حیدرعلی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحیدرعلی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

حیدرعلی اصفهانی (دانشمند)، از دانشمندان قرن دهم هجری اصفهان
حیدرعلی انصاری نجف‌آبادی اصفهانی، از علماء و فضلای اصفهان
حیدرعلی بن اسدالله مجیری شهرضائی اصفهانی، شاعر و ادیب معاصر اصفهان
حیدرعلی بن محمداسماعیل نقاش اصفهانی، از نقاشان هنرمند قرن سیزدهم هجری اصفهان
حیدرعلی بن حسین محفوظ غاضری اصفهانی، شاعر و ادیب وارسته در اصفهان
حیدرعلی بن محمدحسین میردامادی سدهی اصفهانی، عالم فاضل فقیه کامل در اصفهان
حیدرعلی بن ذوالفقار معمار اردستانی اصفهانی، معمار چیره‌دست و هنرمند قرن دهم هجری اصفهان
حیدرعلی بن محمدشفیع اصفهانی، عالم فاضل و از دانشوران اصفهان در قرن دوازدهم هجری
حیدرعلی بن عبدالغفار برومند گزی برخواری اصفهانی، از فضلاء و دانشمندان معاصر اصفهان
حیدرعلی بن عزیزالله مجلسی اصفهانی، از علمای معروف زمان خود و معروف به کثرت علم و وفور فضل
حیدرعلی بن علی‌اکبر انشائی اصفهانی، شاعر و ادیب عارف و از سخنوران قرن چهاردهم هجری اصفهان
حیدرعلی‌خان بن علی‌محمدخان صدر اصفهانی، از ادباء و فضلاء قرن سیزدهم هجری اصفهان و از اعیان خاندان صدر
حیدرعلی بن قدیرعلی صلواتی اصفهانی، عالم فاضل و واعظ کامل و ادیب شاعر در اصفهان
حیدرعلی بن کلب‌علی ورنوسفادرانی اصفهانی، از کاتبان قرن یازدهم هجری اصفهان
حیدرعلی بن مسیح‌الله فایض اردبیلی اصفهانی، شاعر ادیب در اصفهان و ماهر در فن ماده تاریخ‌سرایی
حیدرعلی بن محمدمهدی مبارکه‌ای لنجانی اصفهانی، نویسنده و ادیب دانشمند در قرن چهاردهم هجری اصفهان
حیدرعلی بن محمدمهدی کمالی بلورفروش اصفهانی، شاعر و ادیب و از سخنوران معاصر اصفهان
حیدرعلی فروشانی اصفهانی، از علمای عالیقدر اواخر دوره قاجاریه
میرزا حیدرعلی نائینی اصفهانی، از علمای اواخر دوره قاجاریه اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار