حدیث مقطوع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث مقطوع از اقسام خبر واحد می‌باشد.


اصطلاح حدیث مقطوع

[ویرایش]

حدیث مقطوع از اصطلاحات علم درایه است.

خصوصیت حدیث مقطوع

[ویرایش]

حدیث مقطوع حدیثی را مقطوع گویند که بعض راویان آن ناشناخته باشند، یا اتصال اسناد آن به معصوم علیه السّلام معلوم نباشد.
در اصطلاح عامه حدیث مقطوع، به هر حدیثی که بیانگر گفتار یا کردار تابعین باشد، اطلاق می‏شود.
در کلمات فقها، حدیث مقطوع گاه مرادف حدیث منقطع به معنای اخص آمده است.
حدیث مقطوع به معنای نامعلوم بودن اتصال اسناد آن به معصوم علیه السّلام و نیز به معنای مصطلح نزد عامّه اعتبار ندارد. حدیث مقطوع به معنای ناشناخته بودن بعض راویان آن در صورت اتصال به معصوم علیه السّلام مصداق حدیث ضعیف می‏باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نهایة الدرایة (سیدحسن صدر) ص۱۹۸.    
۲. ذکری الشیعة ج۱، ص۴۸.    
۳. المهذّب البارع ج۱، ص۶۶.    
۴. مدارک الاحکام ج۸، ص۴۸۰.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۲۷۵-۲۷۶.    


جعبه ابزار