حکم اطاعت از قرآن (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند متعال در قرآن کریم کسانی را که بر پیروی از آباء و اجداد خویش اصرار می‌ورزند را نکوهش می‌کند و آنان را به پیروی از قرآن دعوت می‌فرماید.


اطاعت از قرآن

[ویرایش]

اطاعت و پیروی از قرآن، بر همگان واجب است: «وهـذا کتـب انزلنـه مبارک فاتبعوه واتقوا...؛و این کتابی است پر برکت که ما (بر تو) نازل کردیم، از آن پیروی نمائید و پرهیزگاری پیشه کنید ...»
«اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم...؛ از چیزی که از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده پیروی کنید ...»
«واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتة وانتم لاتشعرون؛ و از بهترین دستوراتی که از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده پیروی کنید، پیش از آنکه عذاب (الهی) ناگهانی به سراغ شما آید در حالی که از آن خبر ندارید.»

← پیروی از نیاکان


«واذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه ءاباءنا اولو کان ءاباؤهم لایعقلون شیــا ولا یهتدون؛ و هنگامی که به آنها گفته شود از آنچه خدا نازل کرده است پیروی کنید، می‌گویند: بلکه ما از آنچه پدران خود را بر آن یافتیم پیروی می‌نمائیم، آیا نه این است که پدران آنها چیزی نمی‌فهمیدند و هدایت نیافتند؟!»
«واذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله والی الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیه ءاباءنا او لو کان ءاباؤهم لا یعلمون شیــا ولا یهتدون؛و هنگامی که به آنها گفته شود، به سوی آنچه خدا نازل کرده و به سوی پیامبر بیائید می‌گویند آنچه را از پدران خود یافته‌ایم ما را بس است!، آیا نه چنین است که پدران آنها چیزی نمی‌دانستند و هدایت نیافته بودند؟!»
«واذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا علیه ءاباءنا او لو کان الشیطـن یدعوهم الی عذاب السعیر؛هنگامی که به آنها گفته شود از آنچه خدا نازل کرده پیروی کنید، می‌گویند: نه، ما از چیزی پیروی می‌کنیم که پدران خود را بر آن یافتیم! آیا حتی اگر شیطان آنها را دعوت به عذاب آتش فروزان کند (باز هم تبعیت می‌کنند)؟!»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انعام/سوره۶، آیه۱۵۵.    
۲. اعراف/سوره۷، آیه۳.    
۳. زمر/سوره۳۹، آیه۵۵.    
۴. بقره/سوره۲، آیه۱۷۰.    
۵. مائده/سوره۵، آیه۱۰۴.    
۶. لقمان/سوره۳۱، آیه۲۱.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۱، ص۱۶۵، برگرفته از مقاله «حکم اطاعت».    


رده‌های این صفحه : اطاعت | قرآن شناسی | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار