خبر حسن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه خبر دارای راویان امامی مذهب و ممدوح خبر حسن گفته می‌شود.


تعاریف خبر حسن

[ویرایش]

۱ - خبر حسن، به خبر واحدی گفته می‌شود که همه راویان آن امامی، ولی همه یا بعضی از آنان ممدوح می‌باشند؛ یعنی نه مذمت مورد قبولی در باره آن‌ها وارد شده و نه عدالتشان ثابت شده است.
برای تحقق خبر حسن، اگر بعضی از راویان ممدوح باشند، لازم است بقیه راویان عادل باشند.
[۲] فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص۱۹۸.

۲ - خبر حسن، خبری است که سند آن متصل به معصوم بوده و همه راویان سند، امامی و مورد مدح باشند، ولی مدح و توصیف آن‌ها به وسیله الفاظی صورت گرفته که از آن ها توثیق فهمیده نشود، مانند: « کان من اصحابنا» یا «لا بأس به» یا «له اصل».

ارکان خبر حسن

[ویرایش]

ارکان خبر حسن عبارت است از:
الف- سند روایت متصل به معصوم باشد.
ب- همه راویان امامی باشند.
ج- اتصال سند، اتصال حقیقی باشد نه ظاهری؛ بنا براین، به خبر معلل ـ خبری که در سند آن خلل باشد ـ خبر حسن، اطلاق نمی‌شود.
د- بر عدالت راویان سند تنصیص نشده باشد، زیرا در صورت ثبوت عدالت، تحت عنوان خبر صحیح آورده می‌شود.
[۴] منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ص۱۱۴و۱۶۶.


عمل به خبر حسن

[ویرایش]

همه علمای شیعه و اهل سنت به خبر حسن عمل می‌کنند، به ، جز ابوحنیفه و پیروان او که تنها خبر متواتر را حجت می‌دانند.
[۷] مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، ص۱۶۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. معالم الدین و ملاذ المجتهدین، شهید ثانی، ص۲۱۶.    
۲. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص۱۹۸.
۳. الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ایروانی، محمدباقر، ج۲، ص۵۲.    
۴. منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ص۱۱۴و۱۶۶.
۵. قوانین الاصول، قمی، ابوالقاسم، ج۱، ص۴۸۳.    
۶. المحکم فی اصول الفقه، الحکیم، سیدمحمدسعید، ج۳، ص۲۸۷.    
۷. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، ص۱۶۸.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۴۳۹، برگرفته از مقاله «خبر حسن».    
جعبه ابزار