حد ترخص

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدّ ترخّص مکانی است که بعد از رسیدن به آن ،‌نماز قصر می گردد.


تعریف حد ترخص

[ویرایش]

حدّ ترخّص در اصطلاح فقه به مکانى اطلاق مى‌شود که مسافر با رسیدن به آن جا دیوار خانه‌هاى شهر را نبیند و اذان را نشنود.

کاربرد حد ترحص در فقه

[ویرایش]

از این عنوان در باب صلات سخن گفته‌اند.

حکم فقهی حد ترخص

[ویرایش]

از شرایط مشروعیت یافتن تقصیر نماز و افطار روزه براى مسافر، رسیدن او به حدّ ترخّص است؛ چنان که هنگام بازگشت از سفر، حدّ ترخّص، نقطه پایان مشروعیت قصر نماز خواهد بود.

ملاک در حد ترخص

[ویرایش]

در اینکه معتبر در حدّ ترخّص، تحقق یکى از دو ملاک یاد شده (ندیدن دیوار خانه‌هاى شهر و نشنیدن اذان) است، یا هر دو باهم، و یا نشنیدن صداى مؤذن به تنهایى و یا ندیدن دیوار خانه‌هاى شهر به تنهایى، اختلاف است. قول اوّل به مشهور متقدمان و قول دوم به مشهور متأخران منسوب است.
اختلاف موجود در حدّ ترخّص هم، زمان رفتن شخص به سفر را شامل مى‌شود و هم زمان بازگشت او از سفر را؛ لیکن برخى از کسانى که تحقق هر دو امر را معتبر دانسته‌اند، بین رفتن به سفر و بازگشت از آن به وطن تفصیل داده و در صورت نخست حدّ ترخّص را عبارت از تحقق هر دو امر فوق دانسته و در فرض دوم قائل به وجوب قصر نماز براى مسافر تا رسیدن به خانه خود شده‌اند؛ چنان که برخى از کسانى که قائل به کفایت یکى از دو امر یاد شده، در تحقق حدّ ترخّص در رفتن به سفر شده‌اند، هنگام بازگشت، تقصیر نماز را تا حدّ شنیدن صداى مؤذن واجب مى‌دانند.

حد ترخص در بلاد کبیره

[ویرایش]

در اینکه حدّ ترخّص در شهرهاى بسیار بزرگ ( بلاد کبیره) همانند حدّ ترخّص در شهرهاى متوسط و کوچک است یا اینکه حدّ ترخص در آنها عبارت است از ندیدن دیوار آخرین خانه‌هاى محلّه‌اى که در آن سکونت دارد و نشنیدن اذان آن، اختلاف است. بنابر قول دوم، مبدأ مسافت در بلاد کبیره آخر محلّه است نه آخر شهر.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقی ج۳،ص ۴۶۰- ۴۶۱.    
۲. الحدائق الناضرة ج ۱۱، ص ۴۰۵- ۴۰۸    
۳. جواهر الکلام ج ۱۴، ص ۲۸۵- ۲۹۴.    
۴. الحدائق الناضرة ج ۱۱، ص ۴۱۱- ۴۱۵    
۵. جواهر الکلام ج۱۴، ص ۲۹۹- ۳۰۳.    
۶. مستندالشیعة ج۸، ص ۲۹۶    
۷. العروة الوثقی ج ۳، ص ۴۶۳.    منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج‌۳، ص ۲۴۵    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | فقه | نماز مسافر
جعبه ابزار