خبر غیر مقطوع الصدور

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخبر غیر مقطوع الصدور، خبر فاقد تواتر یا قرینه قطع آور است.


تعریف

[ویرایش]

خبر غیر مقطوع الصدور، خبری است که تعداد راویان آن به حد تواتر نرسد و قرینه‌ای نیز همراه آن نباشد که موجب علم به صدور آن روایت از معصوم بشود، مانند: خبر واحد.
[۱] منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، جناتی، محمد ابراهیم، ص۱۶۴.
[۲] مبادی اصول الفقه، فضلی، عبد الهادی، ص۲۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، جناتی، محمد ابراهیم، ص۱۶۴.
۲. مبادی اصول الفقه، فضلی، عبد الهادی، ص۲۷.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۴۴۲، برگرفته از مقاله «خبر غیر مقطوع الصدور».    جعبه ابزار