خالهذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه خواهر مادر ، خاله گفته می شود .


کاربرد خاله در فقه

[ویرایش]

از احکام آن در بابهاى تجارت، نکاح، عتق، اطعمه و اشربه و ارث سخن رفته است.

احکام فقهی در مورد خاله

[ویرایش]

مرد نمى‌تواند مالک خاله خود که برده است گردد و در صورت تملک وى از طریق خریدن و مانند آن، وى به طور قهرى آزاد مى‌شود. در تسرى حکم یاد شده به خاله رضاعی اختلاف است. [۱] [۲]
خاله، هر چند با واسطه، مانند خاله پدر یا مادر، جزء محارم است و ازدواج با او باطل و حرام مى‌باشد. در این حکم فرقى بین خاله نسبی و رضاعی نیست. [۳] [۴] [۵]
[۶]

← ازدواج با خواهر زاده همسر


بنابر مشهور، ازدواج با خواهرزاده همسر جایز نیست، مگر با اجازۀ خاله او- یعنى همسر زوج- اما ازدواج با خاله همسر بدون اجازه خواهرزاده وى جایز است. [۷] [۸] در صورت اول آیا عقد خواهرزاده باطل است یا آنکه عقد صحیح است، لیکن خاله بین تنفیذ (اجازه عقد) و بر هم زدن آن مخیر است؟ مسئله اختلافى است. [۹]
خاله از جمله کسانى است که خوردن از خانه وى بدون اجازۀ او در حد متعارف و با علم نداشتن به نارضایتى او جایز است [۱۰]

← ارث بردن خاله


خاله در طبقه سوم ارث قرار دارد اگر وارث میت منحصر به یک خاله باشد همه مال به او مى‌رسد و اگر چند خاله باشد، تمامى مال به طور مساوى بین ایشان تقسیم مى‌شود.
اگر وارث میت خاله و دایی او باشند، در صورت برابرىِ جهت خویشى آنان با میت، مال به طور مساوى میانشان تقسیم مى‌شود؛ خواه خویشاوندیشان با میت، پدرى و مادرى باشد یا پدرى یا مادرى تنها؛ لیکن در صورت تفاوت در خویشاوندى، مانند آنکه انتساب برخى، پدرى و مادرى و برخى دیگر تنها مادرى باشد، ارث بدین گونه تقسیم مى‌شود:
خویشاوند مادرى یک ششم در صورتى که تنها باشد و یک سوم در صورت تعدد، و خویشاوند پدرى و مادرى بر اساس دو برابر بودن سهم مرد نسبت به سهم زن. [۱۱]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۲۴،ص ۱۴۱- ۱۴۲.    
۲. جواهر الکلام، ج ۳۴،ص ۱۸۵- ۱۸۶.    
۳. جواهرالکلام، ج۲۹، ص ۲۳۹.    
۴. جواهرالکلام، ج۲۹، ص۲۴۱.    
۵. تجواهرالکلام، ج۲۹،ص۳۰۹.    
۶. تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۶۴- ۲۶۸.    
۷. جواهر الکلام، ج۲۹، ص۳۵۷- ۳۵۸.    
۸. مستمسک العروة، ج۱۴، ص۱۹۶- ۱۹۸.    
۹. جواهرالکلام، ج۲۹، ص۳۶۱- ۳۶۳.    
۱۰. جواهرالکلام، ج۳۶، ص۴۰۶.    
۱۱. جواهرالکلام، ج۳۹، ص۱۸۱.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۴۱۹.    


رده‌های این صفحه : ارث | فقه | نکاح
جعبه‌ابزار