خنفسا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخُنْفَساء به ضم خاء و سکون نون و فتح فاء نوعی جُعَل است. از آن به مناسبت در باب طهارت و اطعمه و اشربه نام برده‌اند.


معنی خنفسا

[ویرایش]

خنفسا حشره‌ای است سیاه رنگ و بد بو، کمی کوچک‌تر از سرگین غلتان.

احکام خنفسا

[ویرایش]

خنفسا از حشرات و از مسوخ
[۲] كشف الغطاء ج۲، ص۳۶۰.
است که خوردن آنها حرام می‌باشد.
مردار خنفسا به دلیل نداشتن خون جهنده پاک است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. لسان العرب ج۶، ص۷۳-۷۴.    
۲. كشف الغطاء ج۲، ص۳۶۰.
۳. جواهر الکلام ج۶، ص۸۳.    
۴. الجامع للشرائع ص۳۷۹.    
۵. مستند الشیعة ج۱۵، ص۱۰۲-۱۰۳.    
۶. العروة الوثقی ج۱، ص۱۲۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۵۱۲.    


رده‌های این صفحه : احکام خوردنی و آشامیدنی ها | فقه
جعبه ابزار