حکم خمر (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخمر به هر مایع مستکننده اطلاق می‌شود. در این مقاله به بحث حرمت خمر اشاره می‌شود.


تعریف خمر

[ویرایش]

آنگونه که از لغت استفاده می‌شود نام هر مایعی است که برای مست کردن ساخته شده است و اصل معنای آن پوشاندن و مستور کردن است و از آن جهت اینگونه نامیده شده که عقل را مستور می‌کند و نمی‌گذارد که خیر و شر و زشت و زیبا را تشخیص دهد. سابقا عربها خمر را از انگور و خرما و جو می‌ساختند ولی کم کم اقسام دیگری بر آنها افزوده شد بطوری که امروز انواع و اقسام مختلفی از نوشابه‌های مسکر ساخته می‌شود که از لحاظ تاثیر در ایجاد مستی و شدت و ضعف آن متفاوت و همه آنها خمر است.

حرمت شرب خمر

[ویرایش]

«یسـلونک عن الخمر... قل فیهما اثم کبیر ومنـفع للناس واثمهما اکبر من نفعهما...؛ درباره شراب و قمار از تو سؤال می‌کنند، بگو: «در آنها گناه و زیان بزرگی است؛ و منافعی (از نظر مادی) برای مردم در بردارد؛ (ولی) گناه آنها از نفعشان بیشتر است. و از تو می‌پرسند چه چیز انفاق کنند؟ بگو: از مازاد نیازمندی خود.» اینچنین خداوند آیات را برای شما روشن می‌سازد، شاید اندیشه کنید».
«یـایها الذین ءامنوا انما الخمر... رجس من عمل الشیطـن فاجتنبوه...؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! شراب و قمار و بتها و ازلام (نوعی بخت آزمایی)، پلید و از عمل شیطان است، از آنها دوری کنید تا رستگار شوید».
خوردن هر نوع نوشیدنی مستکننده حرام است.
«یسـلونک عن الخمر... قل فیهما اثم کبیر ومنـفع للناس واثمهما اکبر من نفعهما...؛ در باره شراب و قمار از تو سؤال می‌کنند، بگو: «در آنها گناه و زیان بزرگی است؛ و منافعی (از نظر مادی) برای مردم در بردارد؛ (ولی) گناه آنها از نفعشان بیشتر است. و از تو می‌پرسند چه چیز انفاق کنند؟ بگو: از مازاد نیازمندی خود.» اینچنین خداوند آیات را برای شما روشن می‌سازد، شاید اندیشه کنید».
«یـایها الذین ءامنوا انما الخمر... رجس من عمل الشیطـن فاجتنبوه...؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! شراب و قمار و بتها و ازلام (نوعی بخت آزمایی)، پلید و از عمل شیطان است، از آنها دوری کنید تا رستگار شوید».
(امام باقر (علیه‌السّلام) خمر را به هر چیز مست کننده تفسیر فرمود.)

فلسفه حرمت خمر

[ویرایش]

پلیدی و عمل شیطانی بودن خمر، فلسفه حرمت آن است.
«یـایها الذین ءامنوا انما الخمر... رجس من عمل الشیطـن فاجتنبوه...؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! شراب و قمار و بتها و ازلام (نوعی بخت آزمایی)، پلید و از عمل شیطان است، از آنها دوری کنید تا رستگار شوید».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات راغب، ص۱۵۹.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۲۱۹.    
۳. مائده/سوره۵، آیه۹۰.    
۴. بقره/سوره۲، آیه۲۱۹.    
۵. مائده/سوره۵، آیه۹۰.    
۶. حویزی، عبد علی جمعه، نورالثقلین، ج۱، ص۶۶۸، ح ۳۴۲.    
۷. مائده/سوره۵، آیه۹۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «حکم خمر»    جعبه ابزار