خودفراموشی عالمان یهود (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعالمان یهود دچار خودفراموشی بودند و فقط دیگران را تشویق به معروفات می‌کردند. در این مقاله آیات مرتبط با خودفراموشی عالمان یهود معرفی می‌شوند.


رفتار عالمان خودفراموش یهود

[ویرایش]

عالمان يهود، دچار نوعى خودفراموشى، در عين سفارش ديگران به معروف:
أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ‌ ... گفته شده: اين آيه خطاب به علماى يهود است.

توبیخ خودفراموشان

[ویرایش]

خودفراموشى عالمان یهود، مورد توبيخ و سرزنش خداوند:
أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ‌ ... استفهام در «أتأمرون» براى توبيخ است.

علت خودفراموشی عالمان یهود

[ویرایش]

خودفراموشى عالمان يهود، معلول عدم تعقّل آنان:
أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ‌ ...أَ فَلا تَعْقِلُونَ.

آثار خودفراموشی عالمان یهود

[ویرایش]

خودفراموشان علماى یهود، فاقد صلاحيّت لازم براى امر به معروف:
أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ‌ ... از لحن آيه كه آميخته به ملامت و تعجّب از رفتار آنهااست مى‌توان استفاده كرد كه آنها با چنين خصوصيّتى شايستگى لازم براى امر به معروف را ندارند.

شگفتی خودفراموشی عالمان یهود

[ویرایش]

خودفراموشى علماى يهود (نسبت به انجام دادن نيكيها)، در عين امر كردن آن به ديگران، مورد تعجّب و شگفتى:
أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ‌ ... همزه در «أتأمرون» جهت توبیخ و تعجّب است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۴۴.    
۲. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۲۱۵.    
۳. زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف، ج ۱، ص ۱۳۳.    
۴. بقره/سوره۲، آیه۴۴.    
۵. ابن عاشور، طاهر بن محمد، تفسیر التحریر و التنویر، ج ۱، ص ۴۷۴.    
۶. بقره/سوره۲، آیه۴۴.    
۷. بقره/سوره۲، آیه۴۴.    
۸. بقره/سوره۲، آیه۴۴.    
۹. ابن عاشور، طاهر بن محمد، تفسیر التحریر و التنویر، ج ۱، ص ۴۷۴.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲۲، ص۷۶، برگرفته از مقاله «خودفراموشی».    


رده‌های این صفحه : فراموشی | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار