خواتم سور

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخواتم سور به آیات پایانی سوره‌های قرآن اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

به آخرین آیه یا آیات سوره‌های قرآن «خواتم السور» یا «خواتیم السور» می‌گویند. پایان سوره‌ها مانند آغاز آن‌ها از حسن و زیبایی بی مانند برخوردار است و به خواننده گوشزد می‌کند که کلام الهی در حال پایان گرفتن است.

کلام ابن ابی الاصبع

[ویرایش]

ابن ابی الاصبع گفته است: باید گوینده سخنش را به زیباترین و شیواترین شکل پایان دهد؛ به گونه‌ای که مخاطب منتظر ادامه سخن نباشد؛ زیرا چه بسا شنونده از همه گفته‌های او فقط آخرین سخن را به خاطر سپارد.
به طورکلی خواتم سوره‌های قرآن شامل مباحثی همچون ادعیه ، وصایا ، فرایض ، تهلیل ، مواعظ ، وعد و وعید و… است.

خواتیم سوره‌ها به اعتبار موضوع

[ویرایش]

خواتیم سوره‌ها به اعتبار موضوع عبارتند از:
خواتم تحریضی ؛ خواتم تحمیدی ؛ خواتم تسلیتی ؛ خواتم تعظیمی ؛ خواتم تهلیلی ؛ خواتم دعایی ؛ خواتم فرائضی ؛ خواتم مدحی ؛ خواتم مواعظی ؛ خواتم وصایایی ؛ خواتم وعدی ؛ خواتم وعیدی .
توضیح لازم ذیل هر یک از این اصطلاحات آمده است.
[۱] معرفت، محمد هادی، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵، التمهید فی علوم القرآن، ج۵، ص۲۳۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. معرفت، محمد هادی، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵، التمهید فی علوم القرآن، ج۵، ص۲۳۷.
۲. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۳، ص(۳۶۶-۳۶۸).    
۳. زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۱، ص(۱۸۲-۱۸۶).    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله«خواتم سور».    جعبه ابزار