خبر ضعیف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخبر ضعیف، خبر دارای یک یا چند راوی متهم به فسق یا مجهول الحال است.


تعریف

[ویرایش]

خبر ضعیف، از اقسام خبر واحد بوده و در اصطلاح متاخران، به حدیثی گفته می‌شود که شرایط حدیث صحیح، حسن و موثق در آن نباشد، همانند حدیثی که بعضی از راویان آن متهم به فسق شده یا مجهول الحال می‌باشند، هر چند بقیه راویان حدیث عادل باشند؛ به بیان دیگر، خبر ضعیف، خبری است که همه سلسله سند و یا یکی از راویان آن مورد مذمت قرار گرفته و یا مجهول الحال باشد.

نکته

[ویرایش]

خبر ضعیف حجت نیست مگر آن که شهرت عملی همراه آن باشد که در این صورت به آن «مقبوله» می‌گویند، مانند: مقبوله عمر بن حنظله، به خصوص اگر این اشتهار عملی در میان قدمای اصحاب باشد. در مستحبات و مکروهات، به خاطر وجود اخبار مستفیضه در این باره، از جمله «اخبار من بلغ»، می‌توان به خبر ضعیف استدلال نمود.

خبر ضعیف در اصطلاح قدما

[ویرایش]

در اصطلاح قدما، خبر ضعیف به هر خبری اطلاق می‌شود که نتوان به آن اعتماد کرد، چه منشا عدم اعتماد، عدم نقل آن از اصول روایی معتبر باشد و چه غیر آن.
[۱] المعجم الاصولی، حیدر، محمد صنقور علی، ص۵۶۲.
[۴] منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، جناتی، محمد ابراهیم، ص۱۱۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. المعجم الاصولی، حیدر، محمد صنقور علی، ص۵۶۲.
۲. معالم الدین و ملاذ المجتهدین، صاحب معالم، حسن بن زین الدین، ص۲۱۶.    
۳. دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۲، ص۱۷۵.    
۴. منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، جناتی، محمد ابراهیم، ص۱۱۵.
۵. المحصول فی علم الاصول، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۳، ص۲۱۰.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۴۴۱، برگرفته از مقاله «خبر ضعیف».    جعبه ابزار