خجندی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخجندی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل بوده و یا در معانی ذیل به کار رفته باشد:

خاندان خجندیان، خاندانی از علمای شافعی و مشهور در سیاست، از نیمه دوم سده پنجم تا سده هفتم، اغلب در اصفهان

امیربهاءالدین برندق‌خجندی، از شاعران قرن هشتم و آغاز قرن نهم
حامد بن خضر خجندی، خجندی، ابومحمود حامدبن خضر، یکی از بزرگترین منجمان و ریاضی دانان ایرانی
ابراهیم بن عبداللّه خجندی اصفهانی، یکی از افراد سرشناس آل خجند و از دانشمندان اصفهان
ابوسعد ثابت بن محمد خجندی اصفهانی، از علما و فقهای بزرگ آل خجند در اصفهان
ابومحمد ثابت بن عبدالصمد خجندی اصفهانی، از روسای شافعیان اصفهان و از بزرگان و شعرای آل خجند
کمال‌الدین احمد بن محمد خجندی اصفهانی، از رؤسای شافعیان اصفهان و از دانشمندان آل خجند


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار