌قلی‌ افسر کرمانی [۱۳۶۹]    
میرشیرعلی دهلوی افسوس [۱۳۷۰]    
ایل افشار؛ افشار [۱۳۷۱]    
بخش افشار [۱۳۷۲]     #
سلسله افشاریه [۱۳۷۳]     ویرایش
افشین [۱۳۷۴]    
ابوالحسن نورالدین‌ علی‌ افضل ایوبی [۱۳۷۵]    
ابوالقاسم‌ شاهنشاه‌ افضل بن بدر الجمالی‌ [۱۳۷۶]    
افضل‌بیک‌خان قاقشال اورنگ‌آبادی‌ [۱۳۷۷]    
افضل الحسینی‌ [۱۳۷۸]    
امیرمحمد افضل‌خان [۱۳۷۹]    
شکرالله افضل‌خان شیرازی [۱۳۸۰]    
تاج‌الزمان‌ احمد بن‌ حامد افضل‌الدین کرمانی‌؛ افضل‌الدین کرمانی‌ [۱۳۸۱]     ویرایش
افضل‌الدین محمد (وزیر) [۱۳۸۲]    
ابوعلی‌ احمد افضل کتیفات‌ [۱۳۸۳]    
افغان‌ [۱۳۸۴]    
افغانستان‌ [۱۳۸۵]     ویرایش
افلاج؛ منطقه افلاج [۱۳۸۶]    
افلاق‌ [۱۳۸۷]    
افلوطین‌ [۱۳۸۸]     پاورقی‌های انگلیسی پاک شده است؛ اضافه و اصلاح شود.
افلیمون‌ [۱۳۸۹]    
افندی (لقب) [۱۳۹۰]    
افنی‌ [۱۳۹۱]    
افیون‌ [۱۳۹۲]    
افیون قره‌حصار [۱۳۹۳]    
شهر اقبالیه‌ [۱۳۹۴]     #
مدرسه اقبالیه‌ [۱۳۹۵]    
محمد اقدسی مشهدی [۱۳۹۶]    
اقرار (حقوق) [۱۳۹۷]    
اقصر [۱۳۹۸]    
اقلید؛ شهر اقلید [۱۳۹۹]    
اقلیدس [۱۴۰۰]    
ابوالحسن‌ احمد بن‌ ابراهیم‌ اقلیدسی‌ [۱۴۰۱]    
اقلیم‌ [۱۴۰۲]    
اقلیم التفاح‌ [۱۴۰۳]    
مسجد الاقمر؛ الاقمر [۱۴۰۴]    
اکبرشاه‌ ابوالفتح‌ جلال‌الدین‌ محمد [۱۴۰۵]    
مقبره اکبرشاه‌ [۱۴۰۶]    
اکبرنامه‌ [۱۴۰۷]    
علم‌ اکر [۱۴۰۸]    
اکریدیر [۱۴۰۹]    
اکشونبه‌ [۱۴۱۰]    
محمدبیگ‌ بدخشی‌ اکمل؛ اکمل‌الدین‌ محمدبیگ‌ بدخشی‌ [۱۴۱۱]    
اکنجی‌ [۱۴۱۲]    
ابوعبدالله‌ محمد بن‌ احمد اکنسوس‌ [۱۴۱۳]    
اکین‌ [۱۴۱۴]    
اگادن‌ [۱۴۱۵]     #
اگادیر [۱۴۱۶]    
اگری [۱۴۱۷]    
الازیق‌ [۱۴۱۸]    
الب‌ [۱۴۱۹]    
الب‌ارسلان‌ محمد بن‌ چغری‌بیک داوود؛ الب‌ارسلان‌ [۱۴۲۰]    
رشته‌کوه البرز [۱۴۲۱]    
البسان‌ [۱۴۲۲]    
البستان‌ [۱۴۲۳]    
شهر البیره (اندلس) [۱۴۲۴]    

جلد دهم

[ویرایش]
ابوالمظفر شمس‌الدنیا والدین‌ التتمش‌ [۱۴۲۵]    
الجاء (غنیمت) [۱۴۲۶]    
الجزیره‌؛ شهر الجزیره‌ [۱۴۲۷]    
الحان [۱۴۲۸]    
خلیل الدم [۱۴۲۹]    
شهر الرا؛ الرا [۱۴۳۰]    
شهر الش‌؛ الش‌ [۱۴۳۱]    
شهر الشتر؛ الشتر [۱۴۳۲]    
الغاز و احاجی‌ [۱۴۳۳]    
الغ‌بیگ‌ کورگان‌ [۱۴۳۴]    
الوار گرمسیری [۱۴۳۵]    
الوندکوه‌؛ الوند کوه‌ [۱۴۳۶]    
الوندشهر؛ الوند شهر [۱۴۳۷]    
عمادالدین‌ محمود حسینی‌ الهی‌ همدانی‌ [۱۴۳۸]    
حضرت الیاس [۱۴۳۹]     ویرایش •
الیاس‌ شاهیان‌ [۱۴۴۰]    
الیس [۱۴۴۱]    
الیگودرز [۱۴۴۲]    
اماره [۱۴۴۳]     ویرایش •
[۱۴۴۴]     در این مقاله هر بخش مختلف، به صورت مقاله مجزا درج شود؛ مانند نزد امامیه    ؛ نزد زیدیه     و ... •
امام‌قلی‌ خان‌ [۱۴۴۷]    
مدرسه امامی [۱۴۴۸]    
امامیه؛ شیعه امامیه [۱۴۴۹]     ویرایش •
رضی‌الدین‌ عبدالله‌ بن‌ محمد امامی‌ هروی [۱۴۵۰]    
نشره امان‌ افغان‌؛ امان‌ افغان‌ [۱۴۵۱]    
امان‌الله‌ خان‌ [۱۴۵۲]    
عبدالحق امانت‌خان [۱۴۵۳]    
امباله‌ [۱۴۵۴]    
امبن‌ [۱۴۵۵]    
ام‌ درمان‌ [۱۴۵۶]    
امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر [۱۴۵۷]     ویرایش
شهر امروهه‌؛ امروهه‌ [۱۴۵۸]    
امریتسار [۱۴۵۹]    
ام صبیان [۱۴۶۰]    
شهر ام‌الفحم‌؛ ام‌الفحم‌ [۱۴۶۱]    
ام‌ القیوین‌ [۱۴۶۲]    
شهر املش‌؛ املش‌ [۱۴۶۳]    
ام‌ نعسان‌ [۱۴۶۴]    
یعیش‌ بن‌ ابراهیم‌ اموی‌ اندلسی‌ [۱۴۶۵]    
قرلباش‌خان محمدرضا امید همدانی‌ [۱۴۶۶]    
سعدالدین ارجاسب امیدی تهرانی‌ [۱۴۶۷]    
امیدیه‌ [۱۴۶۸]    
امیر [۱۴۶۹]    
امیرآباد [۱۴۷۰]    
امیر ارسلان‌ [۱۴۷۱]    
جلال‌الدین‌ شامی‌ امیر چقماق‌؛ امیر چقماق‌ [۱۴۷۲]    
امیرالدوله‌ محمد افغان‌ امیرخان؛ امیرخان [۱۴۷۳]    
اسماعیل امیرخیزی [۱۴۷۴]    
امیر کلا [۱۴۷۵]    
امیر مجلس‌ [۱۴۷۶]    
امیر المسلمین‌ [۱۴۷۷]    
کریم امیری فیروزکوهی [۱۴۷۸]    
امین (دیوان اداری) [۱۴۷۹]    
ابوموسی محمد بن‌ هارون‌ امین [۱۴۸۰]    
سیدمحسن امین حسینی عاملی [۱۴۸۱]     ویرایش
محمدامین‌ بن‌ محمدشریف‌ امین استرآبادی؛ امین استرآبادی [۱۴۸۲]    
ابوالحسن‌ بن‌ غزال‌ امین‌الدوله سامری [۱۴۸۳]    
امین‌الضرب‌ [۱۴۸۴]     پس از تکمیل بخش‌های مربوطه به مقالات محمدحسن بن محمدحسین امین‌الضرب صراف اصفهانی و محمدحسین بن محمدحسن امین‌الضرب اصفهانی اضافه شود.
اناپه‌ [۱۴۸۵]    
انار [۱۴۸۶]     ویرایش
شهر انبار؛ انبار [۱۴۸۷]    
انجدان‌؛ روستای انجدان [۱۴۸۸]    
انجمن‌ آثار ملی‌ [۱۴۸۹]    
انجمن‌ معارف‌ [۱۴۹۰]    
انجمن‌های ادبی‌ [۱۴۹۱]    
انجیل‌ [۱۴۹۲]    
شهر اندخوی؛ اندخوی [۱۴۹۳]    
اندراب‌ [۱۴۹۴]    
اندلس‌ [۱۴۹۵]     کل صفحه یک مقاله شود و سپس بخش‌های مختلف با هماهنگی به مقالات مجزا نیز تفکیک شود.
قوم اندی؛ اندی [۱۴۹۶]    
شهر اندیجان؛ اندیجان [۱۴۹۷]    
اندیمشک [۱۴۹۸]    
انزلی‌ [۱۴۹۹]    
انصنا [۱۵۰۰]    
ابوالفرج‌ یحیی‌ بن‌ سعید انطاکی‌ [۱۵۰۱]    
ابوالقاسم‌ علی‌ بن‌ احمد حاسب‌ انطاکی [۱۵۰۲]    
انطاکیه‌ [۱۵۰۳]    
انطالیه‌ [۱۵۰۴]    
انفال‌ [۱۵۰۵]    
رسوخ‌الدین‌ اسماعیل‌ بن‌ احمد انقروی [۱۵۰۶]    
انور پاشا [۱۵۰۷]    
ابراهیم‌خان‌ انور شیرازی [۱۵۰۸]    
اوحدالدین‌ محمد بن‌ محمد انوری [۱۵۰۹]    
سعدالله‌ افندی انوری [۱۵۱۰]    
انوشتگین‌ غرجه [۱۵۱۱]    
انوشتگین‌ شیرگیر [۱۵۱۲]    
ابونصر شرف‌الدین‌ انوشیروان‌ بن‌ خالد [۱۵۱۳]    
یولقلی‌بیک انیسی شاملو [۱۵۱۴]    
اوانا [۱۵۱۵]    
اوتارپرادش‌ [۱۵۱۶]    
اوتوکیوس‌ [۱۵۱۷]    
اوجی‌ نطنزی [۱۵۱۸]    
اوحدالدین‌ حامد بن‌ ابی‌فخر کرمانی‌ [۱۵۱۹]    
تقی‌الدین‌ محمد اوحدی دقاقی‌ بلیانی‌ کازرونی‌ ؛ محمد اوحدی دقاقی بلیانی [۱۵۲۰]     ویرایش
اودغست‌ [۱۵۲۱]    
اوده‌ [۱۵۲۲]    
اوراس‌ [۱۵۲۳]    
اورالسک [۱۵۲۴]    
اورامان‌ [۱۵۲۵]    
اورخان‌ [۱۵۲۶]    
دریاچه‌ اورمیه؛ دریاچه‌ ارومیه [۱۵۲۷]    
اورنبورگ‌ [۱۵۲۸]    
اورنگ‌آباد [۱۵۲۹]    
ابوالمظفر محیی‌الدین‌ محمد عالمگیر غازی‌ اورنگ‌زیب‌ [۱۵۳۰]    
ارومچی [۱۵۳۱]    
اوریسه‌ [۱۵۳۲]    
اوزان‌ و مقادیر [۱۵۳۳]    
اوزگند [۱۵۳۴]    
اوستا [۱۵۳۵]     ویرایش
اوستیا [۱۵۳۶]    
اوش‌ [۱۵۳۷]    
اوگتای [۱۵۳۸]    
اولوالعزم‌ [۱۵۳۹]     ویرایش
اولیا آتا [۱۵۴۰]    
اولیاءالله‌ آملی‌ [۱۵۴۱]    
اولیا چلبی‌ [۱۵۴۲]    
شیخ اویس‌ معزالدنیا والدین‌ جلایر [۱۵۴۳]    
اویغور [۱۵۴۴]    
اهر [۱۵۴۵]    
ابوبکر قطبی‌ اهری [۱۵۴۶]    
اهل‌بیت [۱۵۴۷]     ویرایش
اهل‌ کتاب‌ [۱۵۴۸]     ویرایش
اهلی‌ ترشیزی [۱۵۴۹]    
محمد اهلی شیرازی [۱۵۵۰]    
اهواز [۱۵۵۱]    
ابوالحسن‌ علی‌ بن‌ عباس‌ اهوازی؛ علی‌ بن‌ عباس‌ اهوازی [۱۵۵۲]    
ابوعلی‌ حسن‌ بن‌ علی‌ اهوازی [۱۵۵۳]    
ایاد [۱۵۵۴]     ویرایش
ایار [۱۵۵۵]    
ایاسلوق‌ [۱۵۵۶]    
ایتاخ‌ [۱۵۵۷]    
ایج‌ [۱۵۵۸]    
ایچل‌ [۱۵۵۹]    
ایذه‌ [۱۵۶۰]    
ایر [۱۵۶۱]    
ایرانشاه‌ بن‌ ابی‌الخیر [۱۵۶۲]    
حسین‌ کاظم‌زاده‌ ایرانشهر [۱۵۶۳]    
شهر ایرانشهر [۱۵۶۴]    
کتاب ایرانشهر [۱۵۶۵]    
مجله ایرانشهر [۱۵۶۶]    
ایرتیش‌ [۱۵۶۷]    
جلال‌الممالک ایرج میرزا؛ ایرج میرزا [۱۵۶۸]     ویرایش
ایروان‌ [۱۵۶۹]    
ایساقچی‌ [۱۵۷۰]    
ایسیغ‌ کول‌ [۱۵۷۱]    
ایشرداس‌ [۱۵۷۲]    
ایشیک آقاسی‌ [۱۵۷۳]    
ایقاع (فقه) [۱۵۷۴]     ویرایش
ایل‌ [۱۵۷۵]    
ایلات‌ خمسه‌ [۱۵۷۶]    
ابوالفتح ایل‌ ارسلان‌ [۱۵۷۷]    
ایلخانیان‌ [۱۵۷۸]     ویرایش
ایلول‌ [۱۵۷۹]    
ایله‌ [۱۵۸۰]     ویرایش
رود ایلی‌؛ ایلی‌ [۱۵۸۱]    
ایمان (باور) [۱۵۸۲]     ویرایش
غایرخان اینالجق‌؛ اینالجق‌؛ غایرخان [۱۵۸۳]    
اینالو [۱۵۸۴]    
حسام‌الدین‌ سنقر اینانج‌؛ حسام‌الدین‌ سنقر؛ اینانج‌ [۱۵۸۵]    
اینجو (اصطلاح مغولی) [۱۵۸۶]    
اینجو (دودمان) [۱۵۸۷]    
اینگوش‌ [۱۵۸۸]    
ولادیمیر الکسیویچ‌ ایوانف‌ [۱۵۸۹]    
ایوبیان‌ [۱۵۹۰]     ویرایش
بابا (تصوف) [۱۵۹۱]    
بابا الیاس‌ خراسانی‌ [۱۵۹۲]     ویرایش
احمدبابا تنبکتی‌ [۱۵۹۳]     ویرایش
مقبره باباحاتم‌؛ باباحاتم‌ [۱۵۹۴]     ویرایش
باباخان‌ چاپرشلو [۱۵۹۵]    
شهر باباداغی‌؛ باباداغی‌ [۱۵۹۶]     ویرایش
مقبره بابا رکن‌الدین‌ [۱۵۹۷]    
بابا سماسی‌ [۱۵۹۸]     ویرایش
بابا سنکو [۱۵۹۹]     ویرایش
باباشاه‌ اصفهانی‌ [۱۶۰۰]     ویرایش
بابا طاهر [۱۶۰۱]     ویرایش

جلد یازدهم

[ویرایش]

بابافرج تبریزی [۱۶۰۲]     ویرایش•
مقبره بابا قاسم؛ مقبره باباقاسم؛ بابا قاسم ویرایش و تغییرمسیر داده شود.•
باب‌الان [۱۶۰۳]    
مقبره بابا لقمان [۱۶۰۴]     ویرایش و تغییرمسیر داده شود.•
خاندان بابان [۱۶۰۵]     ویرایش•
جنبش بابایی [۱۶۰۶]     ویرایش•
ابوالقاسم بابر [۱۶۰۷]    
ظهیرالدین محمد بابر [۱۶۰۸]     ویرایش•
محمد بن محمد بابرتی [۱۶۰۹]     ویرایش•
بابک خرمدین [۱۶۱۰]     ویرایش•
بابل (به کسر باء) [۱۶۱۱]     ویرایش•
بابل (به ضم باء) [۱۶۱۲]    
بابلیون [۱۶۱۳]     ویرایش•
باب‌المندب [۱۶۱۴]    
باتو [۱۶۱۵]     ویرایش•
باج [۱۶۱۶]     ویرایش•
باجدا [۱۶۱۷]     ویرایش•
باجربقی [۱۶۱۸]    
باجرما [۱۶۱۹]    
باجروان [۱۶۲۰]     ویرایش•
باجلان [۱۶۲۱]     ویرایش•
باجه (شهری در اندلس) [۱۶۲۲]    
باجه (شهری در آفریقیه) [۱۶۲۳]    
باچرانلو [۱۶۲۴]    
ابوالحسن باخرزی [۱۶۲۵]     ویرایش•
ابوالمعالی باخرزی [۱۶۲۶]     ویرایش و تغییرمسیر داده شود.•
ابوالمفاخر باخرزی [۱۶۲۷]     ویرایش•
باخمرا [۱۶۲۸]    
باد [۱۶۲۹]     ویرایش•
بادس [۱۶۳۰]     ویرایش•
بادسی [۱۶۳۱]     ویرایش•
بادغیس [۱۶۳۲]     ویرایش•
بادگیر [۱۶۳۳]    
بادلیان [۱۶۳۴]    
بادیه [۱۶۳۵]    
باذان [۱۶۳۶]     ویرایش•
باذل مشهدی [۱۶۳۷]     ویرایش•
بارابه [۱۶۳۸]    
باران [۱۶۳۹]     ویرایش•
باربیه دومنار [۱۶۴۰]    
بارتولد [۱۶۴۱]    
بارزانی [۱۶۴۲]    
بارسلون [۱۶۴۳]     ویرایش•
بارکزایی [۱۶۴۴]    
باروت [۱۶۴۵]    
محمود سامی بارودی [۱۶۴۶]    
الباره [۱۶۴۷]    
بازداری [۱۶۴۸]    
ده بازرگان [۱۶۴۹]     ویرایش•
بازگشت ادبی [۱۶۵۰]     ویرایش•
باسک [۱۶۵۱]    
باسیان [۱۶۵۲]    
باشقیرستان [۱۶۵۳]    
باشماقلق [۱۶۵۴]    
باطرقانی [۱۶۵۵]     ویرایش•
ایالت باطنه [۱۶۵۶]     ویرایش و تغییرمسیر داده شود.•
باعلوی [۱۶۵۷]     ویرایش•
باعونی [۱۶۵۸]     ویرایش•
باعیناثا [۱۶۵۹]    
باغ [۱۶۶۰]     ویرایش•
باغملک [۱۶۶۱]    
بافقیه [۱۶۶۲]     ویرایش شود.•
باقرخان [۱۶۶۳]     ویرایش•
ابوبکر باقلانی [۱۶۶۴]     ویرایش•
محمود عبدالباقی [۱۶۶۵]     ویرایش•
عبدالباقی باقی اصفهانی [۱۶۶۶]     ویرایش•
عباسقلی‌آقا باکیخانف [۱۶۶۷]    
بالتاچی محمدپاشا [۱۶۶۸]    
بالش [۱۶۶۹]    
اعلامیه بالفور [۱۶۷۰]    
بالکار [۱۶۷۱]     ویرایش•
بالکان [۱۶۷۲]     ویرایش•
جنگ‌های بالکان [۱۶۷۳]    
باله‌وند [۱۶۷۴]    
بالی [۱۶۷۵]    
بالی افندی [۱۶۷۶]     ویرایش•
بالیم سلطان [۱۶۷۷]    
بامدی [۱۶۷۸]    
بانک‌داری [۱۶۷۹]    
بانو گشسب‌نامه [۱۶۸۰]    
شهرک بانیاس [۱۶۸۱]     ویرایش•
حسین باوردی [۱۶۸۲]    
این باوی [۱۶۸۳]    
باویه [۱۶۸۴]    
سلطان باهو [۱۶۸۵]     ویرایش•
بایجو [۱۶۸۶]    
بایدو [۱۶۸۷]     ویرایش•
بایزید اول [۱۶۸۸]     قسمت مربوطه درج شود.•
بایزید دوم [۱۶۸۹]     قسمت مربوطه درج شود.•
بایسنقر میرزا (فرزند شاهرخ) [۱۶۹۰]    
بایسنقر میرزا (نواده تیمور گورکانی) [۱۶۹۱]    
بایقرا [۱۶۹۲]    
بایکال [۱۶۹۳]    
غلام‌علی بایندر [۱۶۹۴]    
باینگان [۱۶۹۵]    
بائوچی [۱۶۹۶]    
عبدالواحد بن نصر مخزومی نصیبی ببغاء [۱۶۹۷]    
بتاله [۱۶۹۸]    
بتدین [۱۶۹۹]    
بترونی [۱۷۰۰]     ویرایش•
بتم [۱۷۰۱]    
بث الشکوی [۱۷۰۲]    
بجاق [۱۷۰۳]    
بجنور [۱۷۰۴]    
بجور [۱۷۰۵]    
بجه [۱۷۰۶]     تغییرمسیر پاک و این مقاله اضافه شود.•
بجیله [۱۷۰۷]     ویرایش•
بچاقچی [۱۷۰۸]     ویرایش•
محمد بن اسحق بحاثی زوزنی [۱۷۰۹]    
ولید بن عبید بحتری [۱۷۱۰]     ویرایش•
بحر (عروض) [۱۷۱۱]    
بحرالغزال؛ بحر الغزال [۱۷۱۲]    
محمد بن عمر بحرق [۱۷۱۳]     ویرایش•
بحر محیط [۱۷۱۴]    
قاضی محمود بحری [۱۷۱۵]    
بحرین [۱۷۱۶]     ویرایش•
استان بحیره [۱۷۱۷]    
بخار [۱۷۱۸]     ویرایش•
بخارا [۱۷۱۹]    
بخارای شریف [۱۷۲۰]    
محمد بن اسماعیل جعفی بخاری [۱۷۲۱]     ویرایش و تغییرمسیر داده شود.•
باقر بن عثمان بخاری اوچی [۱۷۲۲]     ویرایش•
صلاح بن مبارک بخاری [۱۷۲۳]    
احمد بن محمد بخاری ارفنجی [۱۷۲۴]    
محمد بخت خان [۱۷۲۵]    
بختگان؛ نیریز [۱۷۲۶]    
بخت النصر [۱۷۲۷]    
بختیه [۱۷۲۸]    
خواجه قطب‌الدین بن کمال‌الدین بختیارکاکی؛ خواجه قطب‌الدین بختیارکاکی [۱۷۲۹]     ویرایش•
بختیارنامه [۱۷۳۰]    
ایل بختیاری [۱۷۳۱]    
شهر بخراء؛ بخراء [۱۷۳۲]     ویرایش•
بخش [۱۷۳۳]    
بخل؛ صفت بخل [۱۷۳۴]     ویرایش•
بداهه [۱۷۳۵]    #
بدائون [۱۷۳۶]    
عبدالقادر بن ملوک‌شاه بدائونی؛ عبدالقادر بن ملوک‌شاه بداؤنی [۱۷۳۷]     ویرایش و تغییرمسیر داده شود.•
بدخشان [۱۷۳۸]    
ملامحمد بدخشی (شاعر) [۱۷۳۹]    
ملک‌الشعراء مولانا بدخشی سمرقندی [۱۷۴۰]    
ملاشاه بدخشی؛ شاه محمد بدخشی [۱۷۴۱]     ویرایش•
ملامحمد بدخشی (صوفی)؛ ملامحمد بدخشی [۱۷۴۲]     ویرایش•
نورالدین جعفر بدخشی [۱۷۴۳]    
غزوه بدر [۱۷۴۴]     ویرایش•
پیر بدرالدین بهاری بدر [۱۷۴۵]     ویرایش و تغییرمسیر داده شود.•
میرزا احمد بدر [۱۷۴۶]    
ابوالنجم امیرالجیوش بدرالجمالی؛ بدرالجمالی [۱۷۴۷]     ویرایش•
بدر بن عبدالله بدرالحمامی [۱۷۴۸]    
بدرخان پاشا [۱۷۴۹]     ویرایش•
بدر خشنی [۱۷۵۰]    
بدرالدین ابراهیم [۱۷۵۱]    
بدرالدین بن قاضی سماونه [۱۷۵۲]     ویرایش•
بدرالدین بن مالک [۱۷۵۳]    
بدرالدین تستری [۱۷۵۴]     ویرایش•
بدرالدین غزنوی دهلوی [۱۷۵۵]     ویرایش•
بدرالدین غزی [۱۷۵۶]    
بدرالدین کشمیری [۱۷۵۷]     ویرایش و تغییرمسیر داده شود.•
ابوالنجم بن خیر بدر معتضدی [۱۷۵۸]    
بدریه قدس [۱۷۵۹]     قسمت مربوطه درج شود.•
بدریه جبل قاسیون [۱۷۶۰]     قسمت مربوطه درج شود.•
زین العابدین بدشاه کشمیری [۱۷۶۱]    
بدعیه [۱۷۶۲]     ویرایش شود.•
بدل (نحو عربی)؛ بدل (نحو) [۱۷۶۳]    
بدوی [۱۷۶۴]     تغییرمسیر پاک و این مقاله جایگزین شود.•
بدوئن [۱۷۶۵]    
بدیع بن محمد بدیع بلخی [۱۷۶۶]    
بدیع‌الزمان ترکوسگزی [۱۷۶۷]    
بدیع‌الزمان میرزا تیموری [۱۷۶۸]    
یوسف بدیعی سمرقندی [۱۷۶۹]     ویرایش شود.•
بدیعیه [۱۷۷۰]     ویرایش•
بدیغورس [۱۷۷۱]     ویرایش•
بدیهه‌سرایی [۱۷۷۲]    
علی بن محمد بدیهی [۱۷۷۳]    
بدیهیات [۱۷۷۴]     تغییرمسیر پاک و این مقاله اضافه شد.•
بذ [۱۷۷۵]    
بر [۱۷۷۶]     تغییرمسیر پاک و این مقاله اضافه شود.•
دیوان بر [۱۷۷۷]    
براء بن معرور [۱۷۷۸]     ویرایش•
برات (فقه) [۱۷۷۹]    
برات (ولایت) [۱۷۸۰]    
برادری [۱۷۸۱]     ویرایش•
برادوست [۱۷۸۲]     ویرایش•
خلف بن ابی القاسم براذعی [۱۷۸۳]     ویرایش•
ناحیه برار [۱۷۸۴]    
برازجان [۱۷۸۵]     ویرایش•
براق‌بابا بن عزالدین کیکاووس [۱۷۸۶]     ویرایش شود.•
براق حاجب [۱۷۸۷]    
حسین بن احمد براقی [۱۷۸۸]     ویرایش•
برانس [۱۷۸۹]    
مجدالملک اسعد براوستانی [۱۷۹۰]     ویرایش و تغییرمسیر داده شود.•
ادوارد گرنویل براون [۱۷۹۱]    
براهویی [۱۷۹۲]     ویرایش•
برائت [۱۷۹۳]     ویرایش•
بربر [۱۷۹۴]     تغییرمسیر پاک و این مقاله جایگزین شود.•
بربرا [۱۷۹۵]     ویرایش•
بربری [۱۷۹۶]    
بربشتر [۱۷۹۷]    
برج البراجنه [۱۷۹۸]     ویرایش•
برج طغرل [۱۷۹۹]    
ابوالفتح برجوان [۱۸۰۰]    
محمد بن یحیی غسانی برجی [۱۸۰۱]    
برخوار و میمه [۱۸۰۲]    
برخوردار فراهی [۱۸۰۳]    
بردسیر [۱۸۰۴]    
برده (قصیده)؛ برأة [۱۸۰۵]    
بردی [۱۸۰۶]    
بنی برزال [۱۸۰۷]    
احمد بن محمد برزلی [۱۸۰۸]     ویرایش•
برزند [۱۸۰۹]    
برزویه [۱۸۱۰]     تغییرمسیر پاک و این مقاله جایگزین شود.•
برس [۱۸۱۱]     تغییرمسیر پاک و این مقاله جایگزین شود.•
برساوش [۱۸۱۲]    
قبیله برسخان [۱۸۱۳]    
برسق [۱۸۱۴]    
حافظ رجب بن محمد برسی [۱۸۱۵]     ویرایش و تغییرمسیر داده شود.•
مسجدجامع برسیان [۱۸۱۶]     ویرایش•
برطاس؛ برداس [۱۸۱۷]    
برغش (پادشاه زنگبار) [۱۸۱۸]    
برغش (پایتخت) [۱۸۱۹]    
محمد بن ابراهیم برغشی [۱۸۲۰]    
اتحادیه برغواطه [۱۸۲۱]    
برغوثیه [۱۸۲۲]     ویرایش•
برف [۱۸۲۳]     ویرایش•
برق [۱۸۲۴]     ویرایش•
احمد بن محمد برقانی [۱۸۲۵]     ویرایش•
برقوق [۱۸۲۶]    
برقه [۱۸۲۷]     ویرایش•
حجاج بن عبدالله صریمی برک [۱۸۲۸]     ویرایش و تغییرمسیر داده شود.•
برکت [۱۸۲۹]     ویرایش.•
محمد بن پیرعلی برکوی [۱۸۳۰]     ویرایش و تغییرمسیر داده شود.•
برکه‌خان [۱۸۳۱]     ویرایش•
ابوالمظفر برکیارق [۱۸۳۲]    
شهر برلس [۱۸۳۳]    

جلد دوازدهم

[ویرایش]

برنئو [۱۸۳۴]    #
سوره بروج [۱۸۳۵]     ویرایش•
سید حسین طباطبایی بروجردی [۱۸۳۶]     ویرایش•
برهان‌الدین احمد [۱۸۳۷]     ویرایش و تغییرمسیر داده شود.•
برهان‌الدین غریب [۱۸۳۸]     ویرایش و تغییرمسیر داده شود.•
برهان مآثر [۱۸۳۹]    
برید [۱۸۴۰]     ویرایش•
بزاخه (چاه)؛ بزاخه [۱۸۴۱]     ویرایش•
بزرگ بن شهریار [۱۸۴۲]     ویرایش•
بزرگمهر پسر بختگ [۱۸۴۳]    
برغش شیرازی [۱۸۴۴]    
بزمان [۱۸۴۵]    
پزنتی؛ بزنطی [۱۸۴۶]     بزنطی تغییرمسیر داده شود.•
ابوجعفر احمد بن محمد بزنطی [۱۸۴۷]     ویرایش و تغییرمسیر داده شود.•
شهر بست [۱۸۴۸]    
بستان [۱۸۴۹]    #
بستان‌آباد؛ بستان آباد [۱۸۵۰]    
بستان‌زاده [۱۸۵۱]     ویرایش#
ابواسحق بسحاق اطعمه [۱۸۵۲]    
خاندان بسطامی؛ خاندان بسطام [۱۸۵۳]     ویرایش•
عبدالرحمان بن علی بسطامی [۱۸۵۴]    
بسطه [۱۸۵۵]    #
جنگ بسوس؛ بسوس [۱۸۵۶]     ویرایش•
بسیط اسپانیایی؛ آلباثته [۱۸۵۷]    
بسیط و مرکب [۱۸۵۸]     ویرایش شود.•
البشارات [۱۸۵۹]    
بشار مرغزی [۱۸۶۰]    
عبدالله بن احمد عذری بشیشی [۱۸۶۱]    
محمد بن ابراهیم بشتکی [۱۸۶۲]    
احمد بن محمد خارزنگی بشتی [۱۸۶۳]    
بشر بن ابی خازم [۱۸۶۴]     ویرایش•
ابوعمرو بشر بن بری [۱۸۶۵]    
ابوسهل بشر بن معتمر هلالی؛ بشر بن معتمر [۱۸۶۶]     ویرایش•
بشرویه [۱۸۶۷]    
بصره (شهر مغرب اقصی) [۱۸۶۸]    
شهر بصری؛ بصری [۱۸۶۹]    
بصیری [۱۸۷۰]    
محمد بن فاتک بطائحی [۱۸۷۱]    
بطحاء [۱۸۷۲]     تغییرمسیر پاک و این مقاله جایگزین شود.•
بطروش [۱۸۷۳]    
بطریق [۱۸۷۴]    
بطلیوس [۱۸۷۵]    
بطن (مراتب انسان عرب) [۱۸۷۶]    
بطنان [۱۸۷۷]    
بطیحه [۱۸۷۸]    
بعثت [۱۸۷۹]     ویرایش•
بعقوبه [۱۸۸۰]    
بعلبک [۱۸۸۱]    
خداش بن بشر بعیث مجاشعی؛ بعیث مجاشعی [۱۸۸۲]     ویرایش•
بغای صغیر [۱۸۸۳]    
بغای کبیر [۱۸۸۴]    
پیمان بغداد [۱۸۸۵]    
بغداد خاتون [۱۸۸۶]    
عبدالله بن عبدالعزیز بغدادی [۱۸۸۷]    
بغراجق [۱۸۸۸]    
بغراس [۱۸۸۹]    
بکر بن عبدالعزیز عجلی [۱۸۹۰]    
بکر بن نطاح [۱۸۹۱]    
قبیله بکر بن وائل؛ بکر بن وائل [۱۸۹۲]    
بکریه (فرقه) [۱۸۹۳]     ویرایش•
بکسر [۱۸۹۴]    
بکیر بن وشاح [۱۸۹۵]    
بگ؛ بیگ، بیک، بک؛ پیگ؛ بی [۱۸۹۶]    
بنی بگتکین [۱۸۹۷]    
بگ‌زاده [۱۸۹۸]    
عبدالله بن عزوز مراکشی [۱۸۹۹]    
بلاط (مکان) [۱۹۰۰]     ویرایش•
ملااشرف دیری بلبل [۱۹۰۱]    
بلبلستان (کتاب) [۱۹۰۲]    
بلج بن بشر [۱۹۰۳]     ویرایش#
بلخان [۱۹۰۴]    #
بلدیه (روزنامه) [۱۹۰۵]    
بلعرب بن سلطان [۱۹۰۶]    
خاندان بلعمی [۱۹۰۷]    
بلغار [۱۹۰۸]    #
بلغارستان [۱۹۰۹]    
نورالدولة بن بهرام بلک [۱۹۱۰]    
بلگرام [۱۹۱۱]    
بلمه [۱۹۱۲]    #
بلنجر [۱۹۱۳]    
بلنسیه [۱۹۱۴]    
بلوغ؛ بلوغ شرعی [۱۹۱۵]     ویرایش•
بلوک [۱۹۱۶]    
بلوک‌باشی [۱۹۱۷]    
احمد بن علی بلوی [۱۹۱۸]    
محمد بن احمد بلوی [۱۹۱۹]    
بله‌برون [۱۹۲۰]    
بم [۱۹۲۱]    
بناب [۱۹۲۲]    
امان‌الله بن نورالله بنارسی [۱۹۲۳]     ویرایش#
بناکت [۱۹۲۴]    
بناورت [۱۹۲۵]    
بند [۱۹۲۶]    
قوام‌الدین فتح بن علی بنداری‌؛ فتح بن علی بنداری‌اصفهانی [۱۹۲۷]     ویرایش•
بند امیر عضدی [۱۹۲۸]    #
بندر گز [۱۹۲۹]    #
ادبیات بنگالی [۱۹۳۰]    
بنگلور [۱۹۳۱]    
بنگناپاله [۱۹۳۲]    
شهر بنو [۱۹۳۳]    
بنور [۱۹۳۴]    
بنه [۱۹۳۵]    #
بنها [۱۹۳۶]    #
بنی اسرائیل [۱۹۳۷]    
بنی افطس [۱۹۳۸]    
فیض‌الله بن زین‌العابدین بنیانی [۱۹۳۹]    
بنی ایناق [۱۹۴۰]    
بنیچه [۱۹۴۱]    
بنی ساسان [۱۹۴۲]    
بنی سویف [۱۹۴۳]    
بنی ملال [۱۹۴۴]    
بنی منجم [۱۹۴۵]    
بوداپست [۱۹۴۶]    
بوردور [۱۹۴۷]    
بنی بوری [۱۹۴۸]    
بوزآبه؛ بوز ابه [۱۹۴۹]    
درویش‌علی بوزجانی [۱۹۵۰]     ویرایش شود.•
بوستان‌سعدی [۱۹۵۱]     ویرایش شود.•
بوسلیک [۱۹۵۲]    #

جلد سیزدهم

[ویرایش]

زبان بوسنیایی [۱۹۵۳]    
بوطیقا [۱۹۵۴]     ویرایش شود.•
بوقا [۱۹۵۵]    
بوکان [۱۹۵۶]    
بوگرا [۱۹۵۷]    
بولاق [۱۹۵۸]    
مطبعه بولاق [۱۹۵۹]    
بومسلم رازی [۱۹۶۰]    
بونت [۱۹۶۱]    
جنگ بویب [۱۹۶۲]    
بویراحمدی [۱۹۶۳]    
بوئین زهرا [۱۹۶۴]    
بهاءالدوله حسینی نوربخش [۱۹۶۵]    
بهاءالدین محمد بن مؤید بغدادی [۱۹۶۶]    
بهاءالدین بن حنا [۱۹۶۷]    
بهاءالدین محمد جوینی [۱۹۶۸]    
بهاءالدین سلطان ولد [۱۹۶۹]     ویرایش و تغییرمسیر داده شود.•
بهاءالدین مرغینانی [۱۹۷۰]    
بهاءالدین نقشبند [۱۹۷۱]     ویرایش و تغییرمسیر داده شود.•
بهادر [۱۹۷۲]    
بهادرشاه گجراتی [۱۹۷۳]    
بهادرشاه گورکانی [۱۹۷۴]     پس از اتمام مقاله، دوباره تبدیل به دو مقاله مجزا شود.•
شهر بهار [۱۹۷۵]    
ماهنامه بهار [۱۹۷۶]    
ایالت بهار، [۱۹۷۷]    
احمد بهار [۱۹۷۸]     ویرایش و تغییرمسیر داده شود.•
محمدتقی ملک‌الشعرای بهار [۱۹۷۹]     ویرایش و تغییرمسیر داده شود.•
محمدعلی بهار اصفهانی [۱۹۸۰]    
به‌اردشیر [۱۹۸۱]    
میرزا نصرالله بهارشیروانی [۱۹۸۲]    
بهارعجم [۱۹۸۳]     ویرایش و تغییرمسیر داده شود.•
بهارلو [۱۹۸۴]    
بهاروند [۱۹۸۵]    
بهاری [۱۹۸۶]    
بهاریه [۱۹۸۷]    
بهاسا [۱۹۸۸]    
بهاولپور [۱۹۸۹]    
فرقه بهائیت [۱۹۹۰]     ویرایش و تغییرمسیر داده شود.•
بهبهان [۱۹۹۱]    
بهجةالروح [۱۹۹۲]    
بهداروند [۱۹۹۳]    
گویش بهدینان [۱۹۹۴]    
قبیله بهراء [۱۹۹۵]    
ابوالمظفر بهرام [۱۹۹۶]    
بهرام بن مردان‌شاه [۱۹۹۷]    
بهرام پژدو [۱۹۹۸]    
بهرام چوبین [۱۹۹۹]     ویرایش شود.•
بهرام شاه بن فرخ شاه [۲۰۰۰]     ویرایش و تغییرمسیر داده شود.•
بهرام شاه غزنوی [۲۰۰۱]    
بهرام میرزا صفوی [۲۰۰۲]    
مهدی بهرامی [۲۰۰۳]    
بهرت‌پور؛ بهرتپور؛ بهرت پور [۲۰۰۴]    
صمد بهرنگی [۲۰۰۵]    
بهروچ؛ بروچ [۲۰۰۶]    
بهروزخان؛ بهروز خان [۲۰۰۷]    
بهشت [۲۰۰۸]     ویرایش•
بهشهر [۲۰۰۹]    
بهقباد [۲۰۱۰]    
بهلول (فرمانروا) [۲۰۱۱]    
بهلول (هفته‌نامه) [۲۰۱۲]    
بهلول لودی [۲۰۱۳]    
بهمن؛ ماه بهمن [۲۰۱۴]    
بهمن جادویه [۲۰۱۵]    
بهمن شاه [۲۰۱۶]    
بهمنشیر [۲۰۱۷]    
بهمن‌گان [۲۰۱۸]    
بهمن میرزا [۲۰۱۹]    
بهمنیان [۲۰۲۰]    
بهوپال [۲۰۲۱]    
قبیله بیات؛ بیات [۲۰۲۲]    
بیارجمند [۲۰۲۳]    
بیاسه [۲۰۲۴]    
ابوالحجاج یوسف بن محمد بیاسی [۲۰۲۵]     ویرایش و تغییرمسیر داده شود.•
ابوجعفر بیاضی [۲۰۲۶]    
علم بیان [۲۰۲۷]     ویرایش شود.•
بیانه [۲۰۲۸]    
مصطفی بیانی [۲۰۲۹]    
بیبرس [۲۰۳۰]    
ملک‌مظفر رکن‌الدین بیبرس [۲۰۳۱]    
بیبرس بندق‌داری [۲۰۳۲]    
بیت جبرین [۲۰۳۳]    
بیت‌الحکمه [۲۰۳۴]    
بیت‌لحم [۲۰۳۵]     ویرایش شود.•
بیت‌المال [۲۰۳۶]    
عبدالله بیتوشی [۲۰۳۷]     ویرایش و تغییرمسیر داده شود.•
بیتیکچی [۲۰۳۸]    
بیجاپور [۲۰۳۹]    
بیجار [۲۰۴۰]    
وادی بیحان [۲۰۴۱]    
نشریه بیدار [۲۰۴۲]    
بیداری اسلامی [۲۰۴۳]    
بیدر [۲۰۴۴]    
ابوالمعانی بیدل [۲۰۴۵]     ویرایش و تغییرمسیر داده شود.•
ابوبکر بن علی صنهاجی‌بیذق [۲۰۴۶]     ویرایش•
بیرام پاشا [۲۰۴۷]    
طریقه بیرامیه [۲۰۴۸]     ویرایش و تغییرمسیر داده شود.•
بیرانوند [۲۰۴۹]    
بیرجند [۲۰۵۰]    
نظام‌الدین بیرجندی [۲۰۵۱]     ویرایش و تغییرمسیر داده شود.•
بئر السبع [۲۰۵۲]     ویرایش•
بیرقدار [۲۰۵۳]    
بیروت [۲۰۵۴]     ویرایش•
محمد بن احمد بیرونی خوارزمی [۲۰۵۵]    
شهر بیره؛ البیره [۲۰۵۶]    
بیره جک [۲۰۵۷]    
شهر بیسان [۲۰۵۸]    
بیستگانی [۲۰۵۹]    
بیشاپور [۲۰۶۰]    
بیشکک [۲۰۶۱]    
بیضا [۲۰۶۲]    
عبدالله بن عمر بیضاوی شیرازی [۲۰۶۳]     ویرایش و تغییرمسیر داده شود.•
بیع [۲۰۶۴]     ویرایش•
بیعت [۲۰۶۵]     ویرایش•
محمد بن احمد طاهری بی‌غمی [۲۰۶۶]    
بی‌کند [۲۰۶۷]    
بیگدلی [۲۰۶۸]    
بیگ‌لربیگی [۲۰۶۹]    
بیلقان [۲۰۷۰]    
بیلک قبچاقی [۲۰۷۱]    
بیله‌سوار [۲۰۷۲]    
بیلیتن [۲۰۷۳]    
بیمارستان [۲۰۷۴]     ویرایش•
بینالود [۲۰۷۵]    
میرجعفربیک بینش کشمیری [۲۰۷۶]    
بینه (دلیل) [۲۰۷۷]     ویرایش•
اهل بیوتات [۲۰۷۸]    
بیوتات سلطنتی [۲۰۷۹]    
بیهس بن صهیب [۲۰۸۰]    
بیهق [۲۰۸۱]    
ابراهیم بن محمد بیهقی [۲۰۸۲]    
ابوبکر بیهقی [۲۰۸۳]     ویرایش و تغییرمسیر داده شود.•
ابوالفضل بیهقی [۲۰۸۴]    
پاپوس [۲۰۸۵]    
پاپیروس [۲۰۸۶]    
پادزهر [۲۰۸۷]    
پادشاه خاتون [۲۰۸۸]    
پاراچنار [۲۰۸۹]    
پارغر [۲۰۹۰]    
پازوکی [۲۰۹۱]    
پاسارویتز [۲۰۹۲]    
عثمان پاسبان اوغلو [۲۰۹۳]    
پاسه [۲۰۹۴]    
پاشا [۲۰۹۵]    
پاکدشت [۲۰۹۶]    
پاگشا [۲۰۹۷]    
پالمبانگ [۲۰۹۸]    
عبدالصمد پالمبانی [۲۰۹۹]    
پالنپور [۲۱۰۰]    
پامپلونا [۲۱۰۱]    
پامیر [۲۱۰۲]    
پامیری [۲۱۰۳]    
پان‌ترکیسم [۲۱۰۴]    
پان‌تورانیسم [۲۱۰۵]    
پاندوا [۲۱۰۶]    
پانی‌پت [۲۱۰۷]    
ثناءالله پانی‌پتی عثمانی [۲۱۰۸]     ویرایش و تغییرمسیر داده شود.•
پاوه [۲۱۰۹]    
مجدالدین محمد پاییزی نسوی [۲۱۱۰]    
پترونه خلیل [۲۱۱۱]    
پتنه [۲۱۱۲]    
پتنی [۲۱۱۳]     تغییرمسیر پاک و این مقاله جایگزین شود.•
پته [۲۱۱۴]    
پچنگ‌ها [۲۱۱۵]    
پچوی [۲۱۱۶]    
پراچی [۲۱۱۷]    
پرت سعید [۲۱۱۸]    
پرت سودان [۲۱۱۹]    
میرزا علی‌رضا پرتو اصفهانی [۲۱۲۰]    
پرچم (روزنامه) [۲۱۲۱]    
پرده‌داری [۲۱۲۲]    
پرک [۲۱۲۳]    
پرگنه [۲۱۲۴]    
پرلاک [۲۱۲۵]    
خاندان پروانه [۲۱۲۶]    
نشریه پرورش [۲۱۲۷]    
پری‌خان خانم [۲۱۲۸]    
پریزرن [۲۱۲۹]    
پریشتینا [۲۱۳۰]    
پریلپ [۲۱۳۱]    
پریم [۲۱۳۲]    
محمدتقی‌خان پسیان [۲۱۳۳]    
پشاپویه [۲۱۳۴]    
پشتکوه [۲۱۳۵]    
ادبیات پشتو [۲۱۳۶]    
پکتیا [۲۱۳۷]    
پل دختر [۲۱۳۸]    
پلدشت [۲۱۳۹]    
پل‌سفید [۲۱۴۰]    
پلونه [۲۱۴۱]    
پلیس جنوب [۲۱۴۲]    
پلینی کهین [۲۱۴۳]    
پماک [۲۱۴۴]    
پمبا [۲۱۴۵]    
پنانگ [۲۱۴۶]    
پنجاب [۲۱۴۷]    
زبان پنجابی [۲۱۴۸]    
ادبیات پنجابی [۲۱۴۹]    
پنجده [۲۱۵۰]    
پنج‌شیر [۲۱۵۱]    
پنجه مریم [۲۱۵۲]    
پنجیکنت [۲۱۵۳]    
آرتور اپهام پوپ [۲۱۵۴]    
ابن بها [۲۱۵۵]    
پورتونوو [۲۱۵۶]    
تاج‌الدین احمد پورخطیب گنجه‌ای [۲۱۵۷]    
ابراهیم پورداود [۲۱۵۸]    

جلد چهاردهم

[ویرایش]

پوشنگ [۲۱۵۹]    
پول [۲۱۶۰]     ویرایش شود.•
یاکوب ادوارد پولاک‌ [۲۱۶۱]     ویرایش شود.•
پولیساریو [۲۱۶۲]    
پونتیاناک [۲۱۶۳]    
پونه [۲۱۶۴]    
پهلوان [۲۱۶۵]    
پهلوان اسد خراسانی [۲۱۶۶]    
زبان و ادبیات پهلوی [۲۱۶۷]    
سلسله پهلوی [۲۱۶۸]    
پیاس؛ قاچیق [۲۱۶۹]    
عبدالرحمان پیاله پاشا [۲۱۷۰]    
پیامی مروی [۲۱۷۱]    
غیاث‌الدین پیراحمد خوافی [۲۱۷۲]    
پیران؛ ایل پیران [۲۱۷۳]    
پیرانشهر [۲۱۷۴]    
پیربازار [۲۱۷۵]    
بقعه پیربکران [۲۱۷۶]     ویرایش شود.•
ابوالفتح میرزا پیربوداق [۲۱۷۷]    
محمدعلی پیرزاده نائینی [۲۱۷۸]    
پیرشمس‌الدین [۲۱۷۹]    
پیرعلی دده [۲۱۸۰]    
پیرعلی جامی؛ پیر علی جامی [۲۱۸۱]    
پیرمحمد (امیر تیموری) [۲۱۸۲]    
پیرمحمد پسر عمرشیخ [۲۱۸۳]    
محیی‌الدین پیری رئیس [۲۱۸۴]    
پیری محمدپاشا [۲۱۸۵]    
پیشاور [۲۱۸۶]    
پیشکار [۲۱۸۷]    
پیشکش [۲۱۸۸]    
پیشکوه [۲۱۸۹]    
پیشوا [۲۱۹۰]    
پیله‌وری [۲۱۹۱]    
تابعی (تخلص شاعر) [۲۱۹۲]    
تابعین [۲۱۹۳]     ویرایش•
تابوت [۲۱۹۴]     ویرایش•
تابوره [۲۱۹۵]    
تات [۲۱۹۶]    
تاتار؛ قوم تاتار [۲۱۹۷]     ویرایش•
تاتارستان [۲۱۹۸]    
تاتی؛ زبان تاتی [۲۱۹۹]    
محسن تأثیر تبریزی؛ محسن تاثیر تبریزی [۲۲۰۰]    
تاج (کلاه جواهرنشان) [۲۲۰۱]     ویرایش•
تاج (تخلص شاعر)، [۲۲۰۲]     پس از تکمیل و درج، تبدیل به سه مقاله نیز شود.•
خالد بن ربیع کاتب طورانی هروی [۲۲۰۳]    
طاووس خانم تاج‌الدوله اصفهانی [۲۲۰۴]    
ابن حنا؛ تاج‌الدین بن حناء [۲۲۰۵]    
تاج‌الدین بن زکریا [۲۲۰۶]    
علی بن عبدالله تاج‌الدین تبریزی [۲۲۰۷]    
تاج‌الدین علیشاه [۲۲۰۸]    
تاج‌الدین مکی [۲۲۰۹]    
علی‌محمد تاج‌العلما [۲۲۱۰]    
محمود بن حمزه تاج‌القراء کرمانی [۲۲۱۱]    
آفاق‌الدوله تاج‌ماه [۲۲۱۲]    
ابوالغنائم مرزبان تاج‌الملک [۲۲۱۳]    
قوم تاجیک؛ تاجیک [۲۲۱۴]    
تاجیکستان؛ کشور تاجیکستان [۲۲۱۵]     ویرایش•
مدرسه تاجیه؛ تاجیه [۲۲۱۶]    
تادلا؛ تادله [۲۲۱۷]    
عبدالله بن محمد تادلی [۲۲۱۸]    
تارانچی [۲۲۱۹]    
تاری‌خانه دامغان [۲۲۲۰]    
تاریخ جهان‌گشای [۲۲۲۱]     ویرایش•
تاریخ سیستان [۲۲۲۲]     ویرایش•
تاریخ‌نگاری [۲۲۲۳]    
تازا [۲۲۲۴]    
تازه بهار؛ روزنامه تازه بهار [۲۲۲۵]    
تاش فراش [۲۲۲۶]    
تاشکند [۲۲۲۷]    
تافیلالت [۲۲۲۸]    
تاک [۲۲۲۹]    
تاکرنا [۲۲۳۰]    
تاکستان [۲۲۳۱]    
تالش [۲۲۳۲]    
تالشی؛ زبان تالشی [۲۲۳۳]    
تامر ملاط [۲۲۳۴]    
تانزانیا [۲۲۳۵]     ویرایش•
ژان باپتیست تاورنیه‌ [۲۲۳۶]     ویرایش•
تأویل [۲۲۳۷]     ویرایش•
تاهرت [۲۲۳۸]    
تایباد [۲۲۳۹]    
تایی؛ زبان تایی [۲۲۴۰]    
خواجه عبدالله عظیم‌آبادی تأیید هندوستانی [۲۲۴۱]    
تباله [۲۲۴۲]    
تباین [۲۲۴۳]     ویرایش•
تبت (سرزمین) [۲۲۴۴]    
تبرک [۲۲۴۵]     ویرایش•
تبریز [۲۲۴۶]     تبدیل به دو مقاله تبریز (شهرستان) و تبریز (شهر) شود و تغییرمسیرها داده شود.•
تبریز (روزنامه)؛ روزنامه تبریز [۲۲۴۷]    
تبریز (انجمن)؛ انجمن تبریز [۲۲۴۸]    
میرزا آقا تبریزی [۲۲۴۹]    
یارعلی تبریزی [۲۲۵۰]    
یعقوب تبریزی [۲۲۵۱]    
تبسه [۲۲۵۲]    
تبنین [۲۲۵۳]    
ابوسعید تاج‌الدوله تتش [۲۲۵۴]    
تثلیث [۲۲۵۵]     ویرایش؛ تا قرآن کريم و آموزۀ تثليث•
قرآن و تثلیث؛ تثلیث در قرآن [۲۲۵۶]    
خاندان تجانی [۲۲۵۷]     ویرایش•
نشریه تجدد [۲۲۵۸]    
تجدد ادبی [۲۲۵۹]    
تجربه (فلسفه)؛ تجربه [۲۲۶۰]    
تجربه (علوم جدید) [۲۲۶۱]    
تجربه (دوران باستان و دوره اسلامی) [۲۲۶۲]    
تجربه (پزشکی) [۲۲۶۳]    
تجربه دینی [۲۲۶۴]    
محمدشریف تجرید اصفهانی [۲۲۶۵]    
میرحیدر تجرید دهلوی [۲۲۶۶]    
میرمحمدعلی تجرید لاهوری [۲۲۶۷]    
تجرید (علم بدیع) [۲۲۶۸]    
تجرید الاعتقاد [۲۲۶۹]     ویرایش•
تجسم اعمال [۲۲۷۰]     ویرایش•
علی‌رضا تجلی اردکانی شیرازی [۲۲۷۱]    
محمدحسین تجلی کاشانی [۲۲۷۲]    
جمال‌الدین تجلی لاهیجی [۲۲۷۳]    
تجلی [۲۲۷۴]    
تجن [۲۲۷۵]    #•
تجوید [۲۲۷۶]    
تحریر (موسیقی)؛ تحریر [۲۲۷۷]     #•
تحریر (بازنویسی کتب) [۲۲۷۸]    
عبدالعلی تحسین کشمیری [۲۲۷۹]    
میرعطاحسین‌خان تحسین رضوی لکهنوی [۲۲۸۰]    
قاضی عبدالرحمن تحسین پانی‌پتی [۲۲۸۱]    
تحفة العراقین [۲۲۸۲]     ویرایش•
تحلیل و ترکیب [۲۲۸۳]     اضافه بخش باقیمانده•
تحمل حدیث [۲۲۸۴]    
تخارستان [۲۲۸۵]    
تخت جمشید [۲۲۸۶]    #•
تخت سلیمان [۲۲۸۷]     ویرایش•
تخت طاووس [۲۲۸۸]    #•
تخت مرمر [۲۲۸۹]    #•
تخلخل و تکاثف [۲۲۹۰]    
تخلص (علم بدیع)؛ تخلص (صنایع بدیعی) [۲۲۹۱]    
تخییل (علم بدیع) [۲۲۹۲]     تخییل تغییرمسیر داده شود.•
تدلیس (شهر) [۲۲۹۳]    
تدمر [۲۲۹۴]    
تدمیر [۲۲۹۵]    
تدویر (علم بدیع) [۲۲۹۶]    
تذروی ابهری [۲۲۹۷]    
تذکره [۲۲۹۸]     پس از تکمیل، بخش‌های مختلف تفکیک و مقاله جداگانه شود.•
تذهیب [۲۲۹۹]    
میرزا ابوتراب تراب اصفهانی [۲۳۰۰]    
ترابی بلخی [۲۳۰۱]    
ترابی مشهدی [۲۳۰۲]    
ترابی قلندربخش [۲۳۰۳]    
ترابی کرمانی [۲۳۰۴]    
ترابی جمهری [۲۳۰۵]    
تراکیه [۲۳۰۶]    
ترانه‌سرایی [۲۳۰۷]     قسمت مربوطه درج شود.•
تربت [۲۳۰۸]     ویرایش•
تربت جام [۲۳۰۹]    
تربت حیدریه [۲۳۱۰]    
تربه [۲۳۱۱]    

جلد پانزدهم

[ویرایش]

هفته‌نامه تربیت [۲۳۱۲]    
میرزا محمدعلی‌خان تربیت [۲۳۱۳]    
تربیع دایره [۲۳۱۴]     ویرایش•
ترتیل [۲۳۱۵]     ویرایش•
ترجاله [۲۳۱۶]    
عبدالله بن عبدالله میورقی ترجمان [۲۳۱۷]    
ترجمه [۲۳۱۸]     هر بخش که کار نشده، یک مقاله مستقل شود.•
ترجمه تفسیر طبری [۲۳۱۹]     ویرایش•
ترجمه قرآنی [۲۳۲۰]     بخش‌های کار نشده کار بشه.•
ترجیع‌بند و ترکیب‌بند [۲۳۲۱]    
مجلس ترحیم [۲۳۲۲]     ویرایش•
ترخان [۲۳۲۳]     ویرایش•
ترصیع (علم بدیع)؛ ترصیع [۲۳۲۴]     تغییرمسیر به این مقاله تغییر یابد.•
ترصیع (ادبیات فارسی) [۲۳۲۵]    
ترقی (نشریه) [۲۳۲۶]    
ترک (رودخانه) [۲۳۲۷]    
ترک (قوم) [۲۳۲۸]    
ترکاشوند [۲۳۲۹]    #•
ترکان جوان [۲۳۳۰]    
ترکان خاتون [۲۳۳۱]    
ترکستان [۲۳۳۲]     ویرایش•
عهدنامه ترکمانچای؛ قرارداد ترکمانچای [۲۳۳۳]     ویرایش و تغییرمسیر•
قوم ترکمن [۲۳۳۴]     ویرایش•
ترکمنستان؛ کشور ترکمنستان [۲۳۳۵]    
ترکمنی؛ زبان ترکمنی [۲۳۳۶]    
ترکی کشی ایلاقی [۲۳۳۷]    
آقامحمدحسین آغولی ترکی [۲۳۳۸]    
ترکی نورمحلی [۲۳۳۹]    
ادبیات ترکی [۲۳۴۰]     پس از تکمیل، در صورت امکان تفکیک، تفکیک بشه.•
زبان‌های ترکی [۲۳۴۱]    
ترکیه [۲۳۴۲]     پس از تکمیل، در صورت امکان تفکیک، تفکیک بشه.•
ترمذ [۲۳۴۳]     ویرایش•
میرمحمدصالح حسینی اکبرآبادی ترمذی [۲۳۴۴]    
محمدمحفوظ بن عبدالله جاوی ترمسی [۲۳۴۵]    
ترمه [۲۳۴۶]     #•
ترنابازی [۲۳۴۷]     #•
ترنم [۲۳۴۸]    
تریاق [۲۳۴۹]     با مقاله پادزهر ترکیب شود.•
تریاک [۲۳۵۰]     ویرایش•
تزکیه [۲۳۵۱]     ویرایش•
تساخور [۲۳۵۲]    
تسبیت [۲۳۵۳]    
تسبیح (ذکر) [۲۳۵۴]     ویرایش•
تسبیع دایره [۲۳۵۵]    
سعید بن ابراهیم تستری [۲۳۵۶]    
تسعیر [۲۳۵۷]    
تسکین (شاعران) [۲۳۵۸]     در صورت امکان تقسیم هم بشود.•
تسلی (شاعران) [۲۳۵۹]     در صورت امکان تقسیم هم بشود.•
تسلیم (شاعران)، [۲۳۶۰]     در صورت امکان تقسیم هم بشود.•
تسلیم (رضا) [۲۳۶۱]    
تسوج [۲۳۶۲]     ویرایش•
تشبیه در عربی [۲۳۶۳]    
تشبیه در فارسی [۲۳۶۴]    
تشبیه و تنزیه (کلام) [۲۳۶۵]     تلفیق با مقاله تشبیه و تنزیه و ابهام زدایی•
تشبیه و تنزیه (عرفان) [۲۳۶۶]     ابهام زدایی•
علی‌اکبر تشبیهی کاشانی [۲۳۶۷]     تلفیق با مقاله علی‌اکبر تشبیهی‌کاشی
تشخص [۲۳۶۸]     تلفیق با مقاله تشخص فلسفی
آیین تشرف [۲۳۶۹]    
تشریح [۲۳۷۰]     تلفیق با مقاله کالبدشکافی
ایام تشریق [۲۳۷۱]    
تشکیک (منطق و فلسفه) [۲۳۷۲]     ویرایش•
تصحیف [۲۳۷۳]    
تصدیر [۲۳۷۴]    
تصریع [۲۳۷۵]    
تصریف (واژه‌سازی) [۲۳۷۶]    
تعلیم و تربیت در ایران باستان [۲۳۷۷]    
تعلیم و تربیت در دوره اسلامی [۲۳۷۸]    
مجله تعلیم و تربیت [۲۳۷۹]    
تعویذ [۲۳۸۰]    
تغزل [۲۳۸۱]    
بنی تغلب [۲۳۸۲]     تلفیق با قبیله تغلب
خاندان تغلق تیمور [۲۳۸۳]    
تفت [۲۳۸۴]     تلفیق و تقسیم به دو مقاله شهر تفت شهرستان تفت
سعدالدین مسعود بن عمر تفتازانی [۲۳۸۵]     تلفیق با مسعود بن عمر تفتازانی
تفتان [۲۳۸۶]    #•
تفسیر بیضاوی [۲۳۸۷]     ویرایش•
تفسیر طبری [۲۳۸۸]     ویرایش•
تفسیر نعمانی [۲۳۸۹]     ویرایش•

جلد شانزدهم

[ویرایش]

عیسی رقی [۲۳۹۰]    
ناصرالدین تقتمیش [۲۳۹۱]    
تقدمة المعرفه [۲۳۹۲]    
تقدیم اعتدالین [۲۳۹۳]     ویرایش•
تقلید [۲۳۹۴]     نحوه کارکردن سوال شود•
تقوا [۲۳۹۵]     نحوه کارکردن سوال شود•
تقویم (گاهشمار) [۲۳۹۶]     ویرایش•
تقی‌الدین محمد شوشتری [۲۳۹۷]    
تقی‌الدین محمد کاشی [۲۳۹۸]    
سیدحسن تقی‌زاده [۲۳۹۹]     ویرایش•
تقیه بنت غیث [۲۴۰۰]    
تکاب [۲۴۰۱]     #•
تکریتی [۲۴۰۲]     تقسیم به دو مقاله و اعلام برای ابهام‌زدایی•
تکلیف (فقه) [۲۴۰۳]     ویرایش•
تکلیف (کلام) [۲۴۰۴]     ویرایش•
تکیه (مکان) [۲۴۰۵]    
تل باشر [۲۴۰۶]    
محمد بن یوسف شیبانی تلعفری، شهاب‌الدین تلعفری [۲۴۰۷]     ویرایش•
تلمیح [۲۴۰۸]     ویرایش•
تلنگانه [۲۴۰۹]     #•
تمبر [۲۴۱۰]     ویرایش•
تمبوکتو [۲۴۱۱]    
تمثیل (علم بیان) [۲۴۱۲]     ویرایش•
تمثیل (منطق) [۲۴۱۳]     ویرایش•
نشریه تمدن [۲۴۱۴]     #•
محمد بن عبدالله عمری غزی تمرتاشی، محمد بن عبدالله تمرتاشی [۲۴۱۵]     ویرایش•
تمگروت [۲۴۱۶]    
تمنا [۲۴۱۷]    
ابوالحسن تمنای شیرازی [۲۴۱۸]     قسمت مربوطه درج شود.•
محمدعلی تمنای کابلی [۲۴۱۹]     قسمت مربوطه درج شود.•
محمدعلی تمنای عظیم‌آبادی [۲۴۲۰]     قسمت مربوطه درج شود.•
محمدحسین تمنای مرادآبادی [۲۴۲۱]     قسمت مربوطه درج شود.•
محمدعابد علی تمنای سندیلوی [۲۴۲۲]     قسمت مربوطه درج شود.•
تموز [۲۴۲۳]     ویرایش•
تمیم [۲۴۲۴]     ویرایش•
تمیم بن ابی بن مقبل عجلانی [۲۴۲۵]    
ابوسعید تمیمی [۲۴۲۶]    
ابوعبدالله تمیمی [۲۴۲۷]    
تناسخ در جهان اسلام [۲۴۲۸]     کل صفحه یک مقاله شود.•
نهضت تنباکو [۲۴۲۹]     ویرایش•
تنبور [۲۴۳۰]     ویرایش•
تنبیه‌الامة و تنزیه‌الملة [۲۴۳۱]     ویرایش•
تنزیل [۲۴۳۲]     ویرایش•
شهر تنس؛ تنس [۲۴۳۳]     ویرایش•
تنسیق صفات؛ تنسیق‌الصفات [۲۴۳۴]     ویرایش•
نهضت تنظیمات خیریه؛ جنبش تنظیمات [۲۴۳۵]     ویرایش•
میراز محمدطاهر تنکابنی؛ محمد طاهر تنکابنی؛ میرزامحمدطاهر تنکابنی [۲۴۳۶]     ویرایش•
تنکلوشا [۲۴۳۷]    
اتحادیه تنوخ وث؛ اتحادیه تنوخ [۲۴۳۸]     ویرایش•
محسن بن علی تنوخی [۲۴۳۹]     ویرایش•
عبدالمحسن بن حمود تنوخی [۲۴۴۰]    
عبدالله بن امیر علم‌الدین سلیمان تنوخی [۲۴۴۱]    
تنهای پنجابی [۲۴۴۲]    
تنهای قمی [۲۴۴۳]    
شهر تنیس؛ تنیس [۲۴۴۴]     ویرایش•
تنین؛ صورت فلکی تنین [۲۴۴۵]     ویرایش•
توابین [۲۴۴۶]     ویرایش•
تواتر (خبر)؛ تواتر خبر [۲۴۴۷]     ویرایش•
توارد [۲۴۴۸]    
اصل توازی؛ توازی [۲۴۴۹]    
توبه در اسلام [۲۴۵۰]     ویرایش•
توبة بن حمیر خفاجی [۲۴۵۱]    
توپال عثمان پاشا [۲۴۵۲]    
کاخ توپکاپی [۲۴۵۳]    
توپکانلو [۲۴۵۴]    
شهر توج [۲۴۵۵]    
توحید (اسلام) [۲۴۵۶]    
تورات [۲۴۵۷]   &nb