حصیر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحصیر به زیرانداز بافته شده از مثل ساقه ‌هاى نی یا برگهاى خرما مي گويند.


کاربرد فقهی حصير

[ویرایش]

از آن به مناسبت در باب طهارت و صلات نام برده‌ اند.

حصیر و نجاست

[ویرایش]

بنابر مشهور، خورشید حصیر نجس شده به بول و دیگر نجاسات ى که جِرم ندارند و یا جرم آنها از بین رفته و رطوبت آنها باقى است را پاک مى‌کند.
ته کفش و عصا ى نجس با راه رفتن روى حصیر پاک نمى‌شود.

حصیر و نماز

[ویرایش]

سجده بر حصیر در صورتى که از مواد روییده از زمین همچون ساقه‌هاى نى بافته شده باشد، صحیح است سقف زدن براى مسجد جز به مثل حصیر کراهت دارد .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۶،ص ۲۵۳.    
۲. خویی، ابوالقاسم، التنقیح، ج۳، ص۱۵۱.    
۳. طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروة، ج۲، ص۸۱.    
۴. طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروة، ج۲، ص۶۸.    
۵. دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز، المراسم العلویة، ص۶۶.    
۶. مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة، ج۲، ص۱۴۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳،ص۳۰۸.    


رده‌های این صفحه : طهارت | فقه | نماز
جعبه ابزار