حسن بن محمد تمیمی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسن بن محمد تمیمی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالقاسم حسن بن محمّد بن جعفر بن محمّد بن احمد بن محمّد بن احمد بن محمّد بن عبداللَّه بن مهران تمیمی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم است. در محلّه خشینان اصفهان ساکن بوده و ابوسعد سمعانی از او به عنوان «کان شیخاً صالحاً و رعاً حسن السّیره من اهل العلم و التّفسیر و الحدیث» یاد کرده است.
وی از ابوالحسین احمد بن عبدالرّحمان ذکوانی، ابونصر احمد بن عبداللّه بن احمد مقری، ابومسعود سلمان بن ابراهیم، ابوالحسین سعید بن محمّد بن یحیی جوهری، ابوالفوارس طراد بن محمّد زینبی و محدّثین هم‌طبقه اینان حدیث شنیده است.
پدرش مجموعه‌ای از احادیث فراهم کرده و صاحب عنوان از آن انتخاب کرده و ابوسعید سمعانی از او آن را استماع کرده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۱، ص۲۱۲.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۵۳۹.    جعبه ابزار