حفظ مال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحفظ مال به یکی از امور مورد اهتمام شرع و ملاک برای تشریع برخی احکام اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

حفظ مال، از اقسام مصالح ضروری بوده که مورد اهتمام شرع قرار گرفته و احکامی نیز بر اساس آن جعل گردیده است.
در چرخه زندگی انسان ، مال نقش مهمی ایفا می‌کند، زیرا به کمک آن بشر به بسیاری از ضروریات زندگی خود دست می‌یابد؛ به همین علت ، ایجاد عدالت اقتصادی، رفع فقر و بیکاری، تامین امنیت مالی و اقتصادی و گردش صحیح سرمایه در جامعه از اهداف شرع شمرده می‌شود و برای اجرای آنها قانون‌هایی تشریع شده است. خداوند سعی در طلب رزق و روزی حلال را واجب و معاملاتی را که در میان عرف مرسوم بوده هم چون بیع و اجاره امضا کرده است و هرگونه تعدی و تصرف عدوانی در اموال دیگران را نفی نموده و آن را موجب استحقاق عقوبت شمرده است.
[۲] جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، ص۳۳۴.
[۳] غزالی، محمد بن محمد، المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج۱، ص۲۸۷.
[۴] ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص۲۵۹.
[۵] ادریس، عوض احمد، الوجیز فی اصول الفقه، ص۷۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص۲۹۵.    
۲. جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، ص۳۳۴.
۳. غزالی، محمد بن محمد، المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج۱، ص۲۸۷.
۴. ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص۲۵۹.
۵. ادریس، عوض احمد، الوجیز فی اصول الفقه، ص۷۴.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۴۲۴، برگرفته از مقاله «حفظ مال».    


جعبه‌ابزار