خسروخان سردار ظفر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخسروخان بهادر الدوله فرزند حسین قلی خان ایلخانی یکی از سیاسیون ایرانی در دوره قاجار بود.


زندگی‌نامه

[ویرایش]

"خسرو خان بهادر الدوله سالار ارفع" «سردار ظفر» در سال۱۲۷۸ه. ‌ق متولد شد. ‌
[۱] خاطرات سرادر ظفر بختیاری، تهران، فرهنگسرا، ۱۳۶۲، ص۲.
او بردار تنی "حاج‌علی قلی‌خان" سردار اسعد و پسر پنجم "حسین‌قلی خان ایلخانی" است. ‌

لقب سردار ظفر

[ویرایش]

او در زمان "محمدعلی شاه" ملقب به «سردار ظفر» شد. ‌سردار ظفر در خلال جنگ جهانی اول طرفدار انگلیس بود
[۲] قطبی، بهروز، اسناد جنگ جهانی اول در ایران، تهران، نشر قرن، ۱۳۷۰، ص۱۹۲.
که بعد از پایان گرفتن جنگ جهانی اول انگلیسی‌ها به کمک رضاخان آمدند و درصدد تشکیل حکومت مرکزی برآمدند و حمایت خود را از بختیاری‌ها قطع کردند. ‌
[۳] گارثویت، تاریخ سیاسی و اجتماعی بختیاری، ترجمه: مهراب امیری، تهران، بهمن، ۱۳۷۳، ص۱۵.
سردار ظفر از رضاخان خواست که حفظ نظم و قلمرو بختیاری‌ها را به خود آنان واگذار کند که بی نتیجه بود. ‌

پانویس

[ویرایش]
 
۱. خاطرات سرادر ظفر بختیاری، تهران، فرهنگسرا، ۱۳۶۲، ص۲.
۲. قطبی، بهروز، اسناد جنگ جهانی اول در ایران، تهران، نشر قرن، ۱۳۷۰، ص۱۹۲.
۳. گارثویت، تاریخ سیاسی و اجتماعی بختیاری، ترجمه: مهراب امیری، تهران، بهمن، ۱۳۷۳، ص۱۵.


منبع

[ویرایش]

سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «خسرو خان سردار ظفر بختیاری»، تاریخ بازیابی۹۵/۵/۲۳. ‌    


جعبه ابزار