خبر مرسل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخبر مرسل به خبر واحد فاقد سلسله سند یا ناقص به سبب حذف بعضی راویان اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

خبر مرسل، که مقابل خبر مسند می‌باشد، خبر واحدی است که همه یا برخی از راویان آن از سلسله سند حذف و اتصال اسناد آن به معصوم علیه السّلام قطع شده باشد؛ فرقی ندارد که نام راوی یا راویان از ابتدای سلسله سند یا از وسط و یا از آخر آن حذف شده باشد. خبر مرسل به این معنا، حدیث مرسل، منقطع و معضل را در اصطلاح اهل حدیث شامل می‌شود.

حجیت

[ویرایش]

در این که خبر مرسل حجت است یا نه، میان علمای اهل سنت و نیز شیعه اختلاف وجود دارد. کسانی که خبر مرسل را حجت می‌دانند، برای آن شرایطی ذکر کرده‌اند.
[۱] اصول الفقه، زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، ج۳، ص۱۶۲.
[۳] منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، جناتی، محمد ابراهیم، ص۱۶۵.
[۴] مبادی اصول الفقه، فضلی، عبد الهادی، ص (۳۱-۲۹).
[۵] اصول الفقه، ابو زهره، محمد، ص۱۰۲.
[۷] مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، محمدی، ابوالحسن، ص۱۶۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصول الفقه، زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، ج۳، ص۱۶۲.
۲. مفاتیح الاصول، مجاهد، محمد بن علی، ص۳۳۷.    
۳. منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، جناتی، محمد ابراهیم، ص۱۶۵.
۴. مبادی اصول الفقه، فضلی، عبد الهادی، ص (۳۱-۲۹).
۵. اصول الفقه، ابو زهره، محمد، ص۱۰۲.
۶. المحکم فی اصول الفقه، حکیم، محمد سعید، ج۳، ص۲۷۱.    
۷. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، محمدی، ابوالحسن، ص۱۶۹.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۴۴۵، برگرفته از مقاله «خبر مرسل».    


جعبه ابزار