حق (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه حق ممکن است در علوم یا معانی ذیل به کار رفته باشد:

معانی
حق (واژه‌شناسی)، به معنای راستی و واقعیت
حق (اصول و فروع دین)، آنچه که خداوند توسط پیامبران، مردم را بدان فراخوانده اعم از اصول و فروع دین
حق (اسمای‌خدا)، از اسماء حسنای خدا
حق (قرآن)، یکی از اوصاف قرآن

علوم
حق (فلسفه)، اصطلاحی در علم فلسفه و به معنای وجود مطلق (دائم) و وجود بالفعل و به معنای صدق
حق (حدیث)، اصطلاحی در علم حدیث و به معنای وصف و مصدری پربسامد در قرآن و حدیث و متون فقهی، دالّ بر راستى و واقعیت
حق (حقوق خصوصی)، اصطلاحی در علم حقوق و به معنای اختیار قانونی برای انجام یا ترک امری
حق (فقه)، اصطلاحی در علم فقه و به معنای سلطه قراردادی بر عین یا بر انسانی دیگر یا بر امری اعتباری
حق (عرفان)، اصطلاحی در علم عرفان و به معنای خداوند


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار