حکم افتراء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افافترا از خصلتهاى مذموم و ناپسندی است و ارتکاب آن حرام هست.


نگاه قرآن به افتراء

[ویرایش]

از نگاه قرآن، گناه آشکارگناه عظیم، ظلم و قول زوردانسته شده هست.

مرتکبان افتراء

[ویرایش]

مرتکبان افتراء انسانهایى گناهکار ، زیانکار، فاسق، ستمگرو حتى از ظالم‌ترین افرادشمرده شده‌اند.

جهنم جایگاه افتراء زنندگان

[ویرایش]

قرآن ضمن نهی انسانها از افترا زدن به خدا و خلق اوافتراء زنندگان را لعن و نفرین کردهو جایگاه آنان را جهنم دانسته است.

افتراء از گناهان کبیره

[ویرایش]

از مجموع این آیات برمى‌آید که افترا از گناهان کبیره و عملى حرام است و همه انسانها وظیفه دارند از ارتکاب آن بپرهیزند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نساء/سوره۴، آیه۵۰.    
۲. نساء/سوره۴، آیه۱۱۲.    
۳. نساء/سوره۴، آیه۴۸.    
۴. نور/سوره۲۴، آیه۱۵.    
۵. فرقان/سوره۲۵، آیه۴.    
۶. یونس/سوره۱۰، آیه۱۷.    
۷. هود/سوره۱۱، آیه۳۵.    
۸. اعراف/سوره۷، آیه۵۳.    
۹. انعام/سوره۶، آیه۱۴۰.    
۱۰. هود/سوره۱۱، آیه۲۲-۲۱.    
۱۱. نور/سوره۲۴، آیه۴.    
۱۲. آل‌عمران/سوره۳، آیه۹۴.    
۱۳. انعام/سوره۶، آیه۲۱.    
۱۴. انعام/سوره۶، آیه۹۳.    
۱۵. انعام/سوره۶، آیه۱۴۴.    
۱۶. اعراف/سوره۷، آیه۳۷.    
۱۷. طه/سوره۲۰، آیه۶۱.    
۱۸. نحل/سوره۱۶، آیه۱۱۶.    
۱۹. ممتحنه/سوره۶۰، آیه۱۲.    
۲۰. هود/سوره۱۱، آیه۱۸.    
۲۱. توبه/سوره۹، آیه۳۰.    
۲۲. نور/سوره۲۴، آیه۲۳.    
۲۳. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۶۸.    
۲۴. نحل/سوره۱۶، آیه۶۲.    
۲۵. زمر/سوره۳۹، آیه۶۰.    


منبع

[ویرایش]

دانشنامه موضوعی قرآن    


رده‌های این صفحه : اخلاق اسلامی | تهمت | رذائل اخلاقی
جعبه ابزار