ختمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افختمی یا خطمی‌ گياهی علفی و زينتی است. و در باب طهارت و حج به کار رفته است.


معنی ختمی

[ویرایش]

ختمی يا گل ختمی، گياهی است از خانواده پنيرک، دارای گلهای رنگارنگ و درشت که مصرف دارويی دارد.
[۱] فرهنگ بزرگ سخن.


احکام ختمی

[ویرایش]

شستن سر با گل ختمی، بويژه در روزجمعهو نيز شستن سر میت با سدر و يا ختمی پيش از غسل مستحب است.
بنابر تصريح برخی، شستن سر با ختمی برای محرم مکروه است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرهنگ بزرگ سخن.
۲. الحدائق الناضرة، ج۵، ص۵۴۴.    
۳. وسائل الشیعة، ج۲، ص۶۰.    
۴. وسائل الشیعة، ج۷، ص۳۵۴.    
۵. تحریر الوسیلة، ج۱، ص۷۲.    
۶. الدروس الشرعیة، ج۱، ص۱۰۶.    
۷. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۴۳۶.    
۸. الخلاف، ج۲، ص۳۱۴.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۴۳۳.    


جعبه ابزار