خانه‌های رفاه‌زدگان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند در آیاتی از قرآن کریم حال رفاه زدگان را در آخرت و جهنم بیان نموده به گونه‌ای که فرشتگان عذاب آنان ار با پیشنهاد بازگشت به خانه‌های مرفه توبیخ و استهزا می‌کنند.


استهزاء مرفهین

[ویرایش]

فرشتگان عذاب در باره رفاه زدگان جوامع ستمگر پیشین با گفتن بازگشت آنان به خانه‌های خود و بهره مندی از امکانات دنیایی آنان را مورد استهزاء قرار می‌دهند.
"... کانت ظالمة... • لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیه ومسـکنکم لعلکم تسـلون. چه بسیار آبادیهای ستمگری را در هم شکستیم ... • (گفتیم: ) فرار نکنید و به زندگی پر ناز و نعمت، و به مسکنهای پر زرق و برقتان بازگردید! شاید (سائلان بیایند و) از شما تقاضا کنند (شما هم آنان را محروم بازگردانید)! "
گویندگان «ارجعوا»، فرشتگان عذاب‌اند که با استهزا رفاه زدگان را مورد استهزا قرار می‌دهند.
این عبارت ممکن است اشاره به آن باشد که همواره در این زندگی پرناز و نعمتی که داشتند سائلان و تقاضاکنندگان بر در خانه هایشان رفت و آمد داشتند، با امید می‌آمدند و محروم بازمی گشتند به آنها می‌گوید: بازگردید و همان صحنه‌های نفرت انگیز را تکرار کنید، و این در حقیقت یک نوع استهزاء و سرزنش است.
بعضی از مفسران نیز احتمال داده‌اند که جمله" لعلکم تسئلون" اشاره‌ای به دستگاه پر زرق و برق و کبریایی آنها است که خود شخصا در گوشه‌ای می‌نشستند و مرتبا فرمان می‌دادند، و خدمتگزاران، پی در پی نزد آنها می‌آمدند و سؤال از امر و فرمانشان می‌کردند.

توبیخ مرفهین

[ویرایش]

رفاه زدگان ستمگر، برای بازگشت به خانه‌های خود، هنگام نزول عذاب مورد توبیخ واقع می‌شوند.
"... کانت ظالمة... • فلما احسوا باسنا... • لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیه ومسـکنکم.. "
از در توبیخ و ملامت به ایشان گفته شد: " لا ترکضوا و ارجعوا الی ما اترفتم فیه" ندوید و از این عذاب فرار مکنید بلکه به آن نعمتها که در آن زیاده روی می‌کردید مراجعه کنید" و مساکنکم" و به خانه هایتان برگردید" لعلکم تسئلون" تا شاید باز هم فقرا و بینوایان به دریوزگی شما مراجعه کنند و شما از در نخوت و اعتزاز ایشان را از خود برانید و یا خود را از ایشان پنهان کنید و این کنایه است از اعتزاز و استعلای ستمکاران که خود را متبوع و به جای خدا و ارباب تابعین می‌دانستند

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انبیاء/سوره۲۱، آیه۱۱.    
۲. انبیاء/سوره۲۱، آیه۱۳.    
۳. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج ۷، ص ۷۶.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۳، ص۳۶۷.    
۵. انبیاء/سوره۲۱، آیه۱۱ - ۱۳.    
۶. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۴، ص۳۵۸.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۲، ص۳۰۵، برگرفته از مقاله « خانه‌های رفاه زدگان»    


رده‌های این صفحه : خانه | رفاه | موضوعات قرآنی
جعبه‌ابزار