خف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخفّ به ضم خاء و تشدید فاء در دو معنا استعمال شده است.‏ از احکام آن به مناسبت در بابهای طهارت، صلات و حج سخن گفته‏اند.


معانی خفّ

[ویرایش]

۱-نوعی کفش، مقابل نعلین
۲-سم شتر و فیل.
خفّ به معنای نخست در کتب لغت به موزه، پاپوشی نرم از پوست که مانند چکمه دارای ساق است معنا شده؛
[۱] النهاية (ابن اثير) واژه موزج.
لیکن از موارد کاربرد آن و نیز تصریح برخی لغویان بر می‏آید که خفّ به هر کفشی که روی پا را بپوشاند؛ چه ساق داشته باشد یا نداشته باشد، اطلاق می‏گردد؛ در مقابل نعلین که- از آن به «نعل» یا «حذاء» تعبیر می‏شود و- همه روی پا را نمی‏پوشاند.
[۴] مجمع البحرين ج۵، ص۴۸.


احکام خفّ به معنای نخست

[ویرایش]

پوشیدن خفّ مستحب است.
پوشیدن لباس سیاه کراهت دارد؛ لیکن خفّ سیاه استثنا شده است.
در وضو، مسح بر حائل همچون خفّ جز در حال تقیه مجزی نیست.
هنگام اقامه نماز بر میت، کندن نعلین مستحب است، بر خلاف خفّ که کندن آن استحباب ندارد.
در صحّت نمازگزاردن با کفشی که تنها روی پا- و نه ساق- را می‏پوشاند
اختلاف است؛ لیکن نماز گزاردن با خفِّ پوشاننده ساق و نیز نعلینی که بیشتر روی پا را نمی‏پوشاند صحیح است. البته در پوشاندن ساق لازم نیست تمام ساق پوشیده شود، بلکه پوشاندن بعض آن نیز کفایت می‏کند.
پوشیدن خفّ تنگ در نماز مکروه و بیرون آوردن آن از پا هنگام نماز مستحب است.

خفّ به معنای دوم

[ویرایش]

خفّ به معنای دوم در باب سبق و رمایه آمده است.
بر اساس روایتی نبوی تعیین جایزه در مسابقه جایز نیست، مگر در مسابقه خفّ، حافر و نصل.
مراد از خفّ- با حذف مضاف (ذوالخفّ یعنی حیوان دارای سم)- شتر و به تصریح برخی فیل است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. النهاية (ابن اثير) واژه موزج.
۲. المبسوط ج۱، ص۸۳.    
۳. الکافی (کلینی) ج۶، ص۴۶۷.    
۴. مجمع البحرين ج۵، ص۴۸.
۵. الدروس الشرعیة ج۱، ص۱۵۱.    
۶. جواهر الکلام ج۸، ص۲۳۲.    
۷. جواهر الکلام ج۲، ص۲۳۶.    
۸. جواهر الکلام ج۱۲، ص۸۴-۸۵.    
۹. جواهر الکلام ج۸، ص۱۵۳-۱۵۷.    
۱۰. جواهر الکلام ج۱۱، ص۹۲.    
۱۱. العروة الوثقی ج۳، ص۳۸.    
۱۲. وسائل‌الشیعة ج۹، ص۲۵۳.    
۱۳. لسان العرب ج۹، ص۷۹.    
۱۴. کتاب السرائر ج۳، ص۱۴۷.    
۱۵. مسالک الافهام ج۶، ص۸۵-۸۶.    
۱۶. جواهر الکلام ج۲۸، ص۲۱۸.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۴۷۳-۴۷۴.    


رده‌های این صفحه : حج | فقه | نماز | وضو
جعبه ابزار