خاقانی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخاقانی ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اسم برای اشخاص ذیل باشد:

آل خاقانی، خاندان علمی شیعی در قرن دوازدهم تا اوایل پانزدهم در عراق و ایران

ابوالحسن علی خاقانی، از شاگردان شیخ اعظم انصاری و سید حسن شیرازی و از علمای شیعه
بدیل بن علی نجاز خاقانی شروانی، افضل‌الدین بدیل بن علی نجار شروانی، معروف‌ترین شاعر قرن ششم و از نام‌آوران شعر فارسی
حسن خاقانی، از افراد مشهور خاندان خاقانی و از علمای شیعه در قرن دوازدهم
حسین بن عباس خاقانی، نخستین فرد از خاندان خاقانی و سرسلسله خاندان
محمد خاقانی، فرزند حسن خاقانی، از شخصیت‌های آل خاقانی
حسین خاقانی، از شخصیت‌های آل خاقانی
علی خاقانی، از ادیبان معروف آل خاقانی
محمدحسین بن محمد میرزا فصیح خاقانی اصفهانی، شاعر و ادیب تونای معاصر و از نوادگان فتحعلی‌شاه قاجار


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار