حق (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحق ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

حق مقابل باطل، اصول و فروع دین
حق (اسمای‌خدا)، از اسماء حسنای خدا و یکی از معانی مشهور آن
حق (حقیقت)، وصف و مصدری پر بسامد در قرآن و حدیث و متون فقهی، دالّ بر راستی و واقعیت
حق (فلسفه)، در فلسفه دارای معانی مختلف
حق (قرآن)، یکی از اوصاف قرآن
حق تعالی، آفرینندۀ جهان هستی
حق (حدیث)، وصف و مصدری پربسامد در قرآن و حدیث و متون فقهی، دالّ بر راستى و واقعیت
حق (حقوق)، استفاده شده در معانی مختلف
حق (عرفان)، استفاده شده در معانی عمومی و معانی خاص عرفانی
حق (واژه‌شناسی)، استفاده‌های حق در لغت و معانی آنرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار