حسین بن علی سنقری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشیخ حسین بن علی سنقری از علمای سده چهاردهم است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شیخ حسین بن علی سنقری آگاهی‌های ما از مؤلف محدود به کتاب خود «رسالة فی الغناء» و مجموعه‌ای است که وی به خط خود نوشته است. در آغاز رساله فی الغناء نام مؤلف آن توسط کاتب چنین نوشته شده است: رسالة فی الغناء لفرید الایام، علامة العلماء العظام فخر الفضلاء و المتالهین عماد الفقهاء و المجتهدین کهف الحاج، الشیخ حسین سنقری ادام الله فضله العالی. این رساله فاقد تاریخ تالیف و کتابت است و مؤلف در آن هیچ اطلاعی از خود و تالیفاتش به دست نمی‌دهد. او در سه مورد از شیخ انصاری با تعبیر «استاد شیخنا العلام»، «استاد الاستاد» یاد کرده که چون شیخ انصاری استاد شیخ هادی بوده و شیخ هادی هم استاد مؤلف، چنین تعبیری به کار برده است.

تالیفات

[ویرایش]

چنانکه گذشت از مؤلف، مجموعه‌ای که او به خط خود کتابت نموده موجود است. این مجموعه در کتابخانۀ ملک تهران به شمارۀ ۲۸۵۰ نگهداری می‌شود و دارای سه رساله است بدین ترتیب: ۱- رسالة فی تحقیق ماهیة الوجود از شیخ محمد هادی تهرانی، استنساخ شده در ذی القعده ۱۳۲۳. ۲- رساله در اصول دین یا اثبات صانع و توحید از همان نویسنده، تحریر شده در رجب ۱۳۲۲ در نجف . ۳- رسالة فی الغناء، از همان نویسنده. از این مجموعه چند نکته در مورد زندگی مؤلف روشن می‌شود: ۱- مؤلف در سالهای ۱۳۲۰ ۱۳۲۲ مجموعه را استنساخ نموده و از علمای سده چهاردهم است. ۲- از رسالۀ دوم معلوم می‌شود که مؤلف در سال ۱۳۲۲ قمری در نجف به سر می‌برده و به احتمال زیاد تحصیلات وی نیز در آنجا بوده است. ۳- هر سه کتاب مندرج در مجموعه از تالیفات شیخ هادی تهرانی (م ۱۳۲۱ ق) است و معلوم می‌شود که مؤلف شاگرد وی بوده و عنایتی به تالیفات او داشته است.

اطلاعات موجود

[ویرایش]

البته از رسالۀ غنائیه نیز این مطلب به دست می‌آید که اشاره خواهد شد. اطلاعات ما از مؤلف به همین چند مورد محدود می‌گردد که وی اهل سنقر از توابع کرمانشاه بوده و در نجف نزد شیخ هادی تهرانی تحصیل نموده و وفاتش بعد از سال ۱۳۲۲ ق اتفاق افتاده است. او همچنین به اخبار و احادیث آشنایی کامل داشته چنانچه این رساله گواه آن است. نام مؤلف در هیچ یک از کتابهای تراجم محلی و عمومی به چشم نمی‌خورد. همچنان مشخص نیست وی غیر از این کتاب، تالیف دیگری نیز داشته است یا نه.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

رسالة فی الغناء (للسنقری)

منبع

[ویرایش]

نرم افزار جامع فقه اهل بیت، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار